Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Preinscripció a les Escoles Bressol i Llars d'infants públiques de Barcelona

Preinscripció d'infants de 0 a 3 anys a les escoles bressol i a les llars d’infants públiques. Les escoles privades subvencionades no estan incloses en aquest procediment.

Cal saber que:

-Per inscriure per primera vegada a un infant a una escola bressol o llar d’infants pública, aquest ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs escolar.

-No es pot preinscriure un infant fins que no hagi nascut.

-Qualsevol preinscripció o reserva de plaça feta abans de termini no té validesa.

-Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per infant.

-La presentació de més d’una preinscripció i/o la falsedat en les dades al·legades o en la documentació aportada, comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre, incloent si escau, la pèrdua de la plaça per al curs corresponent a la preinscripció.

-Les escoles bressol o llars d’infants han d'acceptar totes les sol·licituds, independentment del nombre de places de què disposin.

-Tots els centres estan obligats a informar del seu projecte educatiu, de les activitats complementàries i del seu cost.

-Si en un centre hi ha més sol·licituds que places s'apliquen els següents barems:

Criteris Generals de prioritat: 

 • Quan l'alumne/a té germans escolaritzats al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment de la preinscripció: 40 punts
 • Quan el domicili familiar estigui dins l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
 • Quan a instància del pare o la mare (o tutor/a, guardador/a de fet), es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne/a, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre (districte municipal): 20 punts
 • Quan el domicili familiar és al mateix municipi on està ubicat el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts
 • Quan el domicili familiar és fora del municipi de Barcelona: 0 punts
 • Quan el pare o la mare (o tutor/a), siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts
 • Quan l'alumne/a acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33% o quan el pare, la mare (el/la tutor/a), un germà o una germana de l'alumne/a acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 10 punts.

Criteri Complementari de prioritat:

 • Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Atenció

L'àrea d'influència de les escoles bressol públiques de la ciutat de Barcelona correspon al districte municipal on està ubicat el centre, llevat d'algunes escoles que a més tenen un àrea d'influència específica. Podeu consultar tant les àrees d'influència com la relació d'escoles bressol municipals amb una àrea d’influència específica al següent enllaç.

Pel que fa a la baremació del domicili, es realitza d’acord amb l’adreça que figura al volant de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb un o els dos tutors (en tots els casos ha de conviure amb el sol·licitant), aquesta dada la comprovarà d’ofici l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

Per a més informació podeu accedir a les preguntes freqüents del web d'Escoles Bressol.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

- Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud de preinscripció a les escoles bressol i llars d’infants públiques de Barcelona, i presentar-lo al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

- Fora del termini de preinscripció també podreu emplenar el formulari de sol·licitud per a ser inclòs a la llista d’espera de les escoles bressol i llars d’infants públiques de Barcelona, i presentar-lo al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.             

A causa de l’actualització dels sistemes informàtics aquest canal no està disponible per presentar la sol·licitud per ser inclòs a la llista d'espera. Consulteu el canal presencial d'aquest mateix tràmit.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Escolliu entre les dues opcions:

  • Preinscripció a les Escoles Bressol i Llars d'infants públiques de Barcelona.
  • Sol·licitud per afegir-se a la llista d’espera a les Escoles Bressol i Llars d'infants públiques de Barcelona.
 2. Empleneu el formulari.

 3. Confirmeu-ne les dades per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

I després...

En el cas de Preinscripció a les escoles bressol i llars d’infants públiques obtindreu: 

 • Justificant de la presentació a registre.
 • Justificant de la presentació de la preinscripció i informació sobre documentació a presentar al centre, si escau.

En cas que al justificant de presentació de la preinscripció surti marcat que algun dels criteris o situacions al·legades s’ha de documentar, caldrà presentar la documentació pertinent (original del document) al centre triat en primera opció, durant el període de presentació de les sol·licituds.

Excepcionalment, les sol·licituds presentades telemàticament durant el darrer dia del període de presentació de les sol·licituds, disposaran d’un dia hàbil més per poder presentar la documentació al centre, si escau. No obstant això, els documents presentats hauran d’estar vigents i no podran tenir una data posterior a la data de finalització del període de presentació de les sol·licituds.

Un cop finalitzat el període de preinscripció:

Podeu consultar les llistes presencialment a l'escola demanada en primera opció i a l'oficina d'atenció i registre del Consorci d'Educació de Barcelona. A més s’informarà les famílies, mitjançant l'enviament d'un SMS al telèfon mòbil indicat, del codi de preinscripció, puntuació atorgada i número aleatori assignat per al sorteig. També podeu accedir a la consulta de l’estat de la vostra preinscripció.

En cas que l'infant hagi estat admès:

Formalitzeu la matrícula a l'escola corresponent en el període establert. En cas de no fer-ho, es consideraria que es renuncia a la plaça. Les sol·licituds que no siguin admeses en el procés de matriculació, configuraran la llista d'espera per a l'accés a places vacants que es produeixin durant el curs, si així se sol·licita al formulari de preinscripció.

En el cas de Sol·licitud per ser inclòs a la llista d’espera fora del termini de preinscripció obtindreu:

 • Justificant de la presentació a registre.
 • Justificant de la presentació de la sol·licitud per a ser inclòs a la llista d'espera fora de termini de preinscripció.

Les sol·licituds presentades quedaran en llista d’espera a cadascuna de les escoles bressol sol·licitades en ordre segons la puntuació obtinguda. Aquestes sol·licituds passen al darrere de les provinents del procés de preinscripció.

Quan es produeixi una vacant en una de les escoles bressol triades i la sol·licitud sigui la primera per tenir en compte, s’informarà a la família mitjançant l’enviament d’un SMS al telèfon mòbil indicat a la sol·licitud. La no resposta a l’avís durant la setmana posterior al seu enviament o la renúncia expressa de la família a la plaça vacant suposarà la baixa de la sol·licitud a la llista o llistes d’espera de les quals forma part.

Qui ho pot demanar?

Tant per a la sol·licitud de preinscripció com per a la sol·licitud per ser inclòs a la llista d’espera fora del termini de preinscripció

 • El pare, la mare o tutor/a de l'alumne.

Cal tenir en compte que, no es pot sol·licitar la inclusió a la llista d’espera fora del termini de preinscripció en cas que l’infant hagi participat en el procés de preinscripció, i quedat en llista d’espera, o bé en cas que estigui matriculat per a aquest curs escolar en una escola bressol municipal de Barcelona.

Documentació

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona comprovarà d’ofici i interoperarà amb l’Ajuntament o d’altres administracions públiques per validar les dades i criteris de prioritat al·legats.

Les famílies que al·leguin criteris de prioritat o situacions que no poden ser comprovades directament per l’administració, tant per a la sol·licitud de preinscripció com per a la sol·licitud per ser inclòs a la llista d’espera fora del termini de preinscripció, hauran de presentar la documentació acreditativa presencialment a l’escola bressol o llars d’infants escollida en primera opció. Aquests criteris o situacions són les següents:

Proximitat del lloc de treball del pare, mare o tutor/a legal:

 • Fotocòpia del contacte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

Renda anual de la unitat familiar:

 • Certificat actualitzat emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que acrediti ser beneficiari/a de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

Discapacitat de l'alumne, pare o germans:

 • Certificat de discapacitat vigent només en el cas en que hagi estat emès per una altra comunitat autònoma.
 • Documentació acreditativa de ser beneficiari/a d’una pensió de la Seguretat Social amb reconeixement d’una pensió l’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i el de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Cal saber que no és vàlid per acreditar aquest criteri cap document conforme s'està tramitant el certificat.

En el cas de presentar un certificat en una altra llengua, s'ha de presentar una traducció jurada.

A efectes de baremació només es pot comptabilitzar un certificat de discapacitat per sol·licitud.

Família nombrosa o monoparental:

 • Carnet de família nombrosa o monoparental només en el cas en que hagi estat emès per una altra comunitat autònoma.

Infant en acolliment familiar:

 • Resolució d’acolliment emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Aquest document és vàlid per acreditar que la família pot sol·licitar plaça escolar per aquell infant. Es pot aplicar barem de germans al centre.
Dates

Curs 2019/2020:

Preinscripció a les escoles bressol i llars d’infants públiques:

 • Publicació de l'oferta: entre el 7 i el 8 maig de 2019.
 • Període de presentació de sol·licituds: del 9 al 22 de maig de 2019 (ambdós inclosos).
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2019.
 • Termini de presentació de reclamacions: del 30 de maig al 5 de juny de 2019.
 • Sorteig del número de desempat: 4 de juny de 2019, a les 11:30, a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Plaça Espanya, 5, Barcelona)
 • Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació definitiva: 6 de juny de 2019.
 • Publicació de la llista d'infants admesos i, si escau, de la llista d'espera: 19 de juny de 2019.
 • Període de matrícula: del 20 al 26 de juny de 2019 (ambdós inclosos).

S'admetran les sol·licituds presentades els dies 23 i 24 de maig de 2019, però s’hi farà constar que s’han presentat fora de termini. Aquestes sol·licituds s’hauran de presentar  necessàriament en el centre triat en primera opció.

Sol·licitud per ser inclòs a la llista d’espera fora del termini de preinscripció:

 • Període de presentació de les sol·licituds: del 27 de juny del 2019 fins el 15 d’abril de 2020.
Preu

  Els preus públics per escolaritat i/o alimentació a les escoles bressol municipals es calculen mitjançant tarifació social, en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat familiar a la que pertany l'alumne, d'acord amb els llindars de renda establerts.

  Cal saber que, es tarifarà socialment a totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol, llevat d’aquelles que manifestin explícitament al full de matrícula que renuncien a la tarifa social esmentada.

  Podeu accedir al simulador de preus públics amb tarifació social per al curs escolar 2019-2020, que té com a objectiu orientar les famílies sobre el cost aproximat de la quota mensual, en funció de les diferents variables, abans de la formalització de la matrícula.

Organisme responsable
Darrera actualització  23 / 04 / 2019