Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per l'adequació dels locals d'entitats de culturals representatives d'altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona

Convocatòria de subvencions destinades a l’arranjament i adequació de locals de caire cultural representatius d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona, per a l’any 2018.

Les subvencions estan destinades a finançar projectes que tinguin com objectiu la realització d’obres menors, iniciades a partir de l’1 de gener de 2018 i finalitzades abans del 31 de juliol de 2019.

La finalitat d'aquesta convocatòria és cooperar en l'adequació d’espais sòcio-culturals gestionats sense ànim de lucre els quals, d'acord amb la seva naturalesa, no poden afrontar en solitari les despeses que generen.

Amb això, es pretén també facilitar l’accés als locals de la ciutadania, d’altres col·lectius i entitats, per fomentar el coneixement entre persones no associades així com l'enfortiment del teixit associatiu, l'acció comunitària i el treball conjunt.

Cal saber que:

 • El procediment de concessió de les subvencions serà el de concurrència competitiva.
 • En cap cas s'admetrà la substitució d'aquells projectes ja presentats.
 • En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

-Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

-Els honoraris per a estudis i informes aliens a l'obtenció de la corresponent llicència. Tammateix les despeses relatives als honoraris de professionals en la redacció del projecte de rehabilitació s'entendran com a despeses subvencionables.

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podeu presentar al registre telemàtic:

-documentació complementària que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció.

-al·legacions a una proposta de concessió o denegació de subvenció.

-justificacions de despesa de les obres efectuades.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos i emplenar els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  -Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  -Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic; presentar al·legacions a una proposta de denegació o concessió de subvenció; presentar justificacions de la despesa efectuada.

 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de la sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • L'Ajuntament informarà de l'atorgament provisional o denegació de la subvenció mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província. També es publicarà al web municipal. En la mateixa publicació s'informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en el termini de 10 dies hàbils. Aquest mateix termini servirà per presentar al·legacions.
 • La notificació de la resolució definitiva s'informarà mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província i al web municipal.
 • En cas de concessió, el pagament serà mitjançant transferència en el compte bancari indicat en el model de sol·licitud establert.
Qui ho pot demanar?

Entitats de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes ubicats en el terme municipal de Barcelona.

Per a poder optar a les subvencions les entitats hauran d'acreditar els requisits següents:

 • Tenir seu social a Barcelona i que les activitats es facin en el terme municipals de Barcelona
 • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona, dins els terminis establerts.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Agència Estatal d'Administració Tributària, com també amb la Seguretat Social i amb les obligacions per reintegrament de subvencions atorgades.
Documentació
 • Instància normalitzada de sol·licitud de subvenció, que inclou declaracions responsables (model annex a la convocatòria)
 • Projecte (model annex a la convocatòria), que inclou memòria de les obres a realitzar i, si s'escau, on quedin explicitades les necessitats de l'obra i les possibles conseqüències derivades de la no realització. Aquest document s'ha de presentar en format paper i en format digital (PDF).
 • Documentació gràfica de l'estat actual de l'espai a què fa referència el projecte (fotografies, vídeo...).
 • Pressupost de les obres (model annex a la convocatòria), desglossat de les despeses de les obres a realitzar i si es preveu subcontractar l'execució de l'obra, el pressupost elaborat per l'empresa especialitzada. Aquest document es presentarà en format paper i en format digital (PDF).
 • Documentació que acrediti el dret de l'entitat en relació al local fins, com a mínim, cinc anys, comptadors des del dia de l’1 de gener de 2018:
  • Títol de propietat, acompanyat d'un document de compromís (model annex a la convocatòria) de mantenir el local durant els propers 5 anys en cas de ser beneficiari de la subvenció.
  • Contracte d'arrendament o compromís de pròrroga un cop finalitzat el lloguer fins, com a mínim, cinc anys comptadors des del dia de presentació de la sol·licitud.
  • Document de cessió fins, com a mínim, cinc anys comptadors des del dia de presentació de la sol·licitud (model annex a la convocatòria).
On es pot fer?
Dates

Convocatòria 2019:

 • Pendent de publicació al BOPB

Convocatòria 2018:

 • Publicació de les bases reguladores: BOPB de 31 de maig de 2017.
 • Publicació de la convocatòria: BOPB de 20 d'abril de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: del 23 d'abril al 22 de maig de 2018, ambdós inclosos.
 • Publicació de la resolució provisional de la convocatòria: BOPB de 27 de novembre de 2018.
 • Publicació de la resolució definitiva d'atorgament i denegació de la convocatòria: BOPB 27 de desembre de 2018.
 • Presentació de justificacions de despesa efectuada per a l'execució del projecte: des de l'1 de gener de 2018 i fins a 31 de juliol de 2019.

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim de sis mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de les sol·licituds. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, recurs de reposició en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol que considerin convenients per a la defensa dels seus interessos.

Preu

  Quantía màxima a atorgar per a cada entitat: 40.000 euros

Organisme responsable
Darrera actualització  05 / 03 / 2019