Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a la Transformaciˇ Digital del Comerš per l'any 2018

El tràmit permet demanar subvencions mitjançant concurrència competitiva, per a projectes de transformació digital del comerç de Barcelona, iniciats i finalitzats durant l’any 2018.

Els objectius són els següents: 

 • Facilitar la transformació digital del comerç i les associacions de comerciants territorials
 • Millorar el nivell de maduresa tant dels comerços com de les associacions
 • Crear avantatges competitius per al comerç gràcies a l'activitat del comerç i les associacions a Internet
 • Donar resposta a les noves necessitats del consumidor digital a la ciutat de Barcelona

S'estableixen dos àmbits d'actuació:

A. Establiments comercials

Modalitats (podeu consultar la resta del contingut d'aquestes modalitats a les Bases de la convocatòria que trobareu a l'apartat 'Dates' d'aquest tràmit)

1. Obtenció de presència bàsica o àmplia a Internet

2. Desenvolupament d'una presència activa a Internet

B. Associacions de comerciants territorials

Modalitats (podeu consultar la resta del contingut d'aquestes modalitats a les Bases de la convocatòria que trobareu a l'apartat 'Dates' d'aquest tràmit)

1. Obtenció de presència bàsica o àmplia a Internet

2. Desenvolupament d'una presència activa a Internet

3. Ampliació de cartera de serveis de les associacions 

Poden ser beneficiàries de les subvencions:

 • Empreses de comerç al detall situades a peu de carrer, de la ciutat de Barcelona.
 • Empreses de prestació de serveis a la persona situades a peu de carrer, de la ciutat de Barcelona, que estiguin inclosos en les següents categories:
  • Tallers mecànics
  • Serveis fotogràfics
  • Copisteries i arts gràfiques
  • Serveis de reparacions
  • Agències de viatges detallistes
  • Tintoreries i bugaderies
  • Perruqueries i salons d’estètica i bellesa
  • Servei de menjar preparat i càtering
  • Bars i restaurants
 • Les associacions de comerciants territorials sense afany de lucre amb seu a la ciutat de Barcelona. Els seus establiments associats hauran d’estar ubicats en el terme municipal esmentat.

Respecte de la compatibilitat amb altres subvencions cal tenir en compte que:

 • Aquestes subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats.
 • Seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres programes.
 • L’import d’aquestes subvencions conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis a destinar a l’activitat no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

També podeu presentar al registre telemàtic:

-Documentació per subsanar una subvenció en curs.

-Al·legacions a la resolució provisional de concessió o denegació.

-Modificacions al projecte subvencionat.

-Justificació de despesa de l'activitat subvencionada.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos i emplenar els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  - Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  - Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic; presentar al·legacions a una proposta de denegació o concessió de subvenció; presentar justificacions de la despesa efectuada, presentar modificacions de projecte...

 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de la sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • En el cas que hagi estat concedida la subvenció provisional i s'hagués de presentar documentació, els sol·licitants disposaran de deu dies hàbils per presentar-la per internet (accedint a Annexió de documents a sol·licituds registrades) que començaran a comptar des de l'endemà de la publicació de l'atorgament provisional publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. En el cas que no la presentin, no s'atorgarà la subvenció.
 • En el mateix termini s'obre el tràmit d’audiència de deu dies hàbils per presentar al·legacions. Una vegada finalitzat aquest termini, es dictarà la resolució definitiva, que es notificarà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el tauler d'edictes electrònic i a la web de l'Ajuntament de Barcelona.
 • La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, recurs de reposició en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol que considerin convenients per a la defensa dels seus interessos.
 • La forma de pagament serà mitjançant transferència en el compte bancari indicat en el model de sol·licitud establert a tal efecte.
Qui ho pot demanar?

Persones jurídiques que hauran d'acreditar degudament els requisits següents:

Requisits generals:

 • Disposar  de la documentació que acrediti l’exercici de l’activitat (llicència, autorització o comunicat) de l’establiment comercial.
 • Tenir seu social a la ciutat de Barcelona.
 • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona, un cop exhaurits els terminis.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i l’Agència Estatal d’Administració Tributària; com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.
 • Comunicar a l'Ajuntament de la forma  que s’hagi  determinat, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.
 • No haver estat mai objectes de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries  per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva  de dones i homes.
 • Estar degudament constituïda, en el cas les associacions de comerciants territorials 

Requisits particulars:

- Empreses de comerç i serveis:

 • Abans de sol·licitar els ajuts caldrà realitzar l’Autodiagnosi TIC per a empreses del comerç i serveis del Consorci de Comerç, Artesania i moda de Catalunya.
 • Abans de sol·licitar els ajuts caldrà realitzar el Qüestionari de presència a Internet habilitat a la pàgina web de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona.* 

- Associacions de comerciants:

 • Abans de sol·licitar els ajuts caldrà realitzar el Qüestionari de presència a Internet habilitat a la pàgina web de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona.*

* Pel que fa a la realització del Qüestionari de Presència a Internet i assessorament derivat d'aquest es podran dirigir al servei d'atenció presencial de l’Oficina d’Atenció a les Empreses concertant cita prèvia accedint al web de Barcelona Activa.

Documentaciˇ

Documentació bàsica per sol·licitar la subvenció:

Els documents 1 i 2 hauran d'anar degudament signats pel representant legal de la persona jurídica. En el cas del doc. 1 caldrà la signatura dels dos fulls. Serà motiu d'inadmissió la no presentació d'aquest documents.

Documentació per justificar la subvenció atorgada:

El beneficiari de la subvenció haurà d’aportar la justificació de l’activitat subvencionada mitjançant un compte justificatiu d’acord amb el detall que figura a continuació, signat pel representant legal, en un termini de dos mesos, a comptar des de la data de finalització de l’activitat subvencionada. En qualsevol cas, la data màxima de justificació serà el 28 de febrer  de 2019. Un cop finalitzada l'execució del projecte o activitat, la justificació per a subvencions d'import inferior a 60.000 euros es durà a terme mitjançant el lliurament, per part dels beneficiaris, de:

Per tal de justificar que s’ha realitzat l’activitat que fonamenta la subvenció, el beneficiari haurà de presentar:

1. Una memòria descriptiva de l'actuació.

2. Una memòria econòmica simplificada que inclogui:

 • Estat representatiu de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a la realització de la totalitat del projecte subvencionat agrupats, per concepte de la despesa i finançadors, i comparat amb les quantitats inicialment pressupostades en el projecte presentat i les desviacions sofertes.
 • Relació classificada de despeses de la totalitat del projecte subvencionat, amb identificació del proveïdor i el número de document, la descripció de la despesa, l’import, la data d’emissió i, en el seu cas, la data de pagament, com també la despesa imputada a la subvenció municipal. Així mateix, si la subvenció s’hagués atorgat d’acord amb un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions produïdes.
 • En el cas d’elecció obligatòria entre tres ofertes (establerta al punt 2 de la base onzena) s’han d’acreditar aquestes, així com la memòria de la justificació de l’elecció, en el cas que l’escollida no sigui la proposició econòmicament més avantatjosa.
 • Detall dels ingressos que hagin finançat el projecte subvencionat indicant-ne l’import i la procedència.
 • Comunicació de reintegrament en els supòsits d’import total o parcial de la subvenció no aplicada al projecte.

En el cas de l’àmbit B, modalitat 3, s’haurà d’aportar la següent documentació addicional:

 • Currículum de la persona contractada o a la que se li ha realitzat l’ampliació de jornada (requeriment: formació en l’àmbit digital)
 • Contracte de treball del perfil digital i TC1/TC2 de la Seguretat Social de l’associació de comerciants del període subvencionat
 • En la memòria d’actuació s’ha de detallar els resultats de les accions de comunicació i màrqueting digital realitzada per l’empresa contractada. En aquest document s’ha de recopilar tota l’activitat realitzada incloent les publicacions realitzades a la web, a xarxes socials així com les  campanyes de publicitat i els resultats obtinguts.
Dates

Convocatòria 2019:

 • Pendent de publicació al BOPB

Convocatòria 2018:

 • Publicació de les bases reguladores: BOPB de 10 d'abril de 2018.
 • Publicació de la convocatòria: BOPB de 10 d'abril de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: de l'11 d'abril al 2 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
 • Publicació de la resolució provisional: BOPB 13 de desembre de 2018.
 • Publicació de la resolució definitiva: BOPB 22 de gener de 2018.
 • Presentació de justificacions de despesa efectuada: 2 mesos des de la finalització de l'activitat.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim de sis mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de les sol·licituds. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

Preu

  - S'estableix un import màxim total de subvenció per sol·licitant de:

  • Modalitat A. Establiments comercials: 3.500 euros
  • Modalitat B. Associacions de comerciants territorials: 7.000 euros

  - Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no excedirà del 50% del cost total del projecte.

  - En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

  • Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  22 / 03 / 2019