Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Document de ve´natge de l'Ajuntament de Barcelona

Document necessari per acreditar el veïnatge de les persones estrangeres migrades a Barcelona.

Amb el document s’acredita la integració a la ciutat a través de la seva situació padronal i la valoració del grau d'aquesta integració mitjançant vincles familiars, laborals o socials en el marc dels procediments d’expulsió i/o internament en Centres d’Internament d’Estrangers.

El document de veïnatge valora:

 • La situació relativa al seu empadronament i permanència a l’estat espanyol.
 • Els vincles familiars que la persona interessada tingui amb altres persones que visquin a l’estat espanyol.
 • El coneixement de llengües: catalana i castellana.
 • La realització de cursos, tallers o mòduls amb caràcter social, laboral, lingüístic i/o cultural.
 • Els estudis realitzats i la professió.
 • La situació econòmica, tant de la persona interessada com de la seva família, i la vida laboral.
 • La participació social, amb especial incidència en qualsevol situació de vincle amb l’entorn.
 • Si s’escau, la situació d’irregularitat sobrevinguda.
 • Les condicions per obtenir una autorització de residència i treball.

El ciutadà pot fer constar, sota la seva responsabilitat, altres situacions o manifestar qualsevol circumstància que consideri i que siguin congruents amb la naturalesa del document de veïnatge.

Com tramitar

Internet
Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar el document per acreditar el veïnatge a la ciutat de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

 • Per tramitar el document de veïnatge és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.
 • Descarregueu-vos el model d’instància específica disponible en l’apartat “Documentació” d’aquest tràmit, empleneu-la i signeu-la.
 • El dia de la cita adreceu-vos a l'oficina d'atenció ciutadana escollida i lliureu la instància al registre municipal.

I desprÚs...

 • El tramitador de l’Oficina d’Atenció Ciutadana us lliurarà el comprovant de registre del tràmit realitzat.
 • L'Ajuntament revisarà la sol·licitud per verificar que compleix tots els requisits establerts. Si no els compleix, es requerirà a la persona interessada per a què en un termini de 10 dies hàbils repari la falta o adjunti els documents corresponents, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició, prèvia resolució dictada per la Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants.
 • Si la sol·licitud compleix els requisits, la Direcció de Serveis d'Atenció i Acollida a Immigrants concertarà una entrevista amb la persona interessada per tal de fer una valoració. Durant l'entrevista caldrà aportar les dades i els documents de caràcter públic o privat que justifiquin els vincles familiars que pugui tenir amb altres persones que visquin a l'estat espanyol, la realització de cursos o talleres, la situació econòmica i laboral, la participació social, etc. El coneixement de les llegües es valorarà en la mateixa entrevista.
 • Un cop emès el document de veïnatge, se citarà a la persona interessada o, si s'escau a la persona que la representi per passar-ho a recollir pel Punt d'Informes d'Arrelament (PIA).
Qui ho pot demanar?

Persones estrangeres que acompleixin els requisits següents:

 1. Tenir almenys divuit anys.
 2. Haver romàs a l’estat espanyol un mínim de dotze mesos.
 3. Estar empadronades en el municipi de Barcelona de forma continuada almenys els sis mesos immediatament anteriors a la sol·licitud.
 4. Trobar-se en situació irregular (es pot acreditar amb una declaració responsable de la persona interessada).
 5. Trobar-se en disposició d'aportar les dades o documents necessaris per tal de valorar adequadament:

 -una única de les següents condicions: tenir vincles familiars o tenir mitjans de vida o estar en situació d’irregularitat sobrevinguda.

-simultàniament aquestes dues condicions (només en cas de no trobar-se en cap supòsit relacionat al punt anterior): la realització de cursos /tallers i la participació social.

 

La sol·licitud es pot presentar per la persona interessada o per mitjà d’una persona representant degudament acreditada.

Documentaciˇ

La persona sol·licitant haurà de mostrar l’original del seu document d’identificació i aportar la documentació següent:

 • Instància específica degudament emplenada i signada.
 • Document que acrediti haver estat empadronat a l’estat espanyol un mínim de dotze mesos, dels quals els sis mesos immediatament anteriors a la sol·licitud hauran de constar empadronades en el municipi de Barcelona.  L’empadronament a Barcelona el comprovarà d’ofici l’Ajuntament de Barcelona. Només cal acreditar el període en què s’ha residit fora de Barcelona.

Si la tramitació es fa mitjançant persona autoritzada, caldrà aportar, addicionalment:

 • Autorització, degudament signada per la persona autoritzant.
 • Fotocòpia del document d'identitat de la persona autoritzant.
 • Document d'identificació original de la persona autoritzada.

El dia de l'entrevista haurà d'aportar:

 • Relació de documents a aportar (català).
 • Relació de documents a aportar (castellà).
 • Relació de documents a aportar (anglès).
 • Relació de documents a aportar (àrab).
 • Relació de documents a aportar (francès).
 • Relació de documents a aportar (rus).
 • Relació de documents a aportar (urdú).
 • Relació de documents a aportar (xinès).
On es pot fer?
Dates

Termini d'emissió: màxim 3 mesos a comptar des de l'endemà a la data de sol.licitud.

Termini de validesa: 24 mesos a comptar a partir de la data d'emissió que hi consti en el document.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  12 / 04 / 2019