Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts econ˛mics per l'accÚs d'infants i adolescents a activitats de vacances d'estiu, campanya 2019

Ajuts econòmics, atorgats per l'Ajuntament de Barcelona, que tenen per finalitat garantir l'accés dels infants d'1 a 17 anys, de famílies amb dificultats econòmiques, a les activitats del programa municipal de la Campanya d'Activitats d'Estiu per a infants i adolescents.

Es becaran, sempre amb un màxim d’una activitat per nen/a i complint els requisits establerts, tots els infants de la unitat familiar que ho sol·licitin.

L’ajut serà per a tot el període d’activitat en el cas dels bressols d’estiu, un màxim de 10 dies als Campus Olímpia, casals d’estiu o esportius i 14 dies per a les colònies, campaments i sortides culturals fora de Catalunya.

Cal saber que:

 • En el cas de les persones amb una discapacitat igual o superior al 33% que participin en les activitats, podran sol·licitar l’ajut econòmic si tenen una edat igual o inferior als 19 anys (activitat ordinària) o 21 anys (activitat adaptada).
 • L’indicador de renda de suficiència (IRS) serà el que ens indiqui la capacitat econòmica de les famílies i el percentatge que cal aplicar per becar l’activitat per a cada membre de la unitat familiar. L’indicador de renda de suficiència -IRS- l’estableix la Generalitat de Catalunya a la llei 13/2006, 27 de juliol, que s’actualitza i adapta anualment a la realitat econòmica barcelonina pel decret 255/2005 de 8 de novembre.
 • Les persones beneficiàries de subvencions per al curs 2017/2018 a menors i adolescents entre 6 i 17 anys de la ciutat de Barcelona, per a la pràctica esportiva fora de l’horari escolar promogudes per l’Institut Barcelona Esports (IBE), no caldrà que facin cap més tràmit que presentar la Sol·licitud d’ajut econòmic, especificant a l’apartat 5 que n’han estat beneficiaris. Conseqüentment, els serà concedit l’ajut de la Campanya de vacances d’estiu en els mateixos termes (percentatge), independentment que les activitats i les entitats on han adreçat la sol·licitud siguin o no esportives.

Per a més informació consulteu el web vacances.barcelona.cat

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al M˛bil
QuŔ podeu fer?

Abans d'iniciar la tramitació telemàtica aneu a l'entitat escollida per fer-hi la inscripció de l'infant. L'entitat organitzadora farà la reserva de plaça en l'activitat escollida i us lliurarà l'imprès per sol·licitar l'ajut, que és alhora el comprovant de preinscripció.

Un cop fet, presenteu la sol·licitud (exemplar per a l'Ajuntament), degudament segellada per l'entitat, al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Aneu a l’entitat escollida per fer la inscripció y empleneu el full de sol·licitud. Un cop segellat per la entitat heu d'escanejar i guardar la sol·licitud al vostre ordinador.

El formulari demana que us identifiqueu i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Cal tenir en compte que s'haurà de realitzar un registre telemàtic per cada full de sol·licitud. (En un sol tràmit no es poden demanar els ajuts per més d'un menor).

Caldrà utilitzar qualsevol d'aquestes dues opcions:

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu el full de sol·licitud emplenat, signat per tots els membres de la unitat familiar obligats a fer la declaració de la renda, i amb el segell de l’entitat.

 3. Confirmeu les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • La Comissió d’Ajuts resoldrà les sol·licituds presentades, i el 30 de maig notificarà el resultat provisional als interessats mitjançant correu electrònic o SMS. Tot i que la llista definitiva no es publicarà fins al 21 de juny, a partir del 3 de juny es podran començar a formalitzar les inscripcions, presentant el Full de Sol·licitud, segellat en el seu dia per l’entitat organitzadora, i abonar (segons el sistema que estableixi cada entitat) la diferència entre l’ajut concedit i el preu de l’activitat.
 • La data màxima per formalitzar la inscripció és el 24 de juny de 2019.
 • En cas de denegació de l’ajut, els interessats podran presentar les seves al·legacions del 31 de maig al 14 de juny de 2019. De no fer-ho, es suposarà que hi estan conformes.
Qui ho pot demanar?

El pare, la mare o el tutor/a del nen/a que pertany a famílies amb ingressos iguals o inferiors a 9.000 euros nets anuals per cada membre de la unitat familiar.

És requisit imprescindible que tota la unitat familiat estigui empadronada al municipi de Barcelona. Aquesta inscripció es comprovarà d'ofici per part de l'Ajuntament.

Documentaciˇ

Per tenir dret a ajut econòmic, caldrà presentar el formulari de sol·licitud, degudament signat pels sol·licitants i segellat per l'entitat organitzadora, acompanyat de la fotocòpia dels documents següents:

 • Si la persona no està obligada a fer la declaració de la renda, és imprescindible que presenti o bé el full de salari o que especifiqui l'import dels ingressos anuals de tots els membres en edat activa majors de 18 anys del nucli de convivència on resideix l'infant.
 • Si la persona és perceptora de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), haurà d'aportar còpia de la resolució com a beneficiària de la Renda Mínima d'Inserció de la unitat familiar on viu l'infant o còpia del resguard de l'entitat bancària de l'ingrés de la renda.
 • Si els progenitors-ambdós empadronats a Barcelona- estan separats i tenen custòdia compartida, en cas que la/el sol·licitant no estigui empadronat amb l'infat o adolescent, caldrà presentar còpia justificativa de la resolució judicial per tramitar l'ajut.
 • En el cas de persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, còpia de la resolució del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.
 • Còpia del carnet de famílies monoparentals, si s’escau.
 • Si en el full de sol·licitud es fa constar l'autorització del sol·licitant per tal que l'Ajuntament consulti les seves dades fiscals a l'Agència Tributària no caldrà presentar cap certificació d'ingressos.
Dates

Any 2019: 

 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 7 de gener de 2019.
 • Presentació de la sol·licitud: del 27 d'abril al 15 de maig.
 • Enviament SMS i E-mail amb la resolució provisional: 30 de maig.
 • A partir del 30 de maig es podran consultar les llistes provisionals a l'entitat on es va fer la preinscripció.
 • Reclamacions: del 31 de maig al 14 de juny.
 • Consulta llistats després de les reclamacions: 21 de juny.
 • Enviament SMS i E-mail amb la resolució definitiva: 21 de juny.
 • Inscripció a l'activitat: del 3 de juny al 24 de juny.
Preu

  Tràmit gratuït.

  L’accés als trams d’ajuts econòmics (del 90%, 60% o 30%) anirà en funció de la renda personal anual de la família, segons el nivell de renda del quadre següent:

  De 0 a 6.000 euros

  90%

  De 6.000,01 euros a 7.500,00 euros

  60%

  De 7.500,01 euros a 9.000,00 euros

  30%

  > 9.000,00 euros

  0

  Per calcular en cada cas aquesta renda, s’han de dividir els ingressos anuals declarats entre el nombre total de membres de la unitat familiar tenint en compte que:

  • Si en el nucli de convivència hi ha un membre amb discapacitat igual o superior al 33%, aquest comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars.
  • Si la persona sol·licitant d’un ajut econòmic acredita que té el reconeixement de família monoparental, el sol·licitant també comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars.
Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  24 / 04 / 2019