Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a la promociˇ i reforš de l'economia social i solidÓria

Les subvencions per a la promoció i reforç de l’economia social i solidària tenen la finalitat de donar resposta a la precarietat d'importants segments de la població i a la vegada contribuir als objectius generals de democràcia econòmica i desenvolupament local. Les activitats i projectes que se subvencionaran han de fomentar activitats d'interès públic o social que tinguin com a propòsit contribuir a l'assoliment dels objectius del Pla d'Impuls de l'economia social i solidària.

Les modalitats dels projectes objecte de la subvenció són les següents, amb les especificitats que es detallen a la convocatòria: 

A) Acompanyament i formació:

a) Suport a la gestió, consultoria, formació i acompanyament per:

 • La transformació de format jurídic als propis de l'ESS.
 • La constitució de cooperatives.
 • L'impuls de projectes d'intercooperació: cooperatives de segon grau, grups cooperatius...
 • El desenvolupament de noves activitats i/o línies de negoci per part d'empreses i entitats ja existents.
 • El desenvolupament i implementació de processos, eines i recursos pel foment d'innovació i desenvolupament de R+D+I.
 • La incorporació d'eines per a la gestió democràtica.

b) Projectes i accions de formació interna i/o externa, degudament acreditada, de més de 10 hores.

c) Accions educatives de promoció dels valors cooperatius i de l'economia social i solidària.

B) Finançament:

a) Cost de formalització dels préstecs i cost de finançament (interessos), sempre que hagin servit per al desenvolupament de noves activitats o línies de negoci i/o empreses i entitats de nova creació, formalitzats amb entitats de finances ètiques o cooperatives.

C) Intercooperació:

a) Projectes promoguts per entitats representatives i referents de l’ESS o de les finances ètiques, per entitats de segon i tercer nivell que contribueixin a l’assoliment del Pla d’Impuls de l’ESS.

D) Comunicació:

a) Accions de millora de la comunicació i divulgació del propi projecte que facin visible i posin en valor també l'àmbit de l'economia social i solidària.

b) Accions de difusió, recerca i conscienciació sobre l'economia cooperativa, social i solidària i la seva rellevància en la transformació social.

E) Equipaments i recursos:

a) Suport a l'obtenció de llicències d'activitat de projectes d'economia social i solidària, incloent despeses per obres de manteniment, petits arranjaments i projectes tècnics necessaris per a tramitar-les.

Atenciˇ

Cal tenir en compte que:

 • El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic.
 • Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma d'imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
 • L'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals en cap cas subvencionaran el mateix projecte, executat durant el mateix període, per cap altre procediment de concessió de subvencions que no sigui el regulat per aquestes bases.

Per a més informació i consultes sobre les Subvencions per a la promoció i reforç de l'economia social i solidària accediu al següent enllaç.

Com tramitar

Internet
Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar les Subvencions per a la promoció i reforç de l'economia social i solidària.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

 • Per presentar la sol·licitud és necessari que concerteu cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.
 • Descarregueu-vos els documents normalitzats de la sol·licitud accedint als enllaços de l'apartat Documentació d'aquest tràmit.
 • Empleneu i signeu els documents, assenyalant un únic codi de modalitat (àmbit temàtic, programa específic i àmbit territorial) al que es vulgui concórrer, atès que cada sol·licitud presentada correspondrà a un sol projecte.
 • Lliureu-los al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I desprÚs...

 • El tramitador de l'Oficina d'Atenció Ciutadana us lliurarà el justificant del tràmit realitzat.
 • Un cop presentada la sol·licitud i els documents necessaris, es comprovarà que s'ajusten als requisits respecte la persona sol·licitant i al projecte presentat.
 • Una vegada admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte d'acord amb els criteris establerts a les bases i a la convocatòria, per tal que la Comissió de Valoració emeti l'informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de la resolució d’atorgament provisional. Les entitats interessades hauran de presentar, en un termini màxim de 10 dies hàbils, la documentació acreditativa de la seva condició de beneficiàries de la subvenció. Aquest mateix termini servirà per a presentar al·legacions. En cas de reformulacions de projectes, en els casos en que els imports atorgats provisionalment siguin inferiors als sol·licitats, caldrà presentar-les en el termini màxim de 15 dies hàbils.
 • Revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
 • L'import de la subvenció es lliurarà, mitjançant transferència en el compte bancari de la persona beneficiària.
Qui ho pot demanar?

Els requisits exigibles als sol·licitants són els següents:

En el cas de persones físiques i jurídiques beneficiàries:

 • Estar legalment constituïdes en el moment de l'atorgament. Les persones físiques hauran de presentar l'acta censal de la seva activitat econòmica o empresarial. En el cas de les formes jurídiques hauran de presentar el document de constitució corresponent.
 • Que tinguin seu social o delegació oberta al terme municipal de Barcelona i gaudeixin d'una significativa presència a la ciutat. En el cas de no tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, podran ser beneficiaris sempre que realitzin activitats d'interès general per la ciutat de Barcelona, contribuint al desenvolupament de les finalitats de la convocatòria.
 • Que, d'acord amb els seus estatuts o normes reguladores, tinguin objectius i finalitats coincidents amb l'objecte i finalitats d'aquestes subvencions i als quals es presentin.
 • Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament, excepte en aquells casos en que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.
 • Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i d'altra tipus amb l'Ajuntament i resta d'administracions i amb la Seguretat Social així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.
 • Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

 En el cas d’agrupació de persones jurídiques, públiques o privades:

 • Les entitats sòcies hauran de participar en la definició i execució del projecte de manera conjunta. En conseqüència, totes les entitats sòcies tindran la condició de beneficiàries. L'agrupació, però, haurà de designar una organització principal que actuarà com a representant únic davant l'Ajuntament.
 • Els compromisos d'execució assumits per cadascuna de les entitats sòcies així com l'import de la subvenció a aplicar per cadascuna de les entitats sòcies, s'hauran de fer constar expressament allà on s'indiqui a cada convocatòria.
 • L'organització designada com a representant de l'agrupació serà plenament responsable del projecte davant l'Ajuntament respecte al compliment de les obligacions establertes en aquestes Bases, sense perjudici de la responsabilitat de les altres entitats sòcies de l'agrupació, tot sent-li d'aplicació els requisits previstos al punt 1 d'aquesta Base.
 • Si el projecte presentat rep finançament d'altres administracions publiques o esta previst sol·licitar-lo o pendent de resolució, l'agrupació d'entitats haurà de ser sempre la mateixa, a totes les convocatòries i disposar de la mateixa estructura i de la mateixa organització principal que actua com a representant.
 • En cap cas podran formar part de l'agrupació les entitats que hagin rebut altres subvencions per a l'execució del mateix projecte d'altres administracions públiques.

Les entitats sol·licitants amb antiguitat superior a 3 anys i amb un mínim de 10 treballadors en el moment de presentar la sol·licitud, hauran d'acreditar com a màxim durant el període de justificació, haver fet el Balanç Social segons la Xarxa d'Economia Solidària.

En el supòsit que es tracti de persones físiques, podran ser beneficiàries de la subvenció municipal únicament agrupacions de persones pel que fa a projectes d'economia social i solidària, concretament d'economia comunitària o col·laborativa de procomú.

També s'admetran les sol·licituds d'agrupacions de persones físiques en procés de constitució de cooperatives, tenint en compte que en aquest cas la cooperativa haurà d'estar constituïda i registrada abans de la resolució definitiva.

Podran ser beneficiaries de les subvencions que regulen aquestes Bases les persones físiques i jurídiques que presentin projectes que compleixin els objectius i requisits de la convocatòria i que estiguin emmarcats en aquestes bases, tals com, sense caràcter limitatiu, entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d'economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat. També en podrà ser beneficiaria l'agrupació de persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Només es permet la presentació d’una única sol·licitud per cadascun dels àmbits temàtics de la convocatòria.

No es pot presentar el mateix projecte a diferents àmbits de la convocatòria.

Es limita a un màxim de dues les sol·licituds que pot presentar una mateixa persona física o jurídica per a tota la convocatòria.

Documentaciˇ

Per fer la sol·licitud caldrà presentar els següents documents, degudament emplenats i signats:

En el cas d’agrupació de persones jurídiques, públiques o privades, a més caldrà aportar el següent document: 

 • Acord signat entre les entitats agrupades amb indicació de la participació i aportació de cada part de l'agrupació per a l'execució del projecte proposat i l'import de la subvenció a aplicar per a cadascuna de les entitats sòcies. S'haurà de fer menció explícita del grau de complementarietat entre les organitzacions per a la constitució de l'agrupació.
On es pot fer?
Dates

Any 2018:

 • Publicació de les bases reguladores i la convocatòria: 2 d’abril de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: del 10 d'abril fins el 9 de maig de 2018 (ambdós inclosos).
 • Publicació de les resolucions provisionals d'atorgament i denegació al BOPB: 12 de setembre de 2018.
 • Publicació de les resolucions definitives d'atorgament i denegació al BOPB: 19 d'octubre de 2018.
 • El termini màxim per a la resolució definitiva serà de sis mesos, que començaran a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La manca de resolució dins d'aquest termini legitima els interessats per entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de subvencions.

Any 2019: Pendent de convocatòria.

Preu

  La quantia màxima de la subvenció serà del 80% de la despesa total especificada al document de descripció de projecte.

  Podran ser objecte de subvenció les despeses que es relacionen a l'apartat "Quantia de la subvenció i conceptes subvencionables" de les bases reguladores.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  03 / 04 / 2019