Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a projectes puntuals artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d'interès per a la ciutat de Barcelona

Concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, per dur a terme projectes de diverses formes d’expressió cultural: arts escèniques, música, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, ciència, tecnologia, disciplines socioculturals, entre altres, d’interès per a la ciutat.

Els projectes han de contribuir a la millora de l'oferta cultural de la ciutat, tenir una durada inferior a un mes, ser de caràcter excepcional, no estar subjectes a periodicitat anual i s'han de dur a terme entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018 a la ciutat de Barcelona.

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció, així com presentar al·legacions i justificació de la despesa efectuada.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d'aquest tràmit .

 1. Seleccioneu una opció:

  • Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.
  • Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà adjuntar documentació a sol·licituds presentades.
 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu-ne les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

I després...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador i seguir les instruccions que s'hi detallen.
 • Podeu accedir a la vostra carpeta d'empresa per consultar la sol•licitud que heu presentat i accedir als documents que heu adjuntat.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol·licituds registrades. Aquest mateix termini servirà per a presentar al·legacions.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
Qui ho pot demanar?

Persones físiques i jurídiques que compleixin els següents requisits: 

 • Estar legalment constituïdes i actives.
 • Haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributaries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agencia Estatal d’Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social i la resta d'administracions.
 • No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentencies fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 • No cal tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
Documentació

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:

Documentació que es pot requerir en publicar-se la resolució provisional:

 • Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), així com també amb la Seguretat Social (TGSS), l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) i la resta d'Administracions.
 • Documentació acreditativa d’haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
 • Documentació acreditativa d'estar legalment constituïdes i actives.
 • Comunicar a l'Ajuntament de la forma que s’hagi determinat, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

Documentació per justificar la subvenció:

 • Compte justificatiu relacionat a la base divuitena de les Bases reguladores i segons els models establerts, que es podran trobar a la web http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
 • Factures originals de les subvencions atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l'import subvencionat. Els tiquets no poden superar el 10% de l'import atorgat i fins a un màxim de 300 euros.
Dates

Any 2019:

Pendent de publicació al BOPB

Any 2018:

Publicació al BOPB de les bases i la convocatòria: 15 de juny de 2018.

Presentació de sol·licituds: del 18 de juny  al 6 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Publicació de la resolució provisional al BOPB: 28 d'agost de 2018.

Publicació de la resolució definitiva al BOPB: 21 de novembre de 2018.

Justificació de la subvenció: dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat.

El termini màxim per a la resolució definitiva serà de sis mesos, que començaran a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d’aquest termini legitima els interessats per entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de subvencions.

Preu

  Tràmit gratuït.

  L'import de la subvenció no superarà el 50% de la despesa total del projecte.

Organisme responsable
Darrera actualització  09 / 05 / 2019