Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per al desenvolupament de projectes en el marc del CompromÝs de Barcelona pel Clima

L’objectiu d’aquestes subvencions és el de recolzar i dotar de recursos econòmics els projectes ciutadans que promoguin la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, l’adaptació de la ciutat al canvi climàtic i/o la justícia climàtica, a través d’actuacions d’estalvi energètic, eficiència energètica i increment de l’ús d’energies renovables, mobilitat sostenible, increment d’espais agrícoles i verds, prevenció de residus, educació i comunicació, etc. i que contribueixin a assolir els objectius del Compromís de Barcelona pel Clima.

Els projectes presentats hauran de localitzar la seva intervenció en qualsevol barri/s o districte/s de la ciutat de Barcelona i han de fomentar activitats que tinguin per finalitat: 

 • Potenciar la implicació ciutadana en les estratègies per a la mitigació, l’adaptació al canvi climàtic i la justícia climàtica, i sumar sinergies per avançar en aquests camps.
 • Recolzar accions ciutadanes col·lectives per fer front al canvi climàtic i aconseguir els objectius del Compromís de Barcelona per al Clima.
 • Impulsar i donar suport a iniciatives innovadores i al treball cooperatiu entre organitzacions.
 • Utilitzar processos de co-creació per a la concepció i execució de la proposta.
 • Establir metodologia per a reproduir el projecte per a implicar a més persones.
 • Contribuir a l’assoliment dels objectius del Compromís de Barcelona pel Clima.

Pel que fa als conceptes que podran ser objecte de subvenció, en relació amb els projectes, seran subvencionables les despeses següents en la mesura que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzin dins del termini d'execució del projecte, activitat o servei:

 • Lloguers: arrendament de béns immobles i béns mobles.
 • Material fungible d'oficina: paper, impresos, fotocòpies i altre material d'oficina.
 • Material tècnic o de producció necessari pel desenvolupament de l'activitat.
 • Feines realitzades per altres empreses: neteja, seguretat, manteniment, activitats directament lligades al desenvolupament de l'activitat/projecte, auditoria del projecte (només en el cas que sigui exigida com a justificació d'aquesta subvenció).
 • Despeses de locomoció, allotjament i manutenció.

Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l'import d'aquestes subvencions, conjuntament amb els dels ingressos que s'obtinguin i el dels recursos propis que es destinaran a l'activitat, no podrà superar el cost total del projecte que es desenvolupi.

El procediment per a la concessió de les subvencions, es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar el document de sol·licitud, el formulari descriptiu del projecte i l'acord signat entre entitats, que trobareu a l'apartat Documentació d'aquest tràmit, emplenar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció; presentar modificacions de projectes, justificacions de projectes i altres comunicacions relatives al projecte o a l’entitat, de la convocatòria actual.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Abans d'iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador el document de sol·licitud del tràmit (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors), el projecte del centre i l'acreditació de l'acord signat per les entitats, que haureu d'adjuntar al formulari de sol·licitud.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Seleccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria. 

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà adjuntar documentació que complementi una sol·licitud de l’any actual, ja presentada per registre telemàtic, així com presentar modificacions i justificacions de projecte.

 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud del tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu-ne les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Un cop admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte d'acord amb els criteris establerts a la convocatòria, per tal que s'emeti l'informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional de la concessió. Aquesta es farà pública mitjançant anunci al BOPB, així com al web de Barcelona + Sostenible.
 • En el cas que hagi estat concedida la subvenció provisional i s'hagués de presentar documentació, els sol·licitants disposaran de deu dies hàbils per presentar-la  per internet (accedint a Annexió de documents a sol·licituds registrades) que començaran a comptar des de l'endemà de la publicació de l'atorgament provisional publicat al BOPB. En el cas que no la presentin, no s'atorgarà la subvenció.
 • L’endemà de la publicació al BOPB de la resolució d’atorgament i denegació provisional s'obre el tràmit d’audiència de deu dies hàbils per presentar al·legacions. Una vegada finalitzat aquest termini, es dictarà la resolució definitiva.
 • La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa. Els/les interessats/des podran interposar-hi recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
 • La notificació de la resolució definitiva s’efectuarà mitjançant publicació al BOPB i al web  Barcelona + Sostenible.
 • El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de la persona jurídica o física beneficiaria i sota la seva responsabilitat.
Qui ho pot demanar?

Els requisits exigibles per a sol·licitar aquestes subvencions són els següents:

1.1 Estar degudament constituïts i estar actius.

1.2 Estar ubicats al terme municipal de Barcelona. Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona i gaudeixin d’una significativa presència a la ciutat.

1.3 Ser signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

1.4 Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

1.5 Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i també amb la Seguretat Social i la resta d'Administracions.

1.6 No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.

1.7 Constituir-se en agrupació amb signatura de l’acord. L’agrupació estarà integrada per tres o més persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que participaran conjuntament en la definició i execució del projecte, designant a una d’elles com a coordinadora del projecte.

1.8 Nomenar representant, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l’agrupació, d’acord amb el disposat a l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

1.9 El sol·licitant de la subvenció serà el representant de l’agrupació del projecte.

1.10 L’agrupació percebrà la subvenció a través del representant i la distribuirà entre les persones físiques o jurídiques que la conformin, per l’execució del projecte.

Poden demanar la subvenció, les persones físiques i jurídiques que presentin projectes en agrupacions de mínim tres entitats.

Documentaciˇ

Per fer la sol·licitud de la convocatòria, caldrà presentar necessàriament els següents documents, degudament emplenats:

En cas de resultar beneficiari/ària, si escau, es requerirà la presentació de la documentació acreditativa ja referenciada en la declaració responsable (que inclou el document bàsic 1).

 • Fotocòpia compulsada del CIF del centre i de la resolució d'autorització per la seva obertura.
 • Fotocòpia compulsada del DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud i/o representant del sol·licitant.
 • Fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la capacitat legal del representant de l'entitat.
 • Certificat de dades bancàries en cas de modificació de les fetes constar a la sol·licitud.

Per presentar modificacions de projecte caldrà presentar:

 • Informe escrit motivat, on s'han d'especificar les repercussions pressupostàries i de cronograma que impliquen les modificacacions.

Per presentar la justificació de despesa caldrà presentar els següents documents:

 • Memòria d'actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts.
 • Memòria econòmica simplificada, que inclourà una relació classificada de les despeses i inversions de l'activitat, i relació d'altres ingressos i subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada. Detallades per a cadascuna de les organitzacions membres de l'equip de treball.
 • Comprovants documentals de les despeses satisfetes amb càrrec a l'import subvencionat.
Dates

Any 2018:

El termini màxim per dictar resolució definitiva es de sis mesos a comptar des de la finalització del termini per a la presentació de les sol·licituds. La manca de resolució dins d'aquest termini, legitima les persones interessades per entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de subvencions.

La justificació de la subvenció s'ha de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat.

Transcorreguts tres mesos des de la data de finalització inicialment prevista, l'Ajuntament no acceptarà cap sol·licitud de modificació i considerarà el projecte com a definitiu.

Preu

  L'import de la subvenció no excedirà del 80% del pressupost presentat, amb un màxim de 20.000 euros per projecte.

  La subvenció s'atorgarà per ordre de puntuació fins a l'esgotament del crèdit pressupostari.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  09 / 10 / 2018