Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoritzaciˇ municipal d'activitats

Sol·licitud d'autorització municipal per la instal·lació d'una activitat o establiment o per l'execució d'instal·lacions complementàries, en els supòsits de l'annex I de la Instrucció d'Alcaldia per a l'aplicació de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (OMAIIAA).

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar l'autorització municipal.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

- En cas de sol·licitar autorització municipal:

 • Descarregueu-vos el model normalitzat de sol·licitud accedint a l’enllaç de l'apartat Documentació d'aquest tràmit.
 • Empleneu, signeu la sol·licitud i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària emesa per un tècnic legalment competent, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

- En cas de comunicar la finalització dels treballs d’instal·lacions o adequació:

 • Descarregueu-vos el model d’instància accedint a l’enllaç de l'apartat Documentació d'aquest tràmit.
 • Empleneu, signeu la instància i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I desprÚs...

- En cas de sol·licitud d'autorització municipal:

 • Un cop revisada la documentació, l’Ajuntament emetrà la taxa i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i us ho comunicarà per tal que els passeu a recollir.
 • Haureu de fer el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full de liquidació.
 • Un cop efectuat el pagament caldrà retornar amb el justificant per recollir l’autorització municipal.

- En cas de comunicació del final dels treballs d’instal·lació o adequació:

 • Un cop presentada la documentació que certifica l’execució del projecte, podeu iniciar l’activitat.
 • L’Ajuntament avaluarà amb posterioritat aquesta documentació.
Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat o el seu representant legal.

Documentaciˇ

- Per sol·licitar la llicència municipal:

 • Sol·licitud d'autorització municipal (escolliu entre el llistat "Instància sol·licitud autorització municipal").
 • Fotocòpia del DNI/NIF del titular de l'activitat. En el cas d'estrangers fotocòpia del NIE o del certificat de NIE (cas comunitaris). El document ha d'estar en vigor.
 • Poders del representant (si és el cas) i fotocòpia del document d'identitat en vigor.
 • Document de designació del responsable tècnic.
 • Breu resum del contingut del projecte que resulti entenedor per a qualsevol persona sense coneixements tècnics.
 • Declaració de dades confidencials.
 • Projecte bàsic d'incendis (amb els annexos específics que calgui) per triplicat. Ha d'incloure un breu resum del contingut del projecte que resulti entenedor per a qualsevol persona sense coneixements tècnics.

- Per comunicar la finalització dels treballs d'instal·lacions o adequació:

 • Instància normalitzada.
 • Certificació del tècnic responsable de l'execució del projecte (visada pel seu Col·legi professional) que allò efectivament executat correspon al projecte aprovat i amb les mesures correctores imposades.
 • Cal acompanyar aquesta certificació amb una nova memòria i/o nous plànols (per duplicat) si durant l'execució s'han introduït modificacions de les característiques definides al projecte aprovat.
 • Acta de control expedida per una entitat col·laboradora de l'administració degudament homologada sobre el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i prescripcions de compliment obligatori, especificant els resultats obtinguts.
On es pot fer?
Dates

- Termini de sol·licitud:

 • Abans de realitzar qualsevol instal·lació.
 • Aquesta autorització és prèvia o simultània a la d'obres, cas de què en calguin, tant de nova planta com de reforma per adequar el local o edifici per a l'exercici de l'activitat.

- Termini d’execució del projecte:

 • Es pot iniciar quan s'hagi obtingut l'autorització d'activitats i el permís d'obres, si cal.

- Termini per iniciar l'activitat:

 • En la mateixa data en que es presenti la documentació que certifica l'execució del projecte.
 • L'Administració avaluarà, posteriorment, aquestes certificacions.

- Termini per resoldre. Silenci:

 • Cal que l'Administració resolgui en el termini de 6 mesos, prorrogables per motius justificats. Aquest termini s'avalua descomptant del termini total des de la data del registre, la totalitat dels períodes en què l'expedient hagi estat paralitzat per causa imputable a l'interessat.
 • Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'autorització.
Preu
  • Taxa per la tramitació simultània de l'autorització municipal i de l'informe vinculant municipal per activitats, annex I: 2.295 euros.
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 3,35% del cost de les instal·lacions.
Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  03 / 04 / 2019