La Web de l'Ajuntament de Barcelona

Ajuntament de Barcelona

Oficina virtual
Ajut administració electrònica

Certificat Digital

Identifica electrònicament una persona.

'És com fer-se un DNI per a navegar per Internet'.


Què és?

És un fitxer electrònic que es pot emmagatzemar al navegador del propi ordinador, en una memòria USB, en un CD o bé en un xip integrat en una targeta com per exemple el DNI electrònic.

Per accedir al certificat digital s'ha de fer a través d'un PIN, un número secret que només coneix el propietari (com el PIN del mòbil).

Per fer ús del DNI electrònic és necessari comptar a més amb determinats elements hardware i software, que ens permetràn l'accés al xip de la tarjeta i l'accés als seus continguts. Per a més informació consulteu com fer servir el DNI electrònic.

Què permet?

Permet garantir la identitat d'una persona a Internet. Qui disposi d'un certificat digital podrà identificar-se (veure Identificació electrònica) i signar documents (veure Signatura electrònica) de forma segura i amb validesa legal.

Com es pot obtenir?

El certificat digital s'ha de sol.licitar a una Autoritat de Certificació reconeguda que, després de verificar les dades personals proporcionades pel sol.licitant, emetrà el certificat.

En el cas particular del DNI electrònic es podrà sol·licitar a les oficines d'expedició del DNI.

Certificats admesos al portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona

Quins certificats facilita l'Ajuntament de Barcelona
L'Ajuntament de Barcelona distribueix el certificat digital IdCAT als ciutadans.

Identitat Digital al Mòbil

Identifica electrònicament una persona a través d'una app al seu mòbil.

'És com portar un DNI dins del mòbil per identificar-se online'.


Què és?

És un mètode per identificar-se digitalment de manera segura basat en una app, mobileID, que s'instal·la al mòbil.

La identitat està protegida dins de l'app per un PIN, un número secret que només coneix el propietari.

Per fer ús de la identitat digital al mòbil només cal disposar d'un telèfon mòbil iOS o Android amb accés a Internet.

Per a més informació consulteu com fer servir la identitat digital al mòbil.

Què permet?

Permet garantir la identitat d'una persona de forma no presencial. Qui disposi d'identitat digital al mòbil podrà identificar-se (veure Identificació electrònica) de forma segura i amb validesa legal.

Com es pot obtenir?

Per fer ús de la identitat digital al mòbil només cal:

 • disposar d'un telèfon mòbil iOS o Android amb accés a Internet
 • descarregar-s'hi i instal·lar-s'hi l'app mobileID
 • un cop instal·lada, introduir-hi les nostres dades identificatives

Amb això, ja podem començar a utilitzar-la per accedir, des de la pròpia app, als serveis més bàsics. Si volem utilitzar-la per identificar-nos a tots els serveis disponibles, ho podrem fer un cop l'Ajuntament verifiqui, presencialment o per Internet, les dades identificatives proporcionades.

Identificació electrònica

Serveix per a identificar-se en mitjans en línia.

'És com ensenyar el DNI.'

Què és?
La identificació electrònica és una acció voluntària del ciutadà que necessita confirmar la seva identitat per realitzar determinades accions. Per poder identificar-se electrònicament és necessari disposar d'un certificat digital.

Què permet?
La identificació electrònica permet accedir de forma segura a informació personal i a continguts restringits.

Com es pot obtenir?
Per poder identificar-se electrònicament cal disposar d'un certificat digital que s'ha de sol•licitar a una Autoritat de Certificació reconeguda que, després de verificar les dades personals proporcionades pel sol•licitant, emetrà el certificat.

La identificació electrònica en el Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona
El Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona permet als ciutadans identificar-se electrònicament quan les accions que volen dur a terme així ho requereixen o ho permeten.

Cas d'ús
Dins del Portal de tràmits del Ajuntament de Barcelona el certificat digital serveix per realitzar aquells tràmits que requereixen autenticació.

La realització de tràmits amb Certificat Digital us permet gaudir d'una tramitació més completa per Internet. Per exemple, si tramiteu el volant de residència amb certificat digital us podreu imprimir el volant a casa vostra, mentre que si el tramiteu sense certificat digital, el rebreu per correu postal al cap d'uns dies.

El certificat digital també us servirà per poder accedir a la informació de les vostres carpetes. Per exemple, des del Portal del Ciutadà podreu consultar les vostres dades d'empadronament i les vostres dades fiscals, o si esteu al Portal d'Empreses podreu consultar les dades fiscals de la vostra empresa.


Signatura Electrònica

Serveix per a signar electrònicament un document.

'És la manera de firmar els documents electrònics.'

Què és?
La signatura electrònica és una acció voluntària i identificadora del signant. Qui signa un document certifica que n'és l'autor i que n'aprova el contingut.
Per poder signar electrònicament és necessari disposar d'un certificat digital. La relació entre certificat digital i signatura electrònica és semblant a la que hi ha entre un DNI i el fet de signar a mà cada vegada que es necessita.

Què permet?
Permet signar electrònicament sol•licituds i altres documents garantint la identitat del seu autor i la integritat del seu contingut. Sempre es podrà comprovar que el document signat no ha estat modificat posteriorment a la signatura del mateix.

Com es pot obtenir?
Per poder signar documents electrònicament cal disposar d'un certificat digital que s'ha de sol•licitar a una Autoritat de Certificació reconeguda que, després de verificar les dades personals proporcionades pel sol•licitant, emetrà el certificat.


La signatura electrònica en el Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona
El Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona permet als ciutadans signar electrònicament les sol•licituds i altres documents adjuntats en els tràmits que així ho requereixen.
És important no signar cada document individualment,: s'ha de signar el conjunt de documents annexat utilitzant l'opció que el propi Portal ofereix.

Cas d'ús
Dins del Portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona la signatura electrònica s'utilitza per signar la presentació de sol.licituds, escrits i comunicacions al Registre telemàtic.

Quan realitzeu un tràmit que requereix l'ús del Registre telemàtic (per exemple, al•legacions o recursos de multes de trànsit), l'aplicació us demanarà que signeu el formulari amb les dades sol.licitades i els documents annexats, fent clic al botó 'Signar i registrar'. Sempre, abans de signar, caldrà el vostre consentiment.

signar

Requeriments tècnics

Consulteu aqui els requeriments tècnics

Marc normatiu


Registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona

Registre de l'Ajuntament de Barcelona per entrar sol•licituds i altres documents per Internet.

'És equivalent el Registre General Municipal presencial, però en línia.'


Què és?
És un registre que s'integra plenament en el Registre General Municipal i que funciona per via telemàtica. No hi ha un lloc concret d'accés al Registre Telemàtic sinó que és una eina vinculada a alguns tràmits, que en fan ús per a la presentació de sol•licituds i altres documents al Registre General.

Què permet?
El registre telemàtic permet l'entrada (a través d'Internet, les 24 hores del dia) de les sol•licituds i altres documents dels tràmits que ho requereixin. El ciutadà obté com a resposta un resguard que acredita la seva presentació.
La presentació de sol•licituds i altres documents al registre telemàtic té els mateixos efectes que la seva presentació al registre municipal.

Com funciona?
Alguns tràmits del Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona utilitzen el registre telemàtic per a la presentació de sol•licituds o documents.
Per presentar sol•licituds o documents al registre telemàtic, per garantir la seguretat, és necessari que el ciutadà disposi de signatura electrònica.
Quan l'administració rep les sol•licituds o documents enviats, respon enviant un arxiu digital, signat electrònicament, que conté la data i l'hora exactes de recepció. Aquest arxiu (pdf) serveix, a tots els efectes, com a resguard de l'entrada al Registre de tota la documentació enviada i és molt important guardar-lo.

Cas d'ús
Quan un tràmit requereix l'ús del registre telemàtic, es presentarà la opció de signar i entrar al registre les sol•licituds o documents corresponents al tràmit en qüestió, que prèviament el ciutadà haurà emplenat o adjuntat.

signar

Un cop l'administració rep les sol•licituds o documents genera un arxiu digital pel ciutadà que serveix de resguard de l'entrada. Aquest arxiu s'ha de descarregar de la pàgina del Portal de tràmits.

doc registre

Terminis de tramitació al registre telemàtic
Tot i que el Registre telemàtic és operatiu les 24 hores de tots els dies de l'any, els terminis de tramitació vénen determinats per les dates establertes al tràmit en qüestió. Als efectes del còmput de terminis, la recepció de sol•licituds o documents en un dia inhàbil s'entendrà efectuada el primer dia hàbil següent. El registre telemàtic es regirà per la data i l'hora oficials.

Requeriments tècnics

Consulteu aqui els requeriments tècnics

Marc normatiu
 • ORAE
 • Article 31
 • Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
 • Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.
Pagament telemàtic

Permet pagar a través d'Internet de forma segura.

'És com pagar amb la targeta de crèdit.'


Què permet?
Permet fer pagaments de manera segura a través d'Internet, des de casa o des de qualsevol terminal d'ordinador.

Com funciona?
Estableix una connexió momentània entre l'ordinador i l'entitat bancària per tal d'identificar les dades bancàries de l'usuari i validar l'operació de compra o pagament. Un petit formulari demana les dades d'identificació personal i les dades de la targeta de crèdit, que s'envien al banc per a la seva verificació. Les dades s'envien codificades per tal que ningú més les pugui llegir. Un cop verificades, el rebut queda pagat i l'import es descompta automàticament del compte corrent o crèdit de la targeta. Aquest procés dura uns segons.

El pagament telemàtic en el Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona
El Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona permet als ciutadans efectuar els pagaments, als tràmits que ho requereixin, de forma telemàtica.

El pagament telemàtic en cap cas es obligatori i sempre s'oferirà l'opció de realitzar el pagament de forma presencial a l'entitat financera.

Dins del Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona hi ha dos tipus de pagament telemàtic i la utilització d'un o d'altre depèn de les necessitats tècniques del tràmit i sempre, abans d'iniciar el tràmit, l'aplicació us informarà del tipus de pagament que podeu fer.

Tipus de pagaments
 • Pagament amb targeta.
El ciutadà pot efectuar el pagament en línia amb qualsevol targeta de crèdit o dèbit (exceptuant American Express i Dinners Club) de qualsevol entitat bancària, i l'Ajuntament rep la confirmació del pagament efectuat.

Què cal tenir en compte?
A causa de l'actualització diària de dades comptables no es podran efectuar pagaments amb targeta bancària en l'interval de temps que va entre les 23:55 hores i les 00:30 hores del dia següent.

 • Pagament amb càrrec en compte.
El ciutadà efectua el pagament en línia a través del proveïdor de serveis Red.es. Per efectuar aquest tipus de pagament en línia és necessari que el ciutadà disposi d'un certificat digital i sigui titular d'un compte bancari d'alguna de les entitats bancàries que actualment tenen conveni amb l'Ajuntament de Barcelona i Red.es (Banc Sabadell, Bankia, Banco Santander, BBVA, "La Caixa" (CaixaBanc)). Els ciutadans no clients d'aquestes entitats bancàries hauran de fer el pagament de forma presencial o mitjançant el pagament amb targeta.
Aquest tipus de pagament garanteix que l'Ajuntament farà efectiu el cobrament abans de l'expedició de la llicència, etc., per aquest motiu és necessari disposar d'un certificat digital.Adjunció de documents en el Portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona

Presentació telemàtica de documentació adjunta als tràmits, etc. que es fan en línia.

'És equivalent a la presentació de documents en la tramitació presencial.'


Què és?
Hi ha tràmits que requereixen la presentació de documentació addicional (certificats, justificants, etc.). En determinats tràmits aquesta documentació es pot presentar també telemàticament, de manera que queda vinculada al tràmit en qüestió.

El Portal de Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona només accepta determinats formats de documents (veure Requeriments dels documents adjunts).


Requeriments dels documents adjunts
El portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona estableix, per a la presentació telemàtica de documentació adjunta als tràmits, els requeriments següents:

Requeriments generals
Format dels documents
Només s'acceptaran els formats de documents següents:

 • PDF, per a qualsevol tipus de document, escanejat o no.

  + Info: Eines i recursos informàtics per generar documents PDF
  Existeixen moltes impressores virtuals per generar PDFs. A continuació a títol informatiu s'inclouen referències a diversos programes de codi obert per sistemes Windows:
  • PDF Creator Aquest programa té una interfície de configuració molt atractiva i està disponible en català.
  • QuoVadis PDF
  Si no es desitja instal.lar un nou programa, o s'està accedint a la tramitació electrònica des de un ordinador compartit, existeixen diversos llocs web que realitzen la conversió on-line.
  També a nivell informatiu a continuació s'inclouen referències a alguns d'aquests serveis: Neevia, PDFonline
  Aquestes referències s'han de prendre com una ajuda, com simple informació, no és pretén recomanar cap programari, ni tampoc l'Ajuntament es pot fer responsable de l'ús o del suport a aquest programes.
 • JPG, només per a fotografies que es descarreguin directament d'una càmera digital.
 • TIFF-multiplana, per documents escanejats.

 • No s'acceptaran documents en altres formats.

Protecció dels documents
Es generaran sense cap tipus de protecció o restricció, és a dir, que es puguin visualitzar i imprimir sense necessitat de contrasenya.

Signatura dels documents
Amb independència de que els documents adjuntats puguin estar signats electrònicament, la única signatura que es considerarà vàlida és la que gestionen els tràmits durant l'operació "Signar i registrar". Addicionalment, certs tràmits podran no acceptar documents signats electrònicament.

Mida dels arxius
La mida de cada arxiu dels documents per adjuntar no podrà superar els 10Mb de grandària, independentment del seu format.

Compressió d'arxius
Els arxius no s'han de comprimir utilitzant aplicacions externes a les emprades per generar-los (els arxius en format TIFF-multiplana, es poden comprimir mitjançant la opció que ofereix la pròpia aplicació al moment de desar-los).

Requeriments específics

Documents PDF

 • Es generaran en format ISO o el format més modern que proporcioni el programari que s'està emprant per generar-los. Normalment, i depenen del programari concret que s'utilitzi, es pot seleccionar el format (format de compatibilitat). El més normal es que es pugui seleccionar la versió del format (1.4, 1.5, 1.6, ISO, etc.), o a vegades s'indica la versió del Acrobat Reader (versió 4, 5, 6, etc.). Normalment les opcions per defecte intenten guardar el fitxer en versions antigues, i per això cal comprovar, abans de generar el fitxer, en quina versió es generarà.
 • Les imatges, a poder ser, es guardaran dintre del fitxer PDF en format TIFF comprimit (LZW per color, o CCITT per blanc i negre).
 • La resolució del PDF en general serà de 150 dpi, o excepcionalment de 300 dpi.


Documents TIFF-multiplana

 • S'escanejarà en general en blanc i negre. No més s'emprarà color per aquells documents en que sigui imprescindible.
 • Sempre es generaran comprimits amb compressió LZW per color, o CCITT per blanc i negre.
 • La resolució en general serà de 150 dpi, o excepcionalment de 300 dpi.
 • La generació de fitxers TIFF-multiplana és una opció disponible en gran nombre d'escàners al mercat, cal escollir aquesta opció, segons el programari, en el moment de fer l'escaneig o quan es desa el document. Si l'escàner té l'opció de generar directament PDF s'escollirà preferentment aquest format.


Documents JPG

 • Es copiaran directament de la càmera sense cap tipus de manipulació.
 • Les fotografies s'han de prendre amb la màxima qualitat (usualment a les càmeres apareix com 'S', o superfina).
 • Per altre part s'han de prendre amb la resolució adequada per l'objecte a representar. En general una resolució de 1600x1200 es adequada per una impressió de 13x10cm. En cas necessari es pot augmentar la resolució però sense arribar a les resolucions màximes (hi ha que tenir en compte que una foto amb resolució 1600x1200, màxima resolució de càmeres de 3 megapixels, ocupa 400KB i en canvi una foto de 2600x2000, màxima resolució de càmeres de 5 megapixels, ocupa 1800 KB).


Com generar documents en format PDF?
La generació de fitxers PDF, es pot fer amb diversos programaris. Per exemple la suite d'ofimàtica OpenOffice.org pot guardar qualsevol document en format PDF; això també ho fa l'ultima versió de la suite d'ofimàtica de Microsoft, Office 2007.
La forma més simple de generar fitxers PDF en general, i que serveixi per qualsevol programa que s'estigui emprant, és utilitzar un controlador d'impressora que generi PDF (impressora virtual).
Aquests controladors, una vegada instal•lats, actuen com una impressora més, de forma que per convertir un PDF des de qualsevol programa, l'únic que cal fer és escollir l'opció d'imprimir i seleccionar la impressora (que apareixerà com a PDFCreator, qvPDF, PrimoPDF o similars). Escollida la impressora el controlador generarà el PDF i el guardarà a la carpeta que s'especifiqui, a continuació, per defecte, l'obrirà.
És important, especialment les primeres vegades que es generin documents en PDF, que es comprovi que són correctes.
És necessari configurar adequadament l'impressora PDF per tal de complir amb els requisits especificats anteriorment.

Eines i recursos informàtics per generar documents PDF
Existeixen moltes impressores virtuals per generar PDFs. A continuació a títol informatiu s'inclouen referències a diversos programes de codi obert per sistemes Windows:
 • PDF Creator Aquest programa té una interfície de configuració molt atractiva i està disponible en català.
 • QuoVadis PDF

Si no es desitja instal.lar un nou programa, o s'està accedint a la tramitació electrònica des de un ordinador compartit, existeixen diversos llocs web que realitzen la conversió on-line.
També a nivell informatiu a continuació s'inclouen referències a alguns d'aquests serveis: Neevia, PDFonline

Aquestes referències s'han de prendre com una ajuda, com simple informació, no és pretén recomanar cap programari, ni tampoc l'Ajuntament es pot fer responsable de l'ús o del suport a aquest programes.


Cas d'us

adjuntardoc


La Carpeta del Ciutadà

La Carpeta del Professional

Ets un professional de la gestió? Vols realitzar tràmits en representació d'un client?

Què és i per a què serveix la carpeta?

Identificación

Accés amb
certificat digital

Entrar en la meva carpeta

Consulta l'estat
d'un tràmit

Consulta l'estat d'un tràmit per número de sol·licitud!
Consulta

Tot sobre Tràmits online

Descobriu les possibilitats que ofereix el portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.
Accedir-hi
Accessibilitat

© Ajuntament de Barcelona