Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts a la rehabilitaciˇ d'interiors d'habitatges per incorporar a la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona estableix un programa d'ajuts econòmics per a la rehabilitació d’interiors d’habitatges a la ciutat de Barcelona.

La convocatòria va adreçada a persones que siguin propietàries d'un habitatge del mercat lliure, el qual posin a disposició de la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona. Les actuacions objecte de subvenció es classifiquen en:

 • Obtenció de l’habitabilitat
 • Adaptació de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge i millora de l’habitabilitat
 • Adaptació de la mobilitat interior de l’habitatge
 • Millores energètiques i sostenibilitat

Cal tenir en compte:

Els ajuts previstos en aquesta convocatòria són incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa actuació, llevat el que preveu l'article 27 de les Bases reguladores d’ajuts a la Rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona per als casos d'ajuts socials concedits per altres ens, en què les ajudes seran acumulables.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar els ajuts per a actuacions a l’interior d’habitatges per incorporar a la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Concerteu cita a qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita adreceu-vos a l'oficina escollida i presenteu els impresos que es detallen a l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.

I desprÚs...

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona emetrà una resolució expressa sobre la subvenció.

Contra les resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes subvencions, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Comissió Permanent del Consorci.

La subvenció s'abonarà mitjançant transferència bancària, en el compte de l'entitat bancària indicat al formulari de dades bancàries establert a tal efecte.

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d’un habitatge del mercat lliure.

També podran resultar beneficiaris els membres d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades sense personalitat, que siguin propietàries d’un habitatge del mercat lliure.

Les persones beneficiàries cal que compleixin els següents requisits:

 • Cal que les sol·licituds presentades pels interessats es trametin des de la Direcció Tècnica de Programes d’Actuació per a l’Ús Digne de l’Habitatge.
 • No es podran acollir a aquests ajuts els habitatges que hagin estat destinats a ús turístic i que s’incorporin a la Borsa d’Habitatges de Lloguer Social de Barcelona fruit de l’acord amb l’Ajuntament de Barcelona per reduir una sanció imposada com a conseqüència d’haver destinat l’habitatge a ús turístic sense autorització.
 • El contracte de lloguer que es formalitzi haurà de tenir una durada d’un any prorrogable fins a cinc anys, en el supòsit en què el contracte de lloguer esmentat es resolgui en els dos primers anys, el beneficiari de la subvenció restarà obligat a formalitzar un contracte de lloguer nou amb la mediació de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona per a un període mínim d’un any prorrogable fins a tres anys.
Documentaciˇ

Les sol·licituds s'han de formalitzar en impresos normalitzats que es poden obtenir a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona i a les pàgines web www.consorcihabitatgebcn.cat i www.habitatge.barcelona.

1. En la sol·licitud d’inscripció i d’informe tècnic:

 • Imprès normalitzat de sol·licitud d’inscripció i d’informe tècnic.

Acreditació del sol·licitant:

 • DNI, NIE o NIF de la persona que signa la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa de la representació de l'entitat o persona en nom de la qual actua.

Acreditació de la propietat:

 • Nota simple informativa actualitzada del Registre de la Propietat corresponent als habitatges referenciats a la sol·licitud, així com els títols jurídics que acreditin l’ocupació legítima de l’habitatge que es proposa incloure al present programa d’ajuts.
 • DNI, NIF o NIE de cadascun dels propietaris.
 • Nomenament, si escau, d’un representant dels propietaris a l'efecte de tramitació de la sol·licitud (imprès normalitzat).

Declaració responsable, en imprès normalitzat, en la qual consti detallat si el promotor de les obres:

 • Es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No es troba en cap de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Ha sol·licitat o rebut altres ajuts per la mateixa actuació, en la qual s'indiqui l’import de l'ajut sol·licitat o, si escau, obtingut.
 • Poden deduir-se els tributs que graven el cost d’execució de les obres (IVA).
 • Ha demanat permís d’obres.

Documentació tècnica:

 • La sol·licitud de la llicència d’obres, l’obtenció de la llicència, el projecte, així com el pagament de les taxes de la llicència es consultaran d’ofici.
 • En cas que per la llicència no sigui preceptiu aportar un projecte, o que per l’actuació no sigui preceptiu l’obtenció d’una llicència:
  • Memòria tècnica, amb la descripció de les obres a realitzar i documentació tècnica annexa complementària i necessària segons el tipus d'actuació per a la qual se sol·liciten els ajuts.
  • En el cas d’actuacions per a l’adequació de les xarxes d’instal·lacions, serà suficient l’aportació del pressupost de l’empresa que s’indica en el punt següent, documentació descriptiva de la instal·lació i croquis descriptiu de les zones comunes afectades pel pas o l'eliminació de les instal·lacions.
  • Croquis de l’habitatge d'abans i després de la rehabilitació, acotat amb indicació de la superfície útil, en el cas d'actuacions en habitatges.
 • Pressupost de l'empresa que fa les obres, degudament desglossat per cada concepte, així com dels honoraris tècnics previstos. Per al contracte menor, caldrà acreditar l’aportació de tres ofertes i un escrit del president, el secretari o l'administrador explicatiu del resultat de l’elecció del pressupost acceptat.
 • Informe del director tècnic de Programes d’actuació per a l’ús digne de l’habitatge de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, en el qual s’acrediti que l’habitatge s’ha acollit a la Borsa d’Habitatges de Lloguer Social de Barcelona o, si escau, dels motius pels quals no s’ha pogut formalitzar el contracte de lloguer en el termini de tres mesos a comptar de la comunicació d'acabament d’obres i sol·licitud de pagament de la subvenció.

2. En iniciar les obres:

 • Comunicat d’inici d’obres segons model normalitzat.
 • En cas que el sol·licitant de la subvenció l’hagi endossada a l’industrial o el constructor responsable de l’obra i aquest l’hagi descomptada de les aportacions a càrrec del sol·licitant, caldrà que aportin el corresponent document d’endós.
 • Sol·licitud d’ajuts d’acord amb el model normalitzat.

3. En acabar les obres:

 • Comunicat d'acabament d’obres, segons model normalitzat.
 • Original i còpia de totes les factures i els rebuts degudament emesos, que justifiquin la despesa realitzada. La cessió de la subvenció a favor del contractista tindrà els mateixos efectes que un rebut.
 • Les factures i els rebuts que s’entreguin amb el comunicat de final d’obres seran les úniques que es tindran en compte en el càlcul de la subvenció.
 • Com a justificant del pressupost protegit es podran aportar qualsevol dels següents documents, a més de les factures:
  • Rebuts
  • Per als supòsits de pagaments diferits que vencin amb posterioritat a la data d'acabament dels terminis de justificació previstos en l’article 20 de les Bases reguladores.
 • Sol·licitud de pagament de l’ajut, segons model normalitzat.
 • Document de domiciliació bancària. Aquest document únicament es podrà aportar juntament amb la sol·licitud de pagament.
 • Certificat de la Generalitat de Catalunya en el qual consti que està al corrent de tots els pagaments amb l’Agència Tributària de Catalunya.
 • Certificat final d’obres emès pel tècnic competent.
On es pot fer?
Dates

Any 2019:

Publicació de la convocatòria: BOPB del 15 de març de 2019 i DOGC del 20 de març de 2019.

Presentació de sol·licituds: del 21 de març al 29 de novembre de 2019 (ambdós inclosos), llevat que s'esgoti el pressupost previst.

Resolució d'atorgament o denegació:

 • La resolució s'emetrà en el termini màxim de 6 mesos a comptar des de la presentació, dins de termini, de la sol·licitud.
 • Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'hagi dictat i notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.
Preu

  La subvenció serà del 100% del cost de l’actuació, fins a un màxim de 20.000 € per habitatge (IVA inclòs).

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  20 / 03 / 2019