Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a la promociˇ i reforš de l'economia social i solidÓria

Les subvencions per a la promoció i reforç de l’economia social i solidària tenen la finalitat de donar resposta a la precarietat d'importants segments de la població i a la vegada contribuir als objectius generals de democràcia econòmica i desenvolupament local. Les activitats i projectes que se subvencionaran han de fomentar activitats d'interès públic o social que tinguin com a propòsit contribuir a l'assoliment dels objectius del Pla d'Impuls de l'economia social i solidària.

Els àmbits i modalitats dels projectes objecte de la subvenció són les següents, amb les especificitats que es detallen a la convocatòria: 

A) Acompanyament i Formació:

a. Suport a la constitució, millores de gestió, projectes d’innovació i noves línies de negoci.

b. Suport a projectes de formació interna de l’entitat per a la millora de la gestió, innovació i noves línies de negoci.

b1. Formació grupal per a persones sòcies, treballadores i voluntàries de l’entitat, d’un mínim de 10 hores.

b2. Despeses de matriculació del personal de l’entitat en accions formatives externes.

c. Projectes de formació adreçats a projectes col·lectius d’emprenedoria per capacitar en Economia Social i Solidària i impulsar la sostenibilitat econòmica i tècnica dels projectes.

d. Pràctiques d’estudiants universitaris i estudiants de formació dual de FP en entitats i empreses de l’Economia Social i Solidària.

B) Intercooperació:

a. Projectes promoguts per entitats representatives i referents de l’Economia Social i Solidària o de les finances ètiques, per entitats de segon, tercer i quart nivell, que contribueixin a l'assoliment del pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària.

b. Projectes d’intercooperació promoguts per entitats i empreses de l’economia social.

C) Comunicació i Recerca:

a. Accions de millora de la comunicació de l’oferta de béns, productes i serveis d’empreses, entitats i projectes de l’economia social i solidària.

b. Accions de recerca aplicada i sistematització de pràctiques per a ser replicades per entitats, empreses i projectes d’economia social i solidària (incloent les economies comunitàries i col·laboratives del procomú) i que siguin rellevants per la transformació social.

Atenciˇ

Cal tenir en compte que:

 • El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic.
 • Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma d'imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
 • L'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals en cap cas subvencionaran el mateix projecte, executat durant el mateix període, per cap altre procediment de concessió de subvencions que no sigui el regulat per aquestes bases.

Per a més informació i consultes sobre les Subvencions per a la promoció i reforç de l'economia social i solidària accediu al següent enllaç.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1.  Seleccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic.

 2. Empleneu el formulari

 3. Adjunteu els arxius dels documents de la sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Un cop presentada la sol·licitud i els documents necessaris, es comprovarà que s'ajusten als requisits respecte la persona sol·licitant i al projecte presentat.
 • Una vegada admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte d'acord amb els criteris establerts a les bases i a la convocatòria, per tal que la Comissió de Valoració emeti l'informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de la resolució d’atorgament provisional. Les entitats interessades hauran de presentar, en un termini màxim de 10 dies hàbils, la documentació acreditativa de la seva condició de beneficiàries de la subvenció. Aquest mateix termini servirà per a presentar al·legacions. En cas de reformulacions de projectes, en els casos en que els imports atorgats provisionalment siguin inferiors als sol·licitats, caldrà presentar-les en el termini màxim de 15 dies hàbils.
 • Revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
 • L'import de la subvenció es lliurarà, mitjançant transferència en el compte bancari de la persona beneficiària.
Qui ho pot demanar?

Els requisits exigibles als sol·licitants són els següents:

En el cas de persones físiques i jurídiques beneficiàries:

 • Estar legalment constituïdes en el moment de l'atorgament. En el cas de les persones jurídiques hauran de presentar el document de constitució corresponent.
 • Que tinguin seu social o delegació oberta al terme municipal de Barcelona i gaudeixin d'una significativa presència a la ciutat. En el cas de no tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, podran ser beneficiaris/àries sempre que realitzin activitats d'interès general per la ciutat de Barcelona, contribuint al desenvolupament de les finalitats de la convocatòria.
 • Que, d'acord amb els seus estatuts o normes reguladores, tinguin objectius i finalitats coincidents amb l'objecte i finalitats d'aquestes subvencions i als quals es presentin.
 • Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament, excepte en aquells casos en que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.
 • Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i d'altra tipus amb l'Ajuntament i resta d'administracions i amb la Seguretat Social així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.
 • Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

 En el cas d’agrupació de persones jurídiques, públiques o privades:

 • Les entitats sòcies hauran de participar en la definició i execució del projecte de manera conjunta. En conseqüència, totes les entitats sòcies tindran la condició de beneficiàries. L'agrupació, però, haurà de designar una organització principal que actuarà com a representant únic davant l'Ajuntament.
 • Els compromisos d'execució assumits per cadascuna de les entitats sòcies així com l'import de la subvenció a aplicar per cadascuna de les entitats sòcies, s'hauran de fer constar expressament allà on s'indiqui a cada convocatòria.
 • L'organització designada com a representant de l'agrupació serà plenament responsable del projecte davant l'Ajuntament respecte al compliment de les obligacions establertes a les Bases, sense perjudici de la responsabilitat de les altres entitats sòcies de l'agrupació, tot sent-li d'aplicació els requisits previstos al punt 6.1 de les Bases.
 • Si el projecte presentat rep finançament d'altres administracions publiques o esta previst sol·licitar-lo o pendent de resolució, l'agrupació d'entitats haurà de ser sempre la mateixa, a totes les convocatòries i disposar de la mateixa estructura i de la mateixa organització principal que actua com a representant.
 • En cap cas podran formar part de l'agrupació les entitats que hagin rebut altres subvencions per a l'execució del mateix projecte d'altres administracions públiques.

En el supòsit que es tracti d’una agrupació de persones físiques en procés de constitució d’una cooperativa o societat laboral o d’una agrupació de persones físiques de projectes d’economia comunitària i col·laborativa del procomú que no estiguin formalitzades, podrà presentar la sol·licitud de subvenció una persona física individual en nom de l’agrupació, acompanyant l’acord signat de compromisos i participacions de les persones participants. 

Per les agrupacions de persones físiques en procés de constitució d’una cooperativa o societat laboral i per qualsevol altra forma jurídica mercantil amb un projecte de transformació en cooperativa o societat laboral, s’estableix com a obligació de la subvenció la constitució de la cooperativa o societat laboral, registrada en el registre corresponent i l’alta censal, abans de la finalització del projecte subvencionat.

Les entitats sol·licitants amb antiguitat superior a 3 anys i amb un mínim de 10 persones  treballadores en el moment de presentar la sol·licitud, hauran d'acreditar com a màxim durant el període de justificació, haver fet un balanç social que incorpori criteris socials i ambientals de transparència i bon govern, com per exemple el Balanç Social de la Xarxa d'Economia Solidària o altres similars.

Podran ser beneficiaries de les subvencions que regulen les Bases i la convocatòria:

 • Les persones físiques i jurídiques que presentin projectes que persegueixin els objectius i compleixin els requisits de la convocatòria, tals com, sense caràcter limitatiu, entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d'economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat.
 • Les agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades, tals com grups cooperatius o altres formes jurídiques que agrupin entitats a les que es fa referència en el paràgraf anterior, donant forma a projectes d'intercooperació o col·laboració empresarial que es basin en els principis i valors de l'economia social i solidària.
 • Les agrupacions de persones físiques, inclosos els empresaris/àries individuals, en procés de constitució d’una cooperativa o societat laboral.
 • Les agrupacions de persones físiques de projectes d’economia comunitària i col·laborativa del procomú que no estiguin formalitzats.
 • Qualsevol altra forma jurídica mercantil amb un projecte de transformació en cooperativa o societat laboral.

Per a cada modalitat s’especifica la tipologia de persones físiques i jurídiques beneficiàries.

Només es permet la presentació d’una única sol·licitud per cadascun dels àmbits temàtics de la convocatòria.

No es pot presentar el mateix projecte a diferents àmbits de la convocatòria.

Es limita a un màxim de dues les sol·licituds que pot presentar una mateixa persona física o jurídica per a tota la convocatòria. No obstant, una persona física o jurídica podrà ser beneficiària d’un altre projecte subvencionat de la mateixa modalitat en tant que membre d’una agrupació.

Documentaciˇ

Per fer la sol·licitud caldrà presentar els següents documents, degudament emplenats i signats:

En el cas d’agrupació de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, a més caldrà aportar el següent document: 

 • Acord signat entre les persones físiques agrupades, amb l’acord de compromisos i aportacions entre les parts o entre les entitats agrupades amb indicació de la participació i aportació de cada part de l'agrupació per a l'execució del projecte proposat i l'import de la subvenció a aplicar per a cadascuna de les entitats sòcies. S'haurà de fer menció explícita del grau de complementarietat entre les organitzacions per a la constitució de l'agrupació.
Dates

Any 2019:

 • Publicació de les bases reguladores al BOPB: 13 de març de 2019.
 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 23 d’abril de 2019.
 • Presentació de sol·licituds: del 29 d'abril fins el 29 de maig de 2019 (ambdós inclosos).
 • El termini màxim per a la resolució definitiva serà de sis mesos, que començaran a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d'aquest termini legitima els interessats per entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de subvencions.
Preu

  La quantia màxima de la subvenció serà del 80% de la despesa total especificada al document de descripció de projecte.

  Podran ser objecte de subvenció les despeses que es relacionen a l'apartat "Quantia de la subvenció i conceptes subvencionables" de la convocatòria.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  09 / 05 / 2019