Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions del Programa per a l'impuls socioeconòmic del territori

El Programa de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori té com a finalitat aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

Les modalitats dels projectes objecte de la subvenció són les següents, amb les especificitats que es detallen a la convocatòria:

- Modalitat 1: Emprenedoria i empresa de proximitat.. Projectes d’impuls de l’activitat econòmica, d’impuls de l’emprenedoria i de l’empresa, arrelada al territori i amb retorn social.

- Modalitat 2: Economies comunitàries i innovació social. Disseny i implementació d’accions que promoguin la sensibilització, l’impuls i l’enfortiment de l’activitat econòmica en el marc de processos d’acció comunitària.

- Modalitat 3: Foment de l’ocupació de qualitat al territori. Creació de projectes, iniciatives o accions innovadores adreçades a col·lectius especialment vulnerables a l’atur, així com la promoció de l’ocupació de qualitat.

- Modalitat 4: Innovació social digital als territoris. Impuls de projectes que explotin l’ús de les tecnologies obertes i de protecció del dret a la intimitat per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris, principalment en temàtiques com la inclusió social, l’educació per a l’empoderament digital de la ciutadania, així com solucions per a nous estils de vida més sostenibles i d’economia circular.

- Modalitat 5: Turisme responsable. Desenvolupament de projectes, iniciatives o actuacions en l’àmbit turístic adreçades a l’impuls de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i l’empresa responsable així com de la promoció de l’ocupació de qualitat, cercant la generació de nova activitat, la creació de valor compartit, el retorn social de l’activitat turística i el seu arrelament al territori.

- Modalitat 6: Instal·lació d’activitat econòmica en plantes baixes buides. Impuls de nova activitat econòmica a locals buits en planta baixa a barris afectats per processos de desertificació comercial o per processos de gentrificació. En concret, se subvencionaran projectes que localitzin activitat econòmica en algun dels següents barris: les Roquetes, Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona), la Trinitat Nova, Baró de Viver, el Besós-Maresme, la Teixonera, el Guinardó, el Poble-sec, Horta, la Clota, el Raval, el Barri Gòtic, la Barceloneta i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera.

Atenció

Cal tenir en compte que:

 • El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic.
 • Els projectes presentats en totes les modalitats hauran de localitzar la seva intervenció en qualsevol barri/s o districte/s de la ciutat, a excepció de la Modalitat 6 que determina uns barris d’acció en concret.
 • Les subvencions es concediran per ordre de puntuació obtinguda fins l'exhauriment del crèdit.
 • Les subvencions s'hauran de destinar a finançar projectes que s'iniciïn dins de l'any objecte de la convocatòria.
 • Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma d'imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
 • No serà elegible en aquesta convocatòria qualsevol Projecte que sigui susceptible a ser inclòs a l'àmbit temàtic de 'Comerç de proximitat i promoció econòmica' de la Convocatòria General de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona.

Per a més informació i consultes sobre les subvencions del Programa per a l'impuls socioeconòmic del territori accediu al web de Barcelona Activa.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar les subvencions del Programa per a l'impuls socioeconòmic del territori.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per presentar la sol·licitud és necessari que concerteu cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.
 • Descarregueu-vos els documents normalitzats de la sol·licitud accedint als enllaços de l'apartat Documentació d'aquest tràmit.
 • Empleneu i signeu els documents, assenyalant un únic codi de modalitat (àmbit temàtic, programa específic i àmbit territorial) al que es vulgui concórrer, atès que cada sol·licitud presentada correspondrà a un sol projecte.
 • Lliureu-los al registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida.

I després...

 • El tramitador de l'Oficina d'Atenció Ciutadana us lliurarà el justificant del tràmit realitzat.
 • Un cop presentada la sol·licitud i els documents necessaris, es comprovarà que s'ajusten als requisits respecte la persona sol·licitant i al projecte presentat.
 • Una vegada admesa la sol·licitud, es valorarà el projecte d'acord amb els criteris establerts a les bases i a la convocatòria, per tal que la Comissió de Valoració emeti l'informe preceptiu per a la proposta de resolució provisional.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de la resolució d’atorgament provisional, les entitats interessades hauran de presentar, en un termini màxim de 10 dies hàbils, la documentació acreditativa de la seva condició de beneficiàries de la subvenció i/o reformulacions de projectes, en els casos que els imports atorgats provisionalment siguin inferiors als sol·licitats. Aquest mateix termini servirà per a presentar al·legacions.
 • Revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
 • L'import de la subvenció es lliurarà, mitjançant transferència en el compte bancari de la persona beneficiària.
Qui ho pot demanar?

Els requisits exigibles als sol·licitants són els següents:

En el cas de persones físiques i jurídiques beneficiàries:

 • Estar legalment constituïdes en el moment de l'atorgament. Les persones físiques hauran de presentar l'acta censal de la seva activitat econòmica o empresarial. En el cas de les formes jurídiques hauran de presentar el document de constitució corresponent.
 • Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona.
 • Que hagin justificat en forma qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament, excepte en aquells casos en que encara no hagi transcorregut el corresponent termini de justificació.
 • Que es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributaries i d'altra tipus amb l'Ajuntament i resta d'administracions i amb la Seguretat Social així com de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.
 • Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

En el cas d’agrupació de persones jurídiques, públiques o privades:

 • Les entitats sòcies hauran de participar en la definició i execució del projecte de manera conjunta. En conseqüència, totes les entitats sòcies tindran la condició de beneficiàries. L'agrupació, però, haurà de designar una organització principal que actuarà com a representant únic davant l'Ajuntament.
 • Els compromisos d'execució assumits per cadascuna de les entitats sòcies així com l'import de la subvenció a aplicar per cadascuna de les entitats sòcies, s'hauran de fer constar expressament allà on s'indiqui a cada convocatòria.
 • L'organització designada com a representant de l'agrupació serà plenament responsable del projecte davant l'Ajuntament respecte al compliment de les obligacions establertes a les Bases, sense perjudici de la responsabilitat de les altres entitats sòcies de l'agrupació, tot sent-li d’aplicació els requisits previstos en el cas de persones físiques i jurídiques beneficiàries.
 • Si el projecte presentat rep finançament d'altres administracions publiques o està previst sol·licitar-lo o pendent de resolució, l'agrupació d'entitats haurà de ser sempre la mateixa, a totes les convocatòries i disposar de la mateixa estructura i de la mateixa organització principal que actua com a representant.
 • En cap cas podran formar part de l'agrupació les entitats que hagin rebut altres subvencions per a l'execució del mateix projecte d'altres administracions públiques.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones físiques i jurídiques que presentin projectes que compleixin els objectius i requisits de la convocatòria i que estiguin emmarcats a les Bases reguladores, tals com, sense caràcter limitatiu, associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives i empresaris individuals. També poden ser beneficiàries les agrupacions de persones jurídiques, publiques o privades.

Cada persona física o jurídica podrà presentar a la convocatòria un número il·limitat de projectes, però com a màxim es podrà atorgar la subvenció d'un projecte per a cada modalitat. No obstant, una persona física o jurídica podrà ser beneficiària d'un altre projecte subvencionat de la mateixa modalitat en tant que membre d'una agrupació.

Documentació

Per fer la sol·licitud caldrà presentar els següents documents, degudament emplenats i signats:

En el cas d’agrupació de persones jurídiques, públiques o privades, a més caldrà aportar el següent document:

 • Acord signat entre les entitats per a la presentació conjunta de projectes comuns. On cal indicar la participació i aportació de cada part de l'agrupació per a l'execució del projecte proposat i l'import de la subvenció a aplicar per cadascuna de les entitats sòcies. També és necessari fer menció explícita del grau de complementarietat entre les organitzacions per a la constitució de l'agrupació.
On es pot fer?
Dates

Publicació de les bases reguladores al BOPB: 27 d’abril de 2017.

Any 2018:

 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 25 d’abril de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: del 25 d’abril fins el 25 de maig de 2018 (ambdós inclosos).
 • Publicació de la resolució d'atorgament i denegació provisional al BOPB: 28 de setembre de 2018.
 • Publicació de la resolució d'atorgament i denegació definitiva al BOPB: 22 de novembre de 2018.

Any 2019: Pendent de convocatòria. 

Preu

  La quantia de la subvenció màxima serà del 80% del pressupost total del projecte presentat, d’acord amb les següents opcions aplicables a qualsevol de les modalitats de projecte:

  • Modalitats 1, 2, 3, 4 i 5: Sol·licitud de subvenció per un import inferior o igual a 50.000 euros
   Destinada a projectes amb un import final màxim de 62.500 euros
  • Modalitat 6: Sol·licitud de subvenció per un import inferior o igual a 10.000 euros
   Destinada a projectes amb un import final màxim de 12.500 euros

  Podran ser objecte de subvenció les despeses que es relacionen a l'apartat "Quantia de la subvenció i conceptes subvencionables" de les bases reguladores.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  03 / 04 / 2019