Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Canvi de dades personals en el Padró Municipal d'Habitants

Variació d'alguna de les següents dades del Padró municipal d'habitants de Barcelona:

 • Nom
 • Cognoms
 • Data de naixement
 • DNI
 • Passaport
 • Número permís de residència (NIE)
 • Sexe
 • Municipi i/o província de naixement
 • Nacionalitat
 • Titulació acadèmica

Es tracta d'un moviment individual.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar el canvi de dades personals en el padró municipal d'habitants de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Truqueu al Telèfon d'Informació i Tràmits de l'Ajuntament de Barcelona.

Tanmateix hi ha dos supòsits en els que cal sol·licitar el canvi de dades personals per escrit, presentant una instància, consulteu com es fa presencialment.

 • Haver-se fet amb anterioritat una modificació de dades personals
 • Haver-se fet amb anterioritat un canvi de nacionalitat d'estrangera a espanyola i es vol tornar a posar la nacionalitat estrangera

I després...

 • Rebreu per correu postal ordinari en el domicili d'empadronament, les instruccions per a formalitzar el tràmit, el full de sol·licitud i la informació sobre la documentació necessària que cal aportar, juntament amb un sobre de retorn.

 

 • En el termini d'un mes cal que lliureu, per correu postal ordinari, en el sobre de retorn proporcionat, el full de sol·licitud signat i la documentació necessària per a formalitzar el canvi de domicili.

 

 • Posteriorment, podreu comprovar les dades d'inscripció en el volant d'empadronament que rebreu, per correu postal ordinari, al domicili on esteu empadronat.
Qui ho pot demanar?

Les persones majors de 16 anys poden demanar el canvi de les seves dades personals.

Les persones majors d'edat poden demanar el canvi de les seves dades personals i les de la seva unitat familiar (parella i fills en comú).

Els representants legals dels menors d'edat o de persones incapacitades legalment.

Documentació

La documentació per a la tramitació telefònica haurà d'ésser amb fotocòpia llevat que s'indiqui el contrari.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

Documentació d'identitat en vigor de totes les persones majors d'edat afectades pel tràmit, segons sigui el cas:

 • Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen. (En cas d'aportar Certificat NIE aquest s’ha d’acompanyar sempre pel passaport o pel document d’identitat del país d’origen).
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.

Documentació per a persones autoritzades i unitats familiars:

 • Autorització expressa, degudament signada original. En cas d'unitats familiars quan una persona fa el tràmit per a tota la unitat familiar (parella i fills en comú) i sempre que provinguin del mateix domicili pot substituir l'autorització expressa per la documentació acreditativa (llibre de família o similar).
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant.

Documentació per a persones representants:

 • Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada.
 • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant.

Documentació d'identificació personal de totes les persones menors d'edat afectades pel tràmit, segons sigui el cas:

 • Espanyols majors de 14 anys: DNI, passaport.
 • Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen DNI o passaport.
 • Estrangers majors de 14 anys: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen (si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Si a la documentació no surten totes les dades dels pares, caldrà el Llibre de família (si en disposen al seu país) o la inscripció de naixement.
 • Estrangers menors de 14 anys: llibre de família (si en disposen al seu país) o inscripció de naixement o passaport dels pares on constin incloses totes les dades del menor i, si en tenen, targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein).

Documentació oficial que acrediti la dada que es vol modificar, segons sigui el cas, excepte per modificació de les dades acadèmiques que no cal justificar-ho, sempre que aquesta modificació sigui per augmentar el nivell acadèmic.

On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  01 / 04 / 2019