Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Prova pilot Suport Municipal d'Inclusió (SMI). Projecte B-Mincome

B-Mincome és un projecte pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat en zones desafavorides de Barcelona, concretament en 10 barris de l’Eix Besòs: Vallbona, Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, Roquetes, Torre Baró, Trinitat Vella,  Baró de Viver,  El Bon Pastor,  la Verneda i la Pau, el Besòs i el Maresme.

La durada d’aquest projecte és de 24 mesos, de setembre del 2017 a octubre del 2019 i combina un ajut econòmic, Suport Municipal d’Inclusió (SMI), amb polítiques sociolaborals de formació i treball, economia social, habitatge i de participació en activitats comunitàries.  

L’objectiu final és que les persones participants trobin el seu propi camí per millorar la seva situació de vulnerabilitat.

L’Ajuntament enviarà una carta a les potencials persones participants dels barris de l’Eix Besòs, usuàries de serveis socials, per tal que puguin optar a la prova pilot. En la carta, s’especificaran els requisits per sol·licitar la participació i se’ls convocarà a una reunió informativa.

Per a més informació es pot consultar el web: http://www.barcelona.cat/bmincome

L’atorgament del Suport Municipal d’Inclusió (SMI) té caràcter voluntari i eventual, forma part d’una prova pilot, i no genera cap dret a l’obtenció dels ajuts ens anys posteriors.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar la participació en el Projecte B-Mincome, si compliu amb els requisits descrits a la convocatòria.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

L’Ajuntament us enviarà una carta, convocant-vos a una reunió informativa, un fulletó  sobre els requisits per participar en el programa, la sol·licitud i un sobre de retorn per enviar-la.

Empleneu la sol·licitud, signeu-la i lliureu-la en el moment de la reunió o envieu-la per correu postal dins del sobre de retorn que heu rebut.

I després...

 • L'Ajuntament verificarà si les persones que han presentat la sol·licitud compleixen els requisits o no i un cop fet procedirà al sorteig entre les persones que els compleixen.
 • Es contactarà amb els beneficiaris durant la primera quinzena de novembre de 2017.
Qui ho pot demanar?

Són persones beneficiàries solidàries tots els membres de la unitat de convivència de la que formi part el sol·licitant, que han de complir els requisits següents:

 • Tots els membres de la unitat de convivència han d’estar empadronats en algun dels barris de l’Eix Besòs des del 30 de juny del 2015, de manera continuada i residir-hi de manera efectiva.
 • Persones usuàries de serveis socials amb expedient obert en el moment de la convocatòria; o perceptors dels ajuts per infants i/o adolescents de 0-16 anys, en la convocatòria de 2017 o participants en el programa Làbora en el moment de la convocatòria o haver-ho estat en els darrers 12 mesos anteriors a la convocatòria o ser usuaris del  Servei d’Inserció Social (SIS).
 • Al menys un membre de la unitat de convivència ha d’estar entre els 25 i els 60 anys d’edat.
 • Hi ha d’haver convivència efectiva dels membres de la unitat de convivència (beneficiari i infants o adolescents).
 • Signar una carta d’acceptació de les condicions de prestació del Suport Mínim d’Inclusió, en la modalitat que se li adjudiqui; acceptar el cobrament de part de l’ajut en moneda social, així com participar en la resta d’activitats i controls que es prescriguin per fer un seguiment de l’impacte del programa.
 • Signar un document de consentiment de monitorització de les seves activitats.
 • El beneficiari o alguna de les persones de la unitat de convivència han de disposar d’un telèfon mòbil intel·ligent amb connexió a xarxa de telefonia mòbil amb dades i a xarxes de wifi, on se li implementaran diverses aplicacions per a tasques de comunicació, monitorització anonimitzada, transaccions en moneda social i de control i  de justificació de despeses. Si la persona no disposa de capacitat econòmica per tenir telèfon, l’Ajuntament  li en proporcionarà un amb connexió de dades pel temps de durada del projecte, previ informe dels serveis socials municipals. 
Documentació
 • Formulari de sol·licitud que es farà arribar per correu postal.
 • Document d'identitat: DNI, NIE o passaport
Dates
 • Publicació de les bases al BOPB: 10 d'agost de 2017.
 • Presentació de sol·licituds: del 4 al 22 de setembre de 2017, ambdós inclosos.
 • Tramesa de SMS amb la resolució provisional de sol·licituds denegades que no podran passar a la fase següent:  3 de novembre de 2017.
 • Presentació d’al·legacions: fins al 13 de novembre de 2017.
 • Publicació de llista definitiva d’admesos i exclosos per anar al sorteig: 16 de novembre de 2017.
 • Sorteig davant notari: 17 de novembre de 2017 a les 13:30 hores.
 • A partir de dilluns 20 de novembre, des de l’Oficina de prestacions contactaran amb les persones que han estat seleccionades.
Preu

  Tràmit gratuït.

  Per fer el càlcul del  SMI es tindran en compte tots els ingressos de la unitat de convivència.

   

Organisme responsable
Darrera actualització  22 / 11 / 2018