Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions de l'asseguranša esportiva incorporada a la llicŔncia federativa de clubs de Barcelona per a menors de 17 anys

El tràmit permet demanar subvencions per afavorir la pràctica de l’activitat esportiva al jovent menor de 17 anys, bonificant una part o la totalitat del preu de l’assegurança aplicada a la llicència esportiva federada, per tal que el cost de l’assegurança no impedeixi la pràctica esportiva federada.

L’atorgament d’aquesta subvenció es canalitza mitjançant les federacions esportives, que seran les entitats beneficiàries.

Les federacions són les responsables de garantir que les llicències emeses comportin la contractació de l’assegurança que és subvenciona, com també de totes les activitats i condicions que integren l’assegurança i assumeixen les responsabilitats d’ordre jurídic i econòmic i es responsabilitzen en exclusiva de tota la càrrega econòmica de la seva contractació.

Les assegurances han d’anar vinculades a llicències esportives emeses entre l’1 de gener de l’any de la convocatòria fins la data de presentació de sol·licituds que estableixi cada convocatòria.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona,

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud que trobareu en l'apartat Documentació del tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • La notificació de la resolució d’atorgament de les subvencions serà publicada al Butlletí Oficial de la Província, com també al web municipal i al tauler d’edictes. Les federacions que informin un número de telèfon mòbil i/o una adreça de correu electrònic també rebran un missatge informatiu amb el resultat de la resolució.
 • El pagament a les federacions es farà efectiu a partir del mes de gener de 2018.
Qui ho pot demanar?

Les federacions esportives que hagin emès targetes federatives, durant l'any de la convocatòria i que continuin essent vigents en el ternini de presentació de sol·licituds, per a esportistes menors de 17 anys d'edat dels clubs de la ciutat de Barcelona.

Documentaciˇ
 • Sol·licitud de subvenció.
 • Llistat ordenat per clubs esportius de la ciutat de Barcelona amb esportistes federats menors de 17 anys (nascuts/des l’any 2001 o posteriors), que contempli el nombre de practicants que han obtingut la corresponent llicència esportiva federativa durant el termini indicat en la convocatòria. Caldrà fer constar el número d'esportistes amb l'any de naixement, gènere i modalitat esportiva que practiquen.
 • Justificant d’ ingrés bancari acreditatiu del pagament per part del club esportiu de la llicència esportiva federativa corresponent segons el punt anterior.
 • Document acreditatiu signat pel tresorer de la federació, on indiqui l’import de l’assegurança imputable a cada llicència, i el percentatge que aquest import representa en relació a la despesa total de les diferents llicències esportives federatives emeses de cada menor de 17 anys durant l’any 2017 per la seva federació.
 • Certificat emès pel secretari de la federació on s’indiqui l’elecció de l’asseguradora, import de l’objecte d’aquesta convocatòria, i vigència del contracte que cobreix les llicències esportives federades.
 • Còpia de la pòlissa d’assegurances de la corresponent federació amb la que s’ha contractat l’assegurança corresponent.
 • Les persones físiques o jurídiques que actuïn en representació de les esmentades federacions hauran d’acreditar la seva representació per qualsevol mitjà vàlid en dret. 
Dates

Any 2017:

 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 6 de novembre de 2017.
 • Presentació de sol·licituds: del 7 al 21 de novembre, ambdós inclosos.

El termini per a dictar la resolució del procediment és de sis mesos, a comptar de la data de finalització de la presentació de sol·licituds; transcorregut aquest termini sense dictar resolució els interessats poden considerar denegades les sol·licituds als efectes que pertoquin per a la interposició dels recursos contra la desestimació presumpta de la sol·licitud de subvenció.

Contra la resolució del procediment es podrà interposar recurs d’alçada davant l’alcalde de Barcelona en el termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució en el BOPB.

Preu

  Les subvencions s’atorgaran de la forma següent:

  a) Totes les federacions amb assegurances individuals que suposin un cost anual igual o inferior a 10 euros rebran una subvenció equivalent al 100 % del seu cost. Un cop assignats els imports anteriors, el crèdit disponible restant, es distribuirà per prorrateig entre les federacions que aglutinin la resta d’esportistes federats/ades nascuts/des a partir de l’any 2001 relacionats/ades per cada federació en les seves sol·licituds, sempre i quan d’aquest prorrateig resulti un import igual o superior a 10 euros; o

  b) Cas que d’aquest prorrateig resulti un import inferior a 10 euros, la dotació pressupostària es distribuirà per prorrateig entre totes les federacions sol·licitants independentment del cost total anual de l’assegurança.

  En cap cas l’import de la subvenció resultant pot ser superior al cost anual de l’assegurança dels esportistes federats nascuts a partir de l’any 2001.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  15 / 11 / 2017