Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a dur projectes en el Marc de l'Acciˇ ComunitÓria i l'Associacionisme, per als anys 2018 i 2019

El tràmit permet demanar subvencions mitjançant concurrència competitiva, per desenvolupar projectes en el Marc de l'Acció Comunitària i l'Associacionisme a la ciutat de Barcelona, que s’iniciïn l’any 2018 i finalitzin com a màxim el 31 de desembre de 2019.

Els projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d'interès públic o social, d'acord amb els següents objectius i finalitats:

 • Projectes que per la qualitat estratègica desenvolupin, enforteixin i consolidin accions comunitàries als barris.
 • Projectes d’entitats sense ànim de lucre que impulsin la transparència econòmica i del funcionament al sí de l’entitat.
 • Que plantegin augmentar el coneixement de l’entitat entre la ciutadania, donar a conèixer els valors de l’associacionisme i del voluntariat i potenciar el teixit social i associatiu com a element de promoció social i comunitària.
 • Que promoguin la col·laboració entre entitats per fomentar l’aprofitament de recursos, el treball en xarxa i l’impuls de  propostes innovadores d’acció comunitària i treball conjunt.

Respecte de la compatibilitat amb altres subvencions cal tenir en compte que:

 • Aquestes subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats.
 • Seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres programes.
 • No es pot presentar el mateix projecte a la  convocatòria ordinària de subvencions i a la pluriennal de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària. Les sol·licituds que incompleixin les incompatibilitats fixades per a aquest programa quedaran excloses de la convocatòria.

Com tramitar

Internet
Presencialment
QuŔ podeu fer?

Adreceu-vos al registre de qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana per:

-Presentar la sol·licitud de subvenció amb tota la documentació necessària.

-Esmenar documentació d'una subvenció en curs.

-Presentar al·legacions a la resolució provisional de concessió o denegació.

-Presentar modificacions al projecte subvencionat.

-Presentar l'informe anual de seguiment.

-Presentar justificacions de despesa de l'activitat efectuada o projecte executat.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per evitar esperes innecessàries en les oficines d'atenció ciutadana heu de concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

Presenteu la vostra sol·licitud de subvenció / esmena / modificació de projecte / al·legació o justificació de despesa, acompanyada de la documentació necessària.

Cal tenir en compte que cada entitat només podrà presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria, que correspondrà a un sol projecte. Cada instància de sol·licitud només podrà indicar un únic programa i modalitat als quals es vol concórrer.

I desprÚs...

 • El tramitador de l'oficina d'atenció ciutadana us lliurarà el comprovant de registre del tràmit realitzat.
 • Un cop presentada la sol·licitud es comprovarà que s'ajusti als requisits respecte al sol·licitant i el projecte presentat. En cas que la persona interessada hagi d'esmenar documents se'l requerirà mitjançant correu electrònic per tal que els esmeni.
 • Un cop admesa la sol·licitud es valorarà el projecte d'acord amb els criteris establerts, per tal que la comissió competent, emeti informe preceptiu per la proposta de resolució provisional de l'òrgan instructor (Direcció de Serveis d'Acció Comunitària)
 • La Direcció de Serveis d'Acció Comunitària elevarà la proposta de resolució provisional a l'alcaldia, com a òrgan competent per a la resolució d'atorgament i denegació de sol·licituds.
 • L'Ajuntament informarà de l'atorgament provisional o denegació de la subvenció mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província. En la mateixa publicació s'informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en el termini de 10 dies hàbils.
 • En el mateix termini es podran presentar al·legacions. De no fer-ho, s'entendrà que els sol·licitants hi estan conformes i la resolució provisional tindrà caràcter de definitiva, sempre condicionada, a la presentació (en els casos que calgui) de la documentació acreditativa a esmenar que s'hagi indicat en la resolució provisional.
 • Un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació acreditativa requerida i examinades les al·legacions presentades es dictarà resolució definitiva. La notificació s'efectuarà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província i al web de l'Ajuntament de Barcelona.
 • La forma de pagament serà mitjançant transferència en el compte bancari indicat en el model de sol·licitud establert a tal efecte. El primer pagament correspondrà a la primera anualitat del projecte, per assumir les despeses de les actuacions previstes per aquest període. L'import corresponent a la segona anualitat s'abonarà un cop aprovada la justificació del primer pagament.
Qui ho pot demanar?

Persones jurídiques que hauran d'acreditar degudament els requisits següents:

 • Ser entitats sense finalitat de lucre, constituïdes i actives. En cap cas s'admetran gremis, universitats, col·legis professionals o ccoperatives (siguin o no sense ànim de lucre).
 • Tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
 • Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Agència Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades per l’Ajuntament, si escau.
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d'Igualtat efectiva de dones i homes.
Documentaciˇ

Documentació per sol·licitar la subvenció:

Documentació per justificar la subvenció atorgada:

Donat que es tracta de  projectes plurianuals, l’entitat beneficiaria haurà de presentar cada any un informe anual de seguiment referit a l’any anterior, juntament amb una justificació econòmica parcial.

Un cop finalitzada l'execució del projecte o activitat, la justificació per a subvencions d'import inferior a 60.000 euros es durà a terme mitjançant el lliurament, per part dels beneficiaris, de:

1. Una memòria descriptiva de l'actuació.

2. Una memòria econòmica que constarà de la informació següent:

 • Estat representatiu de les despeses realitzades i dels ingressos obtinguts per a la realització de la totalitat del projecte subvencionat agrupats, per concepte de la despesa i finançadors, i comparat amb les quantitats inicialment pressupostades en el projecte presentat i les desviacions sofertes.
 • Relació classificada de despeses de la totalitat del projecte subvencionat , amb identificació del proveïdor i el número de document, la descripció de la despesa, l’import, la data d’emissió i, en el seu cas, la data de pagament, com també la despesa imputada a la subvenció municipal. Així mateix, si la subvenció s’hagués atorgat d’acord amb un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions produïdes.
 • Detall dels ingressos que hagin finançat el projecte subvencionat indicant-ne l’import i la procedència.
 • En el cas d’elecció obligatòria entre tres ofertes (establerta al punt 7 de la base onzena) s’han d’acreditar aquestes, així com la memòria de la justificació de l’elecció, en el cas que l’escollida no sigui la proposició econòmicament mes avantatjosa.
 • Comunicació de reintegrament en els supòsits d’import total o parcial de la subvenció no aplicada al projecte.

En el cas de les subvencions superiors a 60.000 EUR, a banda de la documentació detallada en el punt anterior caldrà aportar addicionalment un informe d’auditor de comptes, inscrit al ROAC (Registre Oficial d’Auditors de Comptes), d’acord amb l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, que aprova les normes d’actuació dels auditors de comptes en la revisió de comptes justificatives de subvencions, en l’àmbit del sector públic estatal. El cost d'aquest informe es considerarà despesa subvencionable.

On es pot fer?
Dates

Convocatòria 2018:

 • Publicació de les bases reguladores: BOPB de 4 de gener de 2018.
 • Publicació de la convocatòria: BOPB de 4 de gener de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: del 5 de gener a l'1 de febrer de 2018, ambdós inclosos.
 • Presentació del primer informe anual de seguiment: abans del 30 d'octubre de 2018.
 • Presentació del segon informe anual de seguiment: abans del 30 juny de 2019.
 • Presentació de justificacions de despesa efectuada: 3 mesos des de la finalització de l'activitat o execució del projecte.
 • Presentació de l'informe final: 3 mesos des de la finalització de l'activitat o execució del projecte, i com a màxim el 28 de febrer de 2020.
 • Publicació de la resolució provisional: BOPB de 10 de juliol de 2018.
 • Publicació de la resolució definitiva: BOPB de 10 d'octubre de 2018.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim de sis mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de les sol·licituds. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, recurs de reposició en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol que considerin convenients per a la defensa dels seus interessos.

Preu

  L'import màxim per sol·lictud serà de 30.000 euros anuals i correspondrà a un percentatge del cost total de l'activitat o projecte.

  Per norma general, la quantia de la subvenció atorgada no ultrapassarà el 50% del cost total del projecte.

  En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

  • Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.
  • Els honoraris per a estudis i informes aliens a l'obtenció de la corresponent llicència. Tammateix les despeses relatives als honoraris de professionals en la redacció del projecte de rehabilitació s'entendran com a despeses subvencionables.
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  29 / 11 / 2018