Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts del Programa d'arranjament d'habitatges per a persones en situació de vulnerabilitat

El programa té com a finalitat garantir les condicions d’habitabilitat, seguretat, accessibilitat, higiene i d’eficiència energètica mínimes, mitjançant la realització de reformes bàsiques, d’aquells habitatges on persones en situació vulnerable han constituït la seva residència habitual i permanent.

Poden optar als ajuts persones que disposin d'un habitatge en règim de tinença, lloguer o en propietat.

Els arranjaments que es duran a terme a l’interior dels habitatges es classifiquen en les següents tipologies d’intervenció:

 • Arranjaments en banys: conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar l’accessibilitat i facilitar les activitats relacionades amb la higiene personal.
 • Arranjaments en cuines: conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de millorar les condicions de seguretat per tal de facilitar les activitats de la vida diària que es realitzin a la cuina.
 • Arranjaments generals: conjunt d’intervencions que principalment tenen la finalitat de realitzar adaptacions i/o proporcionar suports en l’entorn general del domicili per tal de facilitar la mobilitat general de la persona en el seu domicili.       
 • Actuacions complementàries de millora energètica dels domicilis per evitar la pobresa energètica: conjunt d’intervencions que puguin complementar els arranjaments citats  i que tinguin com a finalitat la millora de l’eficiència energètica dels domicilis.

Cal tenir en compte que:

 • Els ajuts previstos en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa actuació.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar els ajuts del Programa d'arranjament d'habitatges per a persones en situació de vulnerabilitat.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Concerteu cita a qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita adreceu-vos a l'oficina escollida i presenteu els impresos que es detallen a l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.

I després...

Un cop presentada la documentació, l’Oficina de l'Habitatge farà arribar les demandes individualitzades a la direcció tècnica de rehabilitació d’habitatges qui, al seu torn, les traslladarà a la direcció facultativa.

L'empresa de la direcció facultativa, realitzarà les gestions oportunes amb el/la propietàri/a de l’habitatge i efectuarà una visita domiciliària de valoració amb la presència de l’empresa d’obres assignada, amb la finalitat d’elaborar els següents informes:

 • Un informe d’adaptació funcional que prescriurà la proposta d’intervenció a dur a terme a l’habitatge.
 • Un informe socioeconòmic que considerarà la situació de vulnerabilitat de la unitat de convivència.

L’empresa de la direcció facultativa, en un termini de 30 dies,  remetrà còpia d’ambdós informes a l’Oficina de l’Habitatge on el sol·licitant hagi presentat la demanda d’acollir-se al Programa i al Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona

El Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, en el termini de 10 dies, proposarà al gerent del Consorci de l’habitatge l’aprovació de la despesa pressupostària i l’execució de les actuacions proposades.

L’aprovació de la despesa pressupostària i de l’execució de les despeses per part del gerent del Consorci de l’Habitatge de Barcelona es comunicarà a l’empresa de la direcció facultativa i a l’Òrgan gestor per tal que pugui autoritzar l’obra concreta.

Qui ho pot demanar?

Les persones sol·licitants i els membres de la unitat de convivència, hauran de complir amb els següents requisits:

 • Comptar amb un informe d’adaptació funcional que justifiqui l’existència de deficiències  de l’habitatge quant a mobilitat, seguretat i eficiència energètica.
 • Comptar amb un informe socioeconòmic que acrediti la situació de vulnerabilitat de la unitat de convivència.
 • Ser els usuaris habituals de l’habitatge objecte de la inclusió en el programa.
 • No disposar de cap habitatge en propietat a la ciutat de Barcelona, amb l’excepció del que pugui constituir el seu habitatge habitual i permanent.
 • Comptar amb l’autorització de la propietat per executar les obres necessàries.
 • Ser persones que es trobin en una situació de vulnerabilitat, que disposen d’ingressos inferiors a 2 vegades l’IRSC.

El programa distingeix entre persona sol·licitant i persones beneficiàries:

Persona sol·licitant:

 • Sol·licitant, serà la persona de la unitat de convivència que presenti la sol·licitud d’adhesió al programa. Es responsabilitza de la veracitat de les dades aportades.

Persones beneficiaries:

 • Seran totes aquelles persones que conformin la unitat de convivència de l’habitatge. Es consideraran membres, les persones empadronades al domicili, amb predomini de l’Informe socioeconòmic preceptiu en cas de discrepància.
Documentació

Caldrà aportar la documentació següent, disponible a les Oficines d'Habitatge i al web www.consorcihabitatgebcn.cat:

- Sol·licitud d’adhesió al programa d’arranjament de l’habitatge.

- Declaracions responsables:

 • De composició de la Unitat de Convivència.
 • Dels ingressos econòmics de la totalitat dels membres que la composen.
 • De titularitat de bens immobles de la totalitat de la unitat de convivència.
 • De comptar amb el permís de la propietat de l’habitatge per executar les obres necessàries.
On es pot fer?
Dates
 • Publicació de les bases al DOGC: 6 d'abril de 2017.
 • Publicació de la modificació i text refós de les bases reguladores al DOGC: 3 de maig de 2018
 • Termini de presentació de sol·licituds d'adhesió: 15 dies a comptar des de la data publicació de la modificació de les bases reguladores.*

* Dins el termini esmentat, els interessats que hagin presentat la seva sol·licitud d’adhesió al programa conforme a les bases reguladores vigents amb anterioritat, i desitgin que es tramiti d'acord amb el que es preveu a la modificació de data 3 de maig de 2018, poden presentar una nova sol·licitud que substituirà l’anteriorment presentada o presentar la documentació complementària de la sol·licitud ja presentada que considerin adient. 

Preu

  El Programa cobrirà el 100% de les despeses de la direcció facultativa i el 100% de l'execució dels arranjaments, proposats i aprovats pel Consorci de l'Habitatge, amb una limitació de 20.000 euros per habitatge, IVA inclòs.

  Cal saber que:

  - En el supòsit que el règim de tinença de l'habitatge sigui en propietat, d'algú dels membres de la unitat de convivència, s'inscriurà en el Registre de la Propietat el cost de l'execució material de les obres executades amb l'obligació de retornar-lo en el moment que es produeixi una transmissió de l'habitatge, sigui venda, herència, donació o qualsevol altre. Excepcionalment no es retornarà, tot i que persistirà la inscripció, quan el nou propietari acompleixi amb els requisits que preveu l'article 7.6 del text refós de les Bases reguladores.

  - En el supòsit que el règim de tinença de l'habitatge sigui de lloguer, es condicionarà l'ajut a la garantia, del propietàri/a de l'habitatge, de continuïtat del contracte d'arrendament, sense increment del cost del lloguer i per un període mínim de 2 anys en finalitzar l'arranjament.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  03 / 05 / 2018