Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions del Programa per a l'impuls socioeconòmic del territori

El Programa de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori té com a finalitat aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

Les modalitats dels projectes objecte de la subvenció són les següents, amb les especificitats que es detallen a la convocatòria:

 • Modalitat 1. Empresa al territori: impuls a les empreses i l’emprenedoria en les zones més desfavorides socioeconòmicament, els 21 barris es troben detallats a les Bases, i suport a projectes empresarials o emprenedors d’alt valor afegit a la resta de la ciutat. Instal·lació d’activitat econòmica en locals buits als barris de Trinitat Nova i Roquetes.
 • Modalitat 2. Innovació socioeconòmica: foment de la innovació socioeconòmica vinculada al
   territori i amb dimensió comunitària. Els projectes presentats en aquesta modalitat han de tenir en compte la participació d’agents comunitaris en els processos d’innovació, i partir de necessitats detectades i impulsades des del territori.
 • Modalitat 3. Foment de l'ocupació de qualitat al territori: creació de projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com a la promoció de l’ocupació de qualitat. Podran ser actuacions d’orientació professional, formació i capacitació; programes d’experienciació, actuacions en el mercat de treball i intermediació per a la qualitat de l’ocupació i abordatge de la precarietat laboral.
 • Modalitat 4. Innovació social digital: impuls de l’ús de les tecnologies obertes i de protecció del dret a la intimitat per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris. Projectes que explotin la connectivitat digital i les eines de col·laboració per cocrear solucions basades en tecnologies de fabricació digital; tecnologia distribuïda, robòtica i intel·ligència artificial; dades obertes, etc.
 • Modalitat 5. Turisme responsable: impuls de nova activitat turística amb retorn social, arrelament al territori i creació de valor compartit. Foment de l’emprenedoria, l’empresa i l’ocupació de qualitat en aquest sector.
 • Modalitat 6. Models agroalimentaris sostenibles: projectes o iniciatives socioeconòmiques adreçades a impulsar una model alimentari just, saludable i sostenible, que generi relacions més equilibrades a la cadena alimentària, especialment a través de la producció sostenible, la comercialització i la distribució de producte local, agroecològic i de circuit curt, així com de la intercooperació i el treball en xarxa.

Atenció

Cal tenir en compte que:

 • El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic.
 • Les subvencions es concediran per ordre de puntuació obtinguda fins l'exhauriment del crèdit.
 • Les subvencions s'hauran de destinar a finançar projectes que s'iniciïn durant l’any 2019 i tindran una durada màxima de dotze mesos. En el cas dels projectes emmarcats en la tipologia d’acció e) de la modalitat 3, el període d’execució podrà abastar des de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2020.
 • Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma d'imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
 • No serà elegible en aquesta convocatòria qualsevol Projecte que sigui susceptible a ser inclòs a l'àmbit temàtic de 'Comerç de proximitat i promoció econòmica' de la Convocatòria General de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona.

Per a més informació i consultes sobre les subvencions del Programa per a l'impuls socioeconòmic del territori accediu al web de Barcelona Activa.

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1.  Seleccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic.

 2. Empleneu el formulari

 3. Adjunteu els arxius dels documents de la sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Un cop presentada la sol·licitud i els documents necessaris, es comprovarà que s'ajusten als requisits respecte la persona sol·licitant i al projecte presentat.
 • Una vegada admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte d'acord amb els criteris establerts a les bases i a la convocatòria, per tal que la Comissió de Valoració emeti l'informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de la resolució d’atorgament provisional, les entitats interessades hauran de presentar (per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol·licituds registrades), en un termini màxim de 10 dies hàbils, la documentació acreditativa de la seva condició de beneficiàries de la subvenció i/o reformulacions de projectes, en els casos que els imports atorgats provisionalment siguin inferiors als sol·licitats. Aquest mateix termini servirà per a presentar al·legacions.
 • Revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
 • L'import de la subvenció es lliurarà, mitjançant transferència en el compte bancari de la persona beneficiària.
Qui ho pot demanar?

Els requisits exigibles als sol·licitants són els següents:

En el cas de persones físiques i jurídiques beneficiàries:

 • Estar legalment constituïdes en el moment de l'atorgament. Les persones físiques hauran de presentar l'acta censal de la seva activitat econòmica o empresarial.
 • Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
 • Que, d'acord amb els seus estatuts o normes reguladores, tinguin objectius i finalitats coincidents amb l'objecte i finalitats d'aquestes subvencions i als quals es presentin.
 • Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament, excepte en aquells casos en que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.
 • Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i d'altra tipus amb l'Ajuntament i resta d'administracions i amb la Seguretat Social així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.
 • Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

En el cas d’agrupació de persones jurídiques, públiques o privades:

 • Les entitats sòcies hauran de participar en la definició i execució del projecte de manera conjunta. En conseqüència, totes les entitats sòcies tindran la condició de beneficiàries. L'agrupació, però, haurà de designar una organització principal que actuarà com a representant únic davant l'Ajuntament.
 • Els compromisos d'execució assumits per cadascuna de les entitats sòcies així com l'import de la subvenció a aplicar per cadascuna de les entitats sòcies, s'hauran de fer constar expressament allà on s'indiqui a cada convocatòria.
 • L'organització designada com a representant de l'agrupació serà plenament responsable del projecte davant l'Ajuntament respecte al compliment de les obligacions establertes a les Bases, sense perjudici de la responsabilitat de les altres entitats sòcies de l'agrupació, tot sent-li d’aplicació els requisits previstos en el cas de persones físiques i jurídiques beneficiàries.
 • Si el projecte presentat rep finançament d'altres administracions publiques o està previst sol·licitar-lo o pendent de resolució, l'agrupació d'entitats haurà de ser sempre la mateixa, a totes les convocatòries i disposar de la mateixa estructura i de la mateixa organització principal que actua com a representant.
 • En cap cas podran formar part de l'agrupació les entitats que hagin rebut altres subvencions per a l'execució del mateix projecte i no ho facin constar  expressament a la sol·licitud.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones físiques i jurídiques que presentin projectes que compleixin els objectius i requisits de la convocatòria i que estiguin emmarcats a les Bases reguladores, tals com, sense caràcter limitatiu, associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives i empresaris/àries individuals. També poden ser beneficiàries les agrupacions de persones jurídiques, publiques o privades.

Cada persona física o jurídica podrà presentar a la convocatòria un número il·limitat de projectes, però com a màxim es podrà atorgar la subvenció d'un projecte per a cada modalitat. No obstant, una persona física o jurídica podrà ser beneficiària d'un altre projecte subvencionat de la mateixa modalitat en tant que membre d'una agrupació.

Documentació

Per fer la sol·licitud caldrà presentar els següents documents, degudament emplenats i signats:

En el cas d’agrupació de persones jurídiques, públiques o privades, a més caldrà aportar el següent document:

 • Acord signat entre les entitats per a la presentació conjunta de projectes comuns. On cal indicar la participació i aportació de cada part de l'agrupació per a l'execució del projecte proposat i l'import de la subvenció a aplicar per cadascuna de les entitats sòcies. També és necessari fer menció explícita del grau de complementarietat entre les organitzacions per a la constitució de l'agrupació.
Dates

Any 2019:

 • Publicació de les bases reguladores al BOPB: 13 de març de 2019.
 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 23 d’abril de 2019.
 • Presentació de sol·licituds: del 29 d’abril fins el 29 de maig de 2019 (ambdós inclosos).
Preu

  La quantia de la subvenció màxima serà del 80% del pressupost total del projecte presentat aplicables a qualsevol de les modalitats de projecte per un import inferior o igual a 50.000 euros, destinada a projectes amb un import final màxim de 62.500 euros.

  Podran ser objecte de subvenció les despeses que es relacionen a l'apartat "Quantia de la subvenció i conceptes subvencionables" de les bases reguladores.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  23 / 05 / 2019