Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per l'adequació dels locals d'entitats de culturals representatives d'altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona

Convocatòria de  subvencions destinades a l’arranjament i adequació de locals de caire cultural representatius d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona, per a l’any 2017.

Les subvencions estan destinades a finançar projectes que tinguin com objectiu la realització d’obres menors , iniciades a partir de l’1 de gener de 2017 i finalitzades abans del 31 de juliol de 2018.

La finalitat d'aquesta convocatòria és cooperar en l'adequació d’espais sòcio-culturals gestionats sense ànim de lucre, els quals, d'acord amb la seva naturalesa, no poden afrontar en solitari les despeses que generen.

Amb això, es pretén també facilitar l’accés als locals de la ciutadania, d’altres col·lectius i entitats, per fomentar el coneixement entre persones no associades així com l'enfortiment del teixit associatiu, l'acció comunitària i el treball conjunt.

El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva.

Es poden consultar les bases de la convocatòria i descarregar els documents de sol·licitud a l'apartat Subvencions del web de l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu presentar la sol·licitud i la documentació al registre de qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Presenteu la sol·licitud, juntament amb la documentació, en el registre de qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana.

Cal presentar una sol·licitud, amb tota la documentació, per cada local.

Podeu descarregar-vos les bases de la convocatòria i els impresos normalitzats per presentar la sol·licitud des de la pàgina de Subvencions del  web de Barcelona 

I després...

 • L'Ajuntament informarà de l'atorgament provisional o denegació de la subvenció mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província. També es publicarà al web municipal. En la mateixa publicació s'informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en el termini de 10 dies hàbils. Aquest mateix termini servirà per presentar al·legacions.
 • La notificació de la resolució definitiva s'informarà mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal.
Qui ho pot demanar?

Entitats de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes ubicats en el terme municipal de Barcelona.

Per a poder optar a les subvencions les entitats hauran d'acreditar els requisits següents:

 • Tenir seu social a Barcelona i que les activitats es facin en el terme municipals de Barcelona
 • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona, dins els terminis establerts.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Agència Estatal d'Administració Tributària, com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades.
Documentació
 • Instància normalitzada de sol·licitud de subvenció, que inclou declaracions responsables (model annex a la convocatòria)
 • Projecte (model annex a la convocatòria), que inclou memòria de les obres a realitzar i, si s'escau, on quedin explicitades les necessitats de l'obra i les possibles conseqüències derivades de la no realització. Aquest document s'ha de presentar en format paper i en format digital (PDF).
 • Pressupost de les obres (model annex a la convocatòria), desglossat de les despeses de les obres a realitzar i si es preveu subcontractar l'execució de l'obra, el pressupost elaborat per l'empresa especialitzada. Aquest document es presentarà en format paper i en format digital (PDF).
 • Documentació que acrediti el dret de l'entitat en relació al local fins, com a mínim, cinc anys, comptadors des del dia de l’1 de gener de 2017:
  • Títol de propietat.
  • Contracte d'arrendament o compromís de pròrroga un cop finalitzat el lloguer fins, com a mínim, cinc anys comptadors des del dia de presentació de la sol·licitud.
  • Document de cessió fins, com a mínim, cinc anys comptadors des del dia de presentació de la sol·licitud (model annex a la convocatòria).
 • En el cas de locals arrendats o cedits, autorització per la realització de les obres signada pel/per la propietari/ària del local objecte de les obres, segons model establert a tal efecte.
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagament a creditors degudament emplenada, segons model establert a tal efecte.
 • Declaració de transparència (model annex a la convocatòria)
On es pot fer?
Dates

Canvocatòria 2018 pendent de publicació al BOPB.

Convocatòria 2017:

Preu

  Any 2017:

  Quantía màxima a atorgar per a cada entitat: 40.000 euros

Organisme responsable
Darrera actualització  29 / 12 / 2017