Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a la realitzaciˇ de projectes per a millorar l'accÚs als drets socials de les treballadores sexuals

El tràmit permet demanar subvencions destinades a donar suport a projectes que tinguin com a objectiu l’apoderament i la millora de l’accés de les dones que exerceixen el treball sexual als seus drets socials i laborals a la ciutat de Barcelona, i que s’iniciïn l’any 2018 i finalitzin com a màxim el 31 de desembre de 2019.

Aquesta convocatòria es centra en dos àmbits:

 • Àmbit A: Millora de l’accés a la formació i a l’ocupació en altres sectors econòmics diferents al treball sexual.

-A.a. Projectes de millora de les competències bàsiques socials i laborals.

-A.b. Projectes integrals d’ocupabilitat per la millora de les capacitats sociolaborals.

 • Àmbit B: Accés a la informació i atenció social, laboral, jurídica i sanitària de les dones que exerceixen el treball sexual a espais tancats.

Els projectes que es subvencionaran hauran de tenir per finalitat:

 • Promoure, defensar i garantir la igualtat per raó de gènere, orientació sexual i identitat de gènere.
 • Contribuir a l’apoderament de les dones cis i trans que exerceixen o han exercit el treball sexual perquè puguin avançar en el control de les seves vides amb autonomia.
 • Contribuir a l’exercici efectiu dels seus drets.
 • Contribuir a millorar la xarxa i fomentar sinergies entre entitats del mateix àmbit d’actuació.
 • Incrementar el nivell d’ocupabilitat i el nivell competencial de les dones participants.
 • Prestar atenció integral a les treballadores sexuals que exerceixen en espais tancats (a nivell sanitari, social, jurídic i psicològic). 

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podeu presentar al registre telemàtic:

-Documentació per subsanar una subvenció en curs.

-Al·legacions a la resolució provisional de concessió o denegació.

-Modificacions al projecte subvencionat.

-L'informe anual de seguiment.

-Justificació de despesa de l'activitat subvencionada.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos i emplenar els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  -Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  -Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic; presentar al·legacions a una proposta de denegació o concessió de subvenció; presentar justificacions de la despesa efectuada, presentar modificacions de projecte...

 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de la sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Un cop presentada la sol·licitud es comprovarà que s'ajusti als requisits respecte al sol·licitant i el projecte presentat. En cas que la persona interessada hagi d'esmenar documents se'l requerirà mitjançant correu electrònic per tal que els esmeni.
 • Un cop admesa la sol·licitud es valorarà el projecte d'acord amb els criteris establerts, per tal que la comissió competent, emeti informe preceptiu per la proposta de resolució provisional de l'òrgan instructor.
 • L'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució provisional al 4t Tinent d'alcalde, com a òrgan competent per a la resolució d'atorgament i denegació de sol·licituds.
 • L'Ajuntament informarà de l'atorgament provisional o denegació de la subvenció mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província. En la mateixa publicació s'informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en el termini de 10 dies hàbils.
 • En el mateix termini es podran presentar al·legacions. De no fer-ho, s'entendrà que els sol·licitants hi estan conformes i la resolució provisional tindrà caràcter de definitiva, sempre condicionada, a la presentació (en els casos que calgui) de la documentació acreditativa a esmenar que s'hagi indicat en la resolució provisional.
 • Quan l’import de la subvenció proposada sigui inferior al que s’ha sol·licitat, i aquest fet comporti canvis en el pressupost  el/la sol·licitant haurà de presentar, durant el termini d’al·legacions, la reformulació del seu projecte.
 • Un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació acreditativa requerida i examinades les al·legacions presentades es dictarà resolució definitiva. La notificació s'efectuarà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província i al web de l'Ajuntament de Barcelona.
 • La forma de pagament serà mitjançant transferència en el compte bancari indicat en el model de sol·licitud establert a tal efecte.
Qui ho pot demanar?

Persones jurídiques que hauran d'acreditar degudament els requisits següents:

 • Ser entitats sense finalitat de lucre, constituïdes i actives.
 • Tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
 • Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.
Documentaciˇ

Documentació per sol·licitar la subvenció:

1) Instància normalitzada de sol·licitud de subvenció (Document bàsic 1), que inclou declaracions responsables.

2) Formulari descriptiu del projecte (Document bàsic 2).

 3) Model de transferència bancària (model annex a la convocatòria).

Documentació per justificar la subvenció atorgada:

Donat que es tracta de  projectes plurianuals, l’entitat beneficiaria haurà de presentar cada any un informe anual de seguiment referit a l’any anterior, juntament amb una justificació econòmica parcial. El primer informe de seguiment ha de cobrir el període des de l’inici del projecte fins a la presentació de l’informe mateix, i un pressupost executat mínim del 60% del primer any d’execució. Els següents, des de la presentació d’un informe a la presentació del següent.

Un cop finalitzada l'execució del projecte o activitat, la justificació per a subvencions d'import inferior a 60.000 euros es durà a terme mitjançant el lliurament, per part dels beneficiaris, de:

1. Una memòria descriptiva

2. Una memòria econòmica

 • Estat representatiu de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a la realització de la totalitat del projecte subvencionat agrupats, per concepte de la despesa i finançadors, i comparat amb les quantitats inicialment pressupostades en el projecte presentat i les desviacions sofertes.
 • Relació classificada de despeses de la totalitat del projecte subvencionat , amb identificació del proveïdor i el número de document, la descripció de la despesa, l’import, la data d’emissió i, en el seu cas, la data de pagament, com també la despesa imputada a la subvenció municipal. Així mateix, si la subvenció s’hagués atorgat d’acord amb un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions produïdes.
 • Detall dels ingressos que hagin finançat el projecte subvencionat indicant-ne l’import i la procedència.
 • En el cas d’elecció obligatòria entre tres ofertes (establerta al punt 7 de la base onzena) s’han d’acreditar aquestes, així com la memòria de la justificació de l’elecció, en el cas que l’escollida no sigui la proposició econòmicament mes avantatjosa.
 • Comunicació de reintegrament en els supòsits d’import total o parcial de la subvenció no aplicada al projecte.

En el cas de les subvencions superiors a 60.000 EUR, a banda de la documentació detallada en el punt anterior caldrà aportar addicionalment un informe d’auditor de comptes, inscrit al ROAC (Registre Oficial d’Auditors de Comptes), d’acord amb l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, que aprova les normes d’actuació dels auditors de comptes en la revisió de comptes justificatives de subvencions, en l’àmbit del sector públic estatal. El cost d'aquest informe es considerarà despesa subvencionable.

Dates

Convocatòria 2018:

 • Publicació de les bases reguladores: BOPB de 4 de gener de 2018.
 • Publicació de la convocatòria: BOPB de 4 de gener de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: del 5 de gener a l'1 de febrer de 2018, ambdós inclosos.
 • Publicació de la resolució provisional: BOPB de 4 de juny de 2018.
 • Publicació de la resolució definitiva: BOPB de 2 d'octubre de 2018.
 • Presentació del primer informe anual de seguiment: abans del 30 d'octubre de 2018.
 • Presentació del segon informe anual de seguiment: abans del 30 de juny de 2019.
 • Presentació de justificacions de despesa efectuada: 3 mesos des de la finalització de l'activitat o execució del projecte.
 • Presentació de l'informe final: 3 mesos des de la finalització de l'activitat o execució del projecte.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim de sis mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de les sol·licituds. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, recurs de reposició en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol que considerin convenients per a la defensa dels seus interessos.

Preu

  La quantia del finançament podrà arribar al 90% del cost total del projecte.

  S’haurà de justificar el 100% del cost total del projecte amb despeses a nom de l’entitat sol·licitant i beneficiària de la subvenció, efectuades durant el període d’execució del projecte.

  En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

  • Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.
  • Les despeses d'inversió, incloses les adquisicions de béns mobles.
  • Les despeses realitzades amb data anterior a l'inici del projecte i data posterior a la finalització del projecte.
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  29 / 11 / 2018