Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autorització municipal d'activitats

Sol·licitud d'autorització municipal per la instal·lació d'una activitat o establiment o per l'execució d'instal·lacions complementàries, en els supòsits de l'annex I de la Instrucció d'Alcaldia per a l'aplicació de l'Ordenança Municipal d'Activitats i d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental (OMAIIAA).

Com tramitar

Presencialment
OAC
Oficina d'Atenció a les Empreses
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'autorització o llicència ambiental.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona, triant l’opció ACTIVITATS.

- En cas de sol·licitar autorització municipal:

 • Descarregueu-vos el model normalitzat de sol·licitud accedint a l’enllaç de l'apartat Documentació d'aquest tràmit.
 • Empleneu, signeu la sol·licitud i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària emesa per un tècnic legalment competent, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE).

- En cas de comunicar la finalització dels treballs d’instal·lacions o adequació:

 • Descarregueu-vos el model d’instància accedint a l’enllaç de l'apartat Documentació d'aquest tràmit.
 • Empleneu, signeu la instància i lliureu-la, acompanyada de la documentació necessària, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE).

I després...

- En cas de sol·licitud d'autorització municipal:

 • Un cop revisada la documentació, l’Ajuntament emetrà la taxa i l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i us ho comunicarà per tal que els passeu a recollir.
 • Haureu de fer el pagament en qualsevol de les entitats detallades en el revers del full de liquidació.
 • Un cop efectuat el pagament caldrà retornar amb el justificant per recollir l’autorització municipal.

- En cas de comunicació del final dels treballs d’instal·lació o adequació:

 • Un cop presentada la documentació que certifica l’execució del projecte, podeu iniciar l’activitat.
 • L’Ajuntament avaluarà amb posterioritat aquesta documentació.
Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat o el seu representant legal.

Documentació

- Per sol·licitar la llicència municipal:

 • Sol·licitud d'autorització municipal (escolliu entre el llistat "Instància sol·licitud autorització municipal").
 • Fotocòpia del DNI/NIF del titular de l'activitat. En el cas d'estrangers fotocòpia del NIE o del certificat de NIE (cas comunitaris). El document ha d'estar en vigor.
 • Poders del representant (si és el cas) i fotocòpia del document d'identitat en vigor.
 • Document de designació del responsable tècnic.
 • Breu resum del contingut del projecte que resulti entenedor per a qualsevol persona sense coneixements tècnics.
 • Declaració de dades confidencials.
 • Projecte bàsic d'incendis (amb els annexos específics que calgui) per triplicat. Ha d'incloure un breu resum del contingut del projecte que resulti entenedor per a qualsevol persona sense coneixements tècnics.

- Per comunicar la finalització dels treballs d'instal·lacions o adequació:

 • Instància normalitzada.
 • Certificació del tècnic responsable de l'execució del projecte (visada pel seu Col·legi professional) que allò efectivament executat correspon al projecte aprovat i amb les mesures correctores imposades.
 • Cal acompanyar aquesta certificació amb una nova memòria i/o nous plànols (per duplicat) si durant l'execució s'han introduït modificacions de les característiques definides al projecte aprovat.
 • Acta de control expedida per una entitat col·laboradora de l'administració degudament homologada sobre el compliment dels nivells d'emissió i altres normes i prescripcions de compliment obligatori, especificant els resultats obtinguts.
On es pot fer?
Dates

- Termini de sol·licitud:

 • Abans de realitzar qualsevol instal·lació.
 • Aquesta autorització és prèvia o simultània a la d'obres, cas de què en calguin, tant de nova planta com de reforma per adequar el local o edifici per a l'exercici de l'activitat.

- Termini d’execució del projecte:

 • Es pot iniciar quan s'hagi obtingut l'autorització d'activitats i el permís d'obres, si cal.

- Termini per iniciar l'activitat:

 • En la mateixa data en que es presenti la documentació que certifica l'execució del projecte.
 • L'Administració avaluarà, posteriorment, aquestes certificacions.

- Termini per resoldre. Silenci:

 • Cal que l'Administració resolgui en el termini de 6 mesos, prorrogables per motius justificats. Aquest termini s'avalua descomptant del termini total des de la data del registre, la totalitat dels períodes en què l'expedient hagi estat paralitzat per causa imputable a l'interessat.
 • Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'autorització.
Preu
  • Taxa per la tramitació simultània de l'autorització municipal i de l'informe vinculant municipal per activitats, annex I: 2.295 euros.
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 3,35% del cost de les instal·lacions.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  03 / 04 / 2019