Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informe d'habitatge previ a un expedient d'obres

En el cas de projectes d’obres que comportin que els arrendataris i/o ocupants legals d’un habitatge o edifici no puguin fer-ne ús i tinguin dret a un allotjament provisional i/o de retorn, el resultat de la Consulta Prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres indicarà, en aplicació de l’article 34 bis de l’ORPIMO, si és necessari o no demanar un Informe previ a la Gerència d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona.

Els tipus d’obres són les contemplades en els següents supòsits:

 • Gran rehabilitació.
 • Increment de volum o sostre edificable sense intervenció global en l’edifici.
 • Consolidació, reforma o rehabilitació, que comporti una intervenció global en els fonaments o l’estructura de l’edifici.
 • Reforma o rehabilitació amb modificació de l’ús principal de l’edifici.
 • Demolició parcial d’edificis catalogats d’interès nacional (A) o d’interès local (B), demolició total o parcial d’edificis urbanísticament protegits (C), d’edificis urbanísticament considerats de nivell (D) i d’edificis integrats en conjunts protegits.
 • Demolició d’edificis no inclosos en l’apartat anterior.

Aquest informe s’ha d’incorporar a la documentació necessària per a l’obtenció de l’Informe d’idoneïtat tècnica per a projectes d’expedients d’obres i per tant és previ a la sol·licitud de llicència  o comunicat d’obres.

Com tramitar

Internet
Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: sol·licitar l'informe, aportar la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

El tràmit també us permet aportar documentació a un expedient ja iniciat.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Escolliu entre les dues opcions disponibles:

 2. Empleneu el formulari i confirmeu les dades.

 3. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

Una vegada revisada la documentació, la Gerència d’Habitatge, emetrà per correu electrònic l'informe previ que indicarà si el resultat és:

 • Favorable a la concessió de la llicència o comunicat d’obres, doncs el Pla de reallotjament i/o retorn és adequat.
 • Favorable amb condicions, i en aquest cas ha d’expressar  les condicions imposades.
 • Desfavorable, i en aquest cas ha d’exposar per quins motius, per tal de poder sol·licitar un nou informe.
Tingueu a mÓ
 • N˙mero Identificador de la consulta
 • ╔s el n˙mero format per dues parts (vuit xifres, un guiˇ i dues xifres (xxxxxxxx-xx)) que figura a la part superior dreta del full informatiu de la consulta, obtingut al finalitzar el trÓmit de "Consulta prŔvia per a la tramitaciˇ de permisos d'obres".

 • N˙mero d'expedient de l'informe
 • ╔s el n˙mero que es genera en el moment de solĚlicitar l'informe. Va precedit de les lletres IN.

Qui ho pot demanar?
 • El tècnic/a que ha elaborat la documentació.
 • La persona física o jurídica que serà titular de les obres.
Documentaciˇ

Cal aportar un pla de reallotjament provisional i retorn que contingui una memòria, pressupost del pla i, si escau, documentació annexa.

La memòria haurà de contenir com a mínim:

a) Pel que fa al pla de reallotjament 

 • Identificació dels propietaris i/o ocupants legals amb la indicació i descripció de les característiques de les entitats que han de ser objecte de reallotjament.
 • Forma de reallotjament.
 • Superfície, característiques i ubicació dels allotjaments provisionals.
 • Durada prevista de l’allotjament provisional.
 • Temps restant fins a la finalització dels contractes de lloguer un cop reallotjats, si és el cas.
 • Calendari del Pla de reallotjament (data prevista de trasllat l’allotjament provisional, data prevista de retorn, etc.).
 • Justificació de la solució escollida en relació a l’allotjament provisional.

b) Pel que fa al dret de retorn:

 • Identificació dels propietaris i/o ocupants legals amb la indicació i descripció de les característiques de les entitats originals que han de ser objecte de retorn.
 • Identificació i descripció de les característiques de l’entitat de retorn.
 • Data màxima prevista pel retorn.
 • Temps restant fins a la finalització dels contractes de lloguer un cop retornats, si és el cas.
 • Justificació de la solució escollida pel retorn en relació als requisits de l’article 19.2 del Reial Decret Legislatiu 7/2015 de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.

c) Excepcionalment, pel cas en que no sigui possible exercir el dret de retorn:

 • Identificació dels propietaris i/o ocupants legals, amb la indicació i descripció de les característiques de la corresponent entitat, que resulten afectats per la impossibilitat del retorn.
 • Indemnització prevista, forma i termini/s de pagament.
 • Justificació de la impossibilitat d’exercir el dret de retorn.
Dates

Termini de sol·licitud:

 • L'informe ha de ser previ a la sol·licitud de llicència o comunicat d'obres.

Termini de lliurament:

 • L'Ajuntament ha d'emetre l'informe en un termini de 30 dies.
 • Passat el termini abans esmentat sense que s'hagi obtingut l'informe, la persona sol·licitant pot continuar el procés de sol·licitud de llicència o comunicat d'obres presentant, en lloc de l'informe, còpia del rebut de petició d'informe previ d’habitatge.
Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  22 / 11 / 2018