Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts a la rehabilitació d'interiors d'habitatges i per a l'arranjament d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona estableix un programa d'ajuts econòmics per a la rehabilitació d’interiors d’habitatges a la ciutat de Barcelona.

La convocatòria s’estructura en dues línies:

AActuacions a l'interior d'habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona, adreçada a persones que siguin propietàries d'un habitatge del mercat lliure, el qual posin a disposició de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona. Aquestes actuacions es classifiquen en:

 • Arranjaments en banys
 • Arranjaments en cuines
 • Arranjaments generals
 • Actuacions complementàries de millora energètica dels domicilis per evitar la pobresa energètica

B. Arranjament d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat, per garantir les condicions d'habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques, d'aquells habitatges on persones en situació vulnerable han constituït la seva residència habitual i permanent. Aquests arranjaments es classifiquen en:

 • Obtenció de l’habitabilitat
 • Adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge i millora de l’habitabilitat
 • Adaptació de la mobilitat interior de l’habitatge
 • Millores energètiques i sostenibilitat

Cal tenir en compte:

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa actuació, llevat el que preveu l'article 27 de les Bases reguladores d’ajuts a la Rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona per als casos d'ajuts socials concedits per altres ens, en què les ajudes seran acumulables.

En qualsevol cas, no es podrà obtenir una resolució favorable de les dues línies de subvencions regulades en aquesta convocatòria.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar els ajuts per:

 • Actuacions a l’interior d’habitatges per incorporar a la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona.
 • Actuacions corresponents a l’arranjament d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat.
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Concerteu cita a qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita adreceu-vos a l'oficina escollida i presenteu els impresos que es detallen a l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.

I després...

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona emetrà una resolució expressa sobre la subvenció.

Contra les resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes subvencions, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Comissió Permanent del Consorci.

La subvenció s'abonarà mitjançant transferència bancària, en el compte de l'entitat bancària indicat al formulari de dades bancàries establert a tal efecte.

Qui ho pot demanar?

A. Actuacions a l’interior d’habitatges per incorporar a la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d’un habitatge del mercat lliure.

També podran resultar beneficiaris els membres d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, que siguin propietàries d’un habitatge del mercat lliure.

Les persones beneficiàries cal que compleixin els següents requisits:

 • Cal que les sol·licituds presentades pels interessats es trametin des de la Direcció Tècnica de Programes d’Actuació per a l’Ús Digne de l’Habitatge.
 • No es podran acollir a aquests ajuts els habitatges que hagin estat destinats a ús turístic i que s’incorporin a la Borsa d’Habitatges de Lloguer Social de Barcelona fruit de l’acord amb l’Ajuntament de Barcelona per reduir una sanció imposada com a conseqüència d’haver destinat l’habitatge a ús turístic sense autorització.
 • El contracte de lloguer que es formalitzi haurà de tenir una durada d’un any prorrogable fins a cinc anys, en el supòsit en què el contracte de lloguer esmentat es resolgui en els dos primers anys, el beneficiari de la subvenció restarà obligat a formalitzar un contracte de lloguer nou amb la mediació de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona per a un període mínim d’un any prorrogable fins a tres anys.

B. Actuacions corresponents a l’arranjament d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat.

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries o llogaters d’habitatges en els quals convisqui una unitat de convivència.

Les persones beneficiàries cal que compleixin els següents requisits:

 • Gaudir, individualment o conjuntament amb alguna altra persona amb la qual convisqui, d’un títol jurídic que els legitimi a ocupar l’habitatge que es proposa incloure al present programa d’ajuts (propietat, lloguer, cohabitatge, usdefruit ...).
 • Disposar d'un informe socioeconòmic que acrediti la situació de vulnerabilitat de la unitat de convivència.
 • Ser els usuaris habituals de l'habitatge objecte de la inclusió en el programa.
 • Tenir l'autorització de la propietat per executar les obres necessàries.
 • Ser persones que es trobin en una situació de vulnerabilitat, que no disposen d'ingressos superiors al que estableixi la convocatòria i en cap cas superiors a dues vegades l'IRSC.
 • No disposar de cap habitatge en propietat a la ciutat de Barcelona, amb l'excepció del que pugui constituir el seu habitatge habitual i permanent. Els habitatges que compleixin alguna de les següents condicions no computaran a l'efecte d’aplicar aquest requisit:
  • Els habitatges fora d’ordenació urbanística que tinguin sentència ferma d’enderroc.
  • Els habitatges declarats en estat ruïnós respecte dels quals s’hagi acordat la demolició.
  • Els habitatges que no reuneixen les condicions mínimes d’habitabilitat establertes a la normativa vigent, sempre que les deficiències no siguin corregibles mitjançant solucions constructives que no afectin l’estructura de l’edifici. Caldrà acreditar aquesta situació mitjançant un certificat tècnic, emès per un tècnic competent a l'efecte de fer els informes esmentats.
  • Els habitatges que, en procediment de nul·litat, separació o divorci, o altres situacions anàlogues, s’hagin assignat judicialment com a domicili de l’altre cònjuge o parella.
  • Els habitatges que el sol·licitant hagi hagut d’abandonar com a conseqüència de maltractaments, denunciats formalment davant les autoritats competents.
  • Els habitatges que es trobin en alguns dels supòsits d’excepció que preveu la regulació de les condicions per accedir als habitatges amb protecció oficial, en el Pla del Dret a l’Habitatge en el moment de formalitzar la sol·licitud d’adhesió al present programa d’ajuts.
 • Que, addicionalment a allò previst als paràgrafs anteriors, la composició i característiques de la unitat de convivència del sol·licitant pugui justificar l’existència d’una situació de vulnerabilitat socioeconòmica.
Documentació

Les sol·licituds s'han de formalitzar en impresos normalitzats que es poden obtenir a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona i a les pàgines web www.consorcihabitatgebcn.cat i www.habitatge.barcelona.

Documentació general a presentar en tots els casos:

1. En la sol·licitud d’inscripció i d’informe tècnic:

 • Imprès normalitzat de sol·licitud d’inscripció i d’informe tècnic.

Acreditació del sol·licitant:

 • DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa de la representació de l'entitat o persona en nom de la qual actua.

Acreditació de la propietat:

 • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat corresponent als habitatges referenciats a la sol·licitud, així com els títols jurídics que acreditin l’ocupació legítima de l’habitatge que es proposa incloure al present programa d’ajuts.
 • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.
 • Nomenament, si escau, d’un representant dels propietaris a l'efecte de tramitació de la sol·licitud (imprès normalitzat).

Declaració responsable, en imprès normalitzat, en la qual consti detallat si el promotor de les obres:

 • Es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No es troba en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ha sol·licitat o rebut altres ajuts per la mateixa actuació, en la qual s'indiqui l’import de l'ajut sol·licitat o, si escau, obtingut.
 • Poden deduir-se els tributs que graven el cost d’execució de les obres (IVA).
 • Ha demanat permís d’obres.

Documentació tècnica:

 • La sol·licitud de la llicència d’obres, l’obtenció de la llicència, el projecte, així com el pagament de les taxes de la llicència es consultaran d’ofici.
 • En cas que per la llicència no sigui preceptiu aportar un projecte, o que per l’actuació no sigui preceptiu l’obtenció d’una llicència:
  • Memòria tècnica, amb la descripció de les obres a realitzar i documentació tècnica annexa complementària i necessària segons el tipus d'actuació per a la qual se sol·liciten els ajuts.
  • En el cas d’actuacions per a l’adequació de les xarxes d’instal·lacions, serà suficient l’aportació del pressupost de l’empresa que s’indica en el punt següent, documentació descriptiva de la instal·lació i croquis descriptiu de les zones comunes afectades pel pas o l'eliminació de les instal·lacions.
  • Croquis de l’habitatge d'abans i després de la rehabilitació, acotat amb indicació de la superfície útil, en el cas d'actuacions en habitatges.
 • Pressupost de l'empresa que fa les obres, degudament desglossat per cada concepte, així com dels honoraris tècnics previstos. Per al contracte menor, caldrà acreditar l’aportació de tres ofertes i un escrit del president, el secretari o l'administrador explicatiu del resultat de l’elecció del pressupost acceptat.

2. En iniciar les obres:

 • Comunicat d’inici d’obres segons model normalitzat.
 • En cas que el sol·licitant de la subvenció l’hagi endossada a l’industrial o el constructor responsable de l’obra i aquest l’hagi descomptada de les aportacions a càrrec del sol·licitant, caldrà que aportin el corresponent document d’endós.
 • Sol·licitud d’ajuts d’acord amb el model normalitzat.

3. En acabar les obres:

 • Comunicat d'acabament d’obres, segons model normalitzat.
 • Original i còpia de totes les factures i els rebuts degudament emesos, que justifiquin la despesa realitzada. La cessió de la subvenció a favor del contractista tindrà els mateixos efectes que un rebut.
 • Les factures i els rebuts que s’entreguin amb el comunicat de final d’obres seran les úniques que es tindran en compte en el càlcul de la subvenció.
 • Com a justificant del pressupost protegit es podran aportar qualsevol dels següents documents, a més de les factures:
  • Rebuts
  • Per als supòsits de pagaments diferits que vencin amb posterioritat a la data d'acabament dels terminis de justificació previstos en l’article 20 de les Bases reguladores.
 • Sol·licitud de pagament de l’ajut, segons model normalitzat.
 • Document de domiciliació bancària. Aquest document únicament es podrà aportar juntament amb la sol·licitud de pagament.
 • Certificat de la Generalitat de Catalunya en el qual consti que està al corrent de tots els pagaments amb l’Agència Tributària de Catalunya.
 • Certificat final d’obres emès pel tècnic competent.

Documentació addicional a presentar en el cas d’actuacions realitzades a l’interior d’habitatges per incorporar a la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona:

 • Informe del director tècnic de Programes d’actuació per a l’ús digne de l’habitatge de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, en el qual s’acrediti que l’habitatge s’ha acollit a la Borsa d’Habitatges de Lloguer Social de Barcelona o, si escau, dels motius pels quals no s’ha pogut formalitzar el contracte de lloguer en el termini de tres mesos a comptar de la comunicació d'acabament d’obres i sol·licitud de pagament de la subvenció.

Documentació addicional a presentar en el cas d’arranjament d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat:

 • El Consorci de l’Habitatge de Barcelona haurà d’elaborar un informe socioeconòmic que considerarà la situació de vulnerabilitat dels beneficiaris dels ajuts. Per fer aquest informe socioeconòmic caldrà aportar:
  • Llibre de Família del sol·licitant de l’ajut.
  • Acreditació d’ingressos de la unitat familiar del sol·licitant. Aquests ingressos es podran acreditar mitjançant el certificat d’imputacions emès per l’Agència Tributària o la darrera declaració de l’IRPF i de l’Impost sobre el Patrimoni de totes les persones empadronades a l’habitatge.
  • Tota la informació o documentació que es consideri adient per avaluar la situació de vulnerabilitat dels sol·licitants i beneficiaris de l’ajut.
  • Documentació relativa a arrendaments: Annex amb els contractes o pactes en què es prorrogui la durada del lloguer, com a mínim, per cinc anys efectius a partir del moment d’atorgament de la subvenció, sense increment de la renda, llevat dels increments derivats de l’IPC.
On es pot fer?
Dates

Publicació de la convocatòria: BOPB del 12 de juny de 2018 i DOGC del 14 de juny de 2018.

Presentació de sol·licituds: del 15 de juny al 30 de novembre de 2018* (ambdós inclosos), llevat que s'esgoti el pressupost previst.

* Publicació del tancament de la convocatòria: DOGC del 2 de novembre de 2018. Tancament corresponent a la línia d'ajuts B) Arranjament d'habitatges de persones en situació de vulnerabilitat, es manté obert el termini de presentació de sol·licituds de la línia d'ajuts A) Actuacions a l'interior d'habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona fins el 30 de novembre de 2018, tal com diu la convocatòria.

Resolució d'atorgament o denegació:

 • La resolució s'emetrà en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de la presentació, dins de termini, de la sol·licitud.
 • Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'hagi dictat i notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.
Preu

  En el cas de les subvencions destinades a les actuacions a l’interior d’habitatges per incorporar a la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona la subvenció serà del 100% del cost de l’actuació, fins a un màxim de 20.000 € per habitatge (IVA inclòs).

  En el cas de les subvencions destinades a les actuacions a l’interior d’habitatges corresponents a l’arranjament d’habitatges de persones en situació de vulnerabilitat la subvenció serà del 100% del cost de l’actuació, fins a un màxim de 9.000 € per habitatge (IVA inclòs).

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  02 / 11 / 2018