Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a projectes puntuals artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d'interès per a la ciutat

Concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, per dur a terme projectes de diverses formes d’expressió cultural: arts escèniques, música, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, ciència, tecnologia, disciplines socioculturals, entre altres, d’interès per a la ciutat.

Els projectes han de tenir una durada inferior a un mes i s'han de dur a terme entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2017 a la ciutat de Barcelona i han de contribuir a la millora de l'oferta cultural de la ciutat.

Per a més informació es pot consultar el web de Subvencions: 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d'aquest tràmit .

 1. Selecccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetra adjuntar documentació a sol·licituds presentades,

 2. Empleneu el formulari

 3. Adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los

 4. Confirmeu-ne les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic

I després...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador i seguir les instruccions que s'hi detallen.
 • Podeu accedir a la vostra carpeta d'empresa per consultar la sol•licitud que heu presentat i accedir als documents que heu adjuntat.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol·licituds registrades. Aquest mateix termini servirà per a presentar al·legacions.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
Documentació

Documentació que es pot requerir en publicar-se la resolució provisional:

 • Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), així com també amb la Seguretat Social (TGSS), l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH) i la resta d'Administracions.
 • Documentació acreditativa d’haver justificat, en el termini previst, qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.
 • Estar legalment constituïdes i actives.
 • Comunicar a l'Ajuntament de la forma que s’hagi determinat, d'acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques.

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud:

Dates

Publicació al BOPB de la convocatòria: 2 de juny de 2017

Presentació de sol·licituds: del 6 de juny  al 3 de juliol de 2017, ambdós inclosos.

Publicació al BOPB de la resolució provisional: 18 d'octubre de 2017.

Publicació al BOPB de la resolució definitiva: 30 de novembre de 2017.

Organisme responsable
Darrera actualització  18 / 04 / 2018