Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions del Programa per a l'impuls socioecon˛mic del territori

El Programa de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori té com a finalitat aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

Les modalitats dels projectes objecte de la subvenció són les següents, amb les especificitats que es detallen a la convocatòria:

- Modalitat 1: Emprenedoria individual i col·lectiva als territoris.

Promoure l'emprenedoria de proximitat, que estigui arrelada als territoris, sigui liderada per col·lectius vulnerables i/o s'adreci a abordar problemes de l'entorn comunitari.

- Modalitat 2: Empresa mercantil i empresa cooperativa als territoris.

Promoure i impulsar l'activitat econòmica que tingui un impacte positiu sobre la cohesió social i la convivència en els barris de la ciutat.

- Modalitat 3: Economies comunitàries i innovació social.

Projectes de suport al desenvolupament d'activitat socioeconòmica en l'àmbit de l'economia social i solidària i/o processos d'acció comunitària.

- Modalitat 4: Ocupació als territoris.

Impulsar l'ocupació als territoris, intervenint sobre col·lectius especialment vulnerables a l'atur per incrementar la seva ocupabilitat i/o superar situacions de subocupació i 'pobresa laboral'.

- Modalitat 5: Innovació social digital als territoris.

Impulsar l'ús de la tecnologia oberta i la fabricació digital per fomentar noves formes d'innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris.

Cal tenir en compte que: 

 • El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic.
 • Els projectes presentats en totes les modalitats hauran de localitzar la seva intervenció en qualsevol barri/s o districte/s de la ciutat.
 • Les subvencions es concediran per ordre de puntuació obtinguda fins l'exhauriment del crèdit.
 • Les subvencions s'hauran de destinar a finançar projectes que s'iniciïn dins de l'any objecte de la convocatòria.
 • Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma d'imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
 • No serà elegible en aquesta convocatòria qualsevol Projecte que sigui susceptible a ser inclòs a l'àmbit temàtic de 'Comerç de proximitat i promoció econòmica' de la Convocatòria General de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona.

Atenciˇ

Per a més informació i consultes sobre les subvencions del Programa per a l'impuls socioeconòmic del territori accediu al web de Barcelona Activa.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1.  Seleccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic.

 2. Empleneu el formulari

 3. Adjunteu els arxius dels documents de la sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Un cop presentada la sol·licitud i els documents necessaris, es comprovarà que s'ajusten als requisits respecte la persona sol·licitant i al projecte presentat.
 • Una vegada admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte d'acord amb els criteris establerts a les bases i a la convocatòria, per tal que la Comissió de Valoració emeti l'informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de la resolució d’atorgament provisional, les entitats interessades hauran de presentar (per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol·licituds registrades), en un termini màxim de 10 dies hàbils, la documentació acreditativa de la seva condició de beneficiàries de la subvenció i/o reformulacions de projectes, en els casos que els imports atorgats provisionalment siguin inferiors als sol·licitats. Aquest mateix termini servirà per a presentar al·legacions.
 • Revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
 • L'import de la subvenció es lliurarà, mitjançant transferència en el compte bancari de la persona beneficiària.
Qui ho pot demanar?

Els requisits exigibles als sol·licitants són els següents:

En el cas de persones físiques i jurídiques beneficiàries:

 • Estar legalment constituïdes en el moment de l'atorgament. Les persones físiques hauran de presentar l'acta censal de la seva activitat econòmica o empresarial. En el cas de les formes jurídiques hauran de presentar el document de constitució corresponent.
 • Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
 • Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament, excepte en aquells casos en que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.
 • Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i d'altra tipus amb l'Ajuntament i resta d'administracions i amb la Seguretat Social així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.
 • Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

En el cas d’agrupació de persones jurídiques, públiques o privades:

 • Les entitats sòcies hauran de participar en la definició i execució del projecte de manera conjunta. En conseqüència, totes les entitats sòcies tindran la condició de beneficiàries. L'agrupació, però, haurà de designar una organització principal que actuarà com a representant únic davant l'Ajuntament.
 • Els compromisos d'execució assumits per cadascuna de les entitats sòcies així com l'import de la subvenció a aplicar per cadascuna de les entitats sòcies, s'hauran de fer constar expressament allà on s'indiqui a cada convocatòria.
 • L'organització designada com a representant de l'agrupació serà plenament responsable del projecte davant l'Ajuntament respecte al compliment de les obligacions establertes a les Bases, sense perjudici de la responsabilitat de les altres entitats sòcies de l'agrupació, tot sent-li d’aplicació els requisits previstos en el cas de persones físiques i jurídiques beneficiàries.
 • Si el projecte presentat rep finançament d'altres administracions publiques o està previst sol·licitar-lo o pendent de resolució, l'agrupació d'entitats haurà de ser sempre la mateixa, a totes les convocatòries i disposar de la mateixa estructura i de la mateixa organització principal que actua com a representant.
 • En cap cas podran formar part de l'agrupació les entitats que hagin rebut altres subvencions per a l'execució del mateix projecte d'altres administracions públiques.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones físiques i jurídiques que presentin projectes que compleixin els objectius i requisits de la convocatòria i que estiguin emmarcats a les Bases reguladores, tals com, sense caràcter limitatiu, associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives i empresaris individuals. També poden ser beneficiàries les agrupacions de persones jurídiques, publiques o privades.

Cada persona física o jurídica podrà presentar a la convocatòria un número il·limitat de projectes, però com a màxim es podrà atorgar la subvenció d'un projecte per a cada modalitat. No obstant, una persona física o jurídica podrà ser beneficiària d'un altre projecte subvencionat de la mateixa modalitat en tant que membre d'una agrupació.

Documentaciˇ

Per fer la sol·licitud caldrà presentar els següents documents, degudament emplenats i signats:

En el cas d’agrupació de persones jurídiques, públiques o privades, a més caldrà aportar el següent document:

 • Acord signat entre les entitats per a la presentació conjunta de projectes comuns. On cal indicar la participació i aportació de cada part de l'agrupació per a l'execució del projecte proposat i l'import de la subvenció a aplicar per cadascuna de les entitats sòcies. També és necessari fer menció explícita del grau de complementarietat entre les organitzacions per a la constitució de l'agrupació.
Dates

Any 2018: convocatòria pendent de publicació al BOPB.

 • Publicació de les bases reguladores i la convocatòria: 27 d’abril de 2017.
 • Presentació de sol·licituds: del 29 de maig fins el 27 de juny de 2017 (ambdós inclosos).
 • Resolució definitiva s'emetrà abans del dia 31 de desembre de 2017.
 • Publicació de la resolució d'atorgament i denegació provisional: 22 de novembre de 2017.
 • Publicació de la resolució d'atorgament i denegació definitiva: 27 de desembre de 2017.
 • Publicació de la resolució d'estimació i denegació dels recursos potestatius de reposició: 2 de febrer de 2018.
Preu

  La quantia de la subvenció màxima serà del 80% del pressupost total del projecte presentat, d’acord amb les següents opcions aplicables a qualsevol de les modalitats de projecte:

  • Opció A: Sol·licitud de subvenció per un import inferior o igual a 10.000 euros
   Destinada a projectes amb un import final màxim de 12.500 euros
  • Opció B: Sol·licitud de subvenció per un import inferior o igual a 50.000 euros
   Destinada a projectes amb un import final màxim de 62.500 euros

  Podran ser objecte de subvenció les despeses que es relacionen a l'apartat "Quantia de la subvenció i conceptes subvencionables" de les bases reguladores.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  02 / 02 / 2018