Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Cita amb el Departament d'Informació i Documentació Urbanística

El tràmit permet demanar dia i hora per ser atès al Departament d'Informació i Documentació Urbanística i efectuar consultes sobre els temes següents:

a) Afectacions de finques per compra-venda: permet saber les possibles afectacions urbanístiques d’una finca (zona verda, afectacions de vial, equipaments...).

b) Documents de planejament: excepte la consulta de documentació en aprovació inicial i en exposició pública que es pot efectuar sense necessitat de cita prèvia segons les condicions que fixi respectiva la publicació en el BOPB.

La consulta de documents de planejament (PGM, MPGM, PMU...) també es troba disponible en el Cercador de Planejament, Qualificacions i Convenis, eina que permet obtenir les fitxes resum de les qualificacions urbanístiques i els convenis, així com llistar i consultar les darreres aprovacions inicials de manera immediata i sense necessitat de desplaçar-se.

c) Informació bàsica sobre el canvi d'ús a habitatge: consultes sobre el planejament, les qualificacions de la finca i l'índex de densitat de zona. En cap cas la cita permet obtenir el càlcul de la densitat aplicable a una finca en concret.

d) Qualificacions i paràmetres edificatoris: la cita informa sobre les condicions d'edificabilitat permeses d'una finca (número de plantes, fondària, separació de llindars i usos admissibles generals).

El tràmit permet també consultar la cita demanada o cancel·lar-la.

Atenció

Abans de demanar cita tingueu en compte que per evitar desplaçaments innecesaris, disposeu del:

  • Servei de consulta on line que dona resposta als dubtes més habituals.
  • Web d'Ecologia Urbana, amb un apartat específic d'Urbanisme i gestió del territori on trobarà cercadors (Planejament, PIC, Patrimoni Arquitectònic), normativa i altra informació d'interès.

En el moment de demanar cita tingueu en compte que:

  • No podreu obtenir cita per al mateix dia en què feu la sol·licitud.
  • Per cada cita que demaneu podeu fer una única tramitació o consulta, per tant, haureu de demanar tantes cites com documents de planejament o adreces desitgeu consultar.

Si heu de concertar cita amb un tècnic municipal per consultar expedients d'obres, activitats, ocupació de via pública o inspecció consulteu el tràmit Cita amb el Departament de Llicències i Inspecció de Districte o d'Urbanisme.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu donar d'alta, consultar o cancel·lar una cita amb el Departament d'Informació i Documentació Urbanística.

També podeu presentar una instància per consultar instruments de gestió (reparcel·lacions) aprovats definitivament.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu adreçar-vos al Departament d'Informació i Documentació Urbanística per:

  1. Demanar cita, consultar-la o cancel·lar-la.
  2. Presentar una instància per consultar instruments de gestió (reparcel·lacions) aprovats definitivament.

I després...

-Si demaneu o consulteu una cita el tramitador de l'oficina us lliurarà el justificant on consten totes les dades de la cita demanada. 

-Si heu presentat una instància per accedir a la consulta d'instruments (reparcel·lacions) aprovats definitivament, el tramitador de l'oficina us lliurarà el comprovant de registre. Posteriorment el Departament d'Informació i Documentació Urbanística us contactarà per proporcionar-vos dia i hora per efectuar la consulta.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona.

La cita sempre s'ha de concertar a nom de la persona que anirà a l'oficina, encara que hagi de fer la gestió per a una altra.

Documentació

Per demanar cita prèvia no cal aportar documentació.

El dia de la cita caldrà portar el número de referència i l'original del document d'identificació personal (DNI, NIF, passaport).

Per demanar la consulta d'instruments de gestió (reparcel·lacions) aprovats definitivament caldrà presentar una instància on caldrà fer constar totes les dades necessàries per localitzar el document i proporcionar dades de contacte.

On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment.

Preu

    Tràmit gratuït

Organisme responsable
Darrera actualització  10 / 05 / 2019