La Web de l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Oficina virtual • Inici /
  • Tràmits per grup

Cites prèvies

Accedeixi a l'enllaç per concretar la seva cita prèvia

Cita amb l'Institut Municipal d'Hisenda

El tràmit permet demanar dia i hora per ser atès a l'Institut Municipal d'Hisenda. També permet consultar una cita demanada prèviament o cancel·lar-la.

Cal tenir en compte que:

1. No podreu obtenir cita per al mateix dia en què feu la sol·licitud. En cada cita es pot efectuar un màxim de 4 tramitacions.

2. Els professionals de la gestió i les entitats jurídiques només poden demanar cita a l'Institut Municipal d'Hisenda quan el tràmit que hagin de fer no es pugui efectuar de manera telemàtica o la informació no estigui disponible al web de l'IMH.

3. L'Ajuntament us ofereix un servei gratuït de recepció d'avisos per SMS al telèfon mòbil per recordar-vos que teniu una cita amb l'Institut Municipal d'Hisenda, independentment de si l'heu concertat per internet, trucant per telèfon o presencialment.  La subscripció del servei es fa mitjançant la Carpeta del Ciutadà o la Carpeta de les Empreses i Entitats.

Cita amb el Departament de Llicències i Inspecció de Districte o d'Urbanisme

El tràmit permet demanar dia i hora per ser atès pels tècnics del Departament de Llicències i Inspecció de Districte o d'Urbanisme per a consultes referents a activitats, obres, ocupació de la via pública o inspecció.

Per demanar cita prèvia no és necessari tenir expedient en tràmit, en cas de tenir-ne, cal proporcionar el número d'expedient sobre el qual es desitja efectuar la consulta.

També es pot demanar un canvi de data de la cita o la seva cancel·lació.

Cita amb l'Ajuntament de Barcelona

Sol·licitud de cita prèvia amb diverses oficines de tramitació de l'Ajuntament de Barcelona:

1) Cita amb qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) per a rebre informació general i efectuar tràmits sobre:

 • Gestions relacionades amb el Padró Municipal d'Habitants
 • Permisos d'obres: tramitacions relacionades amb llicències i comunicats d'obres
 • Permisos d'activitat: tramitacions relacionades amb llicències i comunicats d'activitat
 • Permisos d'ocupació de la via pública: qualsevol tramitació relacionada
 • Urbanisme: tramitacions sobre llicències, certificats i al·legacions
 • Hisenda Municipal: consultes o tramitacions sobre impostos, taxes, preus públics, multes, certificats i al·legacions
 • Gestions relacionades amb animals de companyia: alta al cens, llicència gossos perillosos
 • Obtenció de certificats digitals: Mobileid i Idcat
 • Park Güell: obtenció de la targeta de veí i inscripció al registre Gaudir Més
 • Presentació i registre de documentació: documentació complementària a un expedient en curs...
 • Presentació i registre de sol·licituds: subvencions, premis,Targeta Rosa,...
 • Parades de llibres i roses per la Diada de Sant Jordi

2) Cita amb l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de la plaça Sant Miquel. Pot efectuar tots els tràmits detallats en el punt 1) i a més els que es relacionen a continuació:

 • Informació bàsica sobre tributs de la Generalitat
 • Recepció d'autoliquidacions de l'Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'Impost sobre successions i donacions
 • Emissió de cartes i de certificats de pagament
 • Recollida de dades del contribuent (còpia declaració de l'IRPF)

3) Cita amb l'Oficina d'Atenció a les Empreses:

 • Servei d'acompanyament municipal per a iniciar una activitat a Barcelona: tramitació expedients d'activitats, obres i via pública
 • Consultes sobre els plans d'usos dels districtes
 • Informe de Pla Especial d'Allotjaments Turístics (PEUAT)
 • Presentació de sol·licituds de subvencions per emprenedors, autònoms i empresaris per als Programes: Barcelona, Foment de l'inici de nova activitat / Barcelona, Afavorint la continuïtat empresarial / Barcelona es Compromet / Barcelona Bona feina/ Programa per a l'impuls socioeconòmic del territori / Promoció i reforç de l'economia social i solidària.

4) Cita a l'Oficina de l'Habitatge per:

 • Ajuts i borsa de lloguer d'habitatges, assessorament i informació general, cèdules d'habitabilitat, habitatge protegit, rehabilitació

5) Cita amb l'Arxiu Municipal Contemporani pels temes següents:

 • Consulta general i  Registre civil

El tràmit permet també consultar la cita demanada o cancel·lar-la.

Cita amb el Departament d'Informació i Documentació Urbanística

El tràmit permet demanar dia i hora per ser atès al Departament d'Informació i Documentació Urbanística i efectuar consultes sobre els temes següents:

a) Afectacions de finques per compra-venda: permet saber les possibles afectacions urbanístiques d’una finca (zona verda, afectacions de vial, equipaments...).

b) Documents de planejament: excepte la consulta de documentació en aprovació inicial i en exposició pública que es pot efectuar sense necessitat de cita prèvia segons les condicions que fixi respectiva la publicació en el BOPB.

La consulta de documents de planejament (PGM, MPGM, PMU...) també es troba disponible en el Cercador de Planejament, Qualificacions i Convenis, eina que permet obtenir les fitxes resum de les qualificacions urbanístiques i els convenis, així com llistar i consultar les darreres aprovacions inicials de manera immediata i sense necessitat de desplaçar-se.

c) Informació bàsica sobre el canvi d'ús a habitatge: consultes sobre el planejament, les qualificacions de la finca i l'índex de densitat de zona. En cap cas la cita permet obtenir el càlcul de la densitat aplicable a una finca en concret.

d) Qualificacions i paràmetres edificatoris: la cita informa sobre les condicions d'edificabilitat permeses d'una finca (número de plantes, fondària, separació de llindars i usos admissibles generals).

El tràmit permet també consultar la cita demanada o cancel·lar-la.

Consulta dels fons documentals i dels expedients d'urbanisme als Arxius Municipals de Districte de Barcelona

Servei que permet l'accés als expedients tancats, que es trobin a les dependències dels Arxius Municipals de Districte.

Aquest servei permet:

 • La consulta gratuïta de la documentació arxivada a les dependències dels centres d'arxiu.
 • L'obtenció de còpies, previ pagament de les taxes establertes a l'Ordenança Fiscal 3.1.
 • L'emissió de còpies compulsades dels documents custodiats pels centres d'arxiu acreditant-ne els continguts.

Els arxius municipals de districte ingressen, gestionen, custodien i difonen:

 • Documents generats per l'Administració municipal dels districtes o qualsevol òrgan municipal d'àmbit territorial de districte.
 • Documents derivats de les transferències de competències a favor dels districtes.
 • Fons privats que es considerin d'interès per a la història del territori.
 • Expedients d'obres particulars a partir de l'any 1990.
 • Expedients d'activitats posteriors a l'any 1987.
 • Antecedents d'activitats industrials de 1930 a 1987.

Es podrà consultar la documentació presencialment, amb cita prèvia.

Consulta dels fons documentals i expedients d'urbanisme de l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona

Servei que permet l'accés als expedients tancats, que es trobin a les dependències de l'Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona.

Aquest servei permet:

 • La consulta gratuïta de la documentació arxivada a les dependències dels centres d'arxiu.
 • L'obtenció de còpies, previ pagament de les taxes establertes a l'Ordenança Fiscal 3.1.
 • L'emissió de còpies compulsades dels documents custodiats pels centres d'arxiu acreditant-ne els continguts.

Es poden consultar:

 • Expedients d'obres particulars (conserva expedients de la ciutat des de 1836 fins 1989).
 • Expedients d'activitats (conserva expedients de la ciutat des de 1940 fins 1987).
 • Documents que l'Ajuntament de Barcelona ha generat o rebut des de l'any 1820 fins a l'actualitat.

També custodia fons documentals institucionals, per exemple:

 • El fons de l'Exposició Universal de 1888, documents de l'Exposició Internacional de 1929, documents del Holding Olímpic i del COOB'92 de 1992.
 • La Gaseta de la República (des de 1936 fins al gener de 1939).
 • El registre municipal de naixements (fins l'any 1984) , defuncions (fins l'any 1986) i matrimonis (fins l'any 1970) de Barcelona ciutat. A partir de les dates esmentades, les consultes s'hauran de dirigir, directament, al Registre Civil de Barcelona.

Es podrà consultar la documentació presencialment, exclusivament amb cita prèvia.

Cita per a la consulta de fotografies a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona

El tràmit permet demanar dia i hora per consultar la documentació dipositada en aquest centre d'arxiu.

L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona permet consultar:

 • Fons fotogràfics de l'Administració municipal.
 • Fons i col·leccions de fotografies d'altra procedència d'interès per a la història de la ciutat.  

Cita amb el Districte de Ciutat Vella: Compareixença per condició de baixa d'una activitat

El tràmit permet demanar cita amb els serveis jurídics del Districte de Ciutat Vella per formalitzar, mitjançant compareixença, la declaració responsable (model CBPU-01).

Aquesta declaració és necessària en:


La Carpeta del Ciutadà

La Carpeta del Professional

Ets un professional de la gestió? Vols realitzar tràmits en representació d'un client?

Què és i per a què serveix la carpeta?

Identificación

Accés amb
certificat digital

Entrar en la meva carpeta

Consulta l'estat
d'un tràmit

Consulta l'estat d'un tràmit per número de sol·licitud!
Consulta

Tot sobre Tràmits online

Descobriu les possibilitats que ofereix el portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.
Accedir-hi
Accessibilitat

© Ajuntament de Barcelona