Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informe de Pla Especial d'Allotjaments Turístics (PEUAT)

Aquest informe té caràcter previ a la sol·licitud de llicència o comunicat d’obres i de comunicat d’activitats en els supòsits d’implantació d'activitats incloses en el Pla Especial Urbanístic per a l’Ordenació dels establiments d’Allotjament Turístic, Albergs de Joventut, Residències col·lectives d’allotjament Temporal i Habitatges d’Ús Turístic (PEUAT):

 • Albergs de joventut
 • Establiments d’allotjament turístic:
  • Hotels
  • Hotels-apartament
  • Hostals / Pensions
  • Apartaments turístics
 • Residències col·lectives docents d’allotjament temporal:
  • Residències d’estudiants
  • Col·legis majors
 • Habitatges d’ús turístic (HUT)

L’informe és necessari, ja que avalua si es compleixen les condicions establertes al PEUAT i en cas de compliment estableix la reserva de places sol·licitades fins a exhaurir la capacitat de creixement prevista, en els següents casos:

 • Comunicació de nova activitat.
 • Sol·licitud d'increment del número de places d'un establiment existent.

Atenció

Cal saber que en el cas d’habitatges d’ús turístic, als efectes de l’emissió d’aquest informe, és necessari:

1. Acreditar la condició de baixa:

- Habitatges situats al districte de Ciutat Vella (justificació del compliment de la Disposició Addicional Primera del PEUAT): prèviament cal formalitzar una declaració responsable mitjançant compareixença. Consulteu el tràmit “Cita amb el Districte de Ciutat Vella: Compareixença per condició de baixa d’una activitat”.

- Habitatges situats a la resta de Districtes (justificació del compliment de l’article 23 del PEUAT): cal fer constar el compliment d’aquesta condició a la memòria explicativa.

2. Disposar de la “Llicència urbanística d’edifici per a habitatge d’ús turístic i altres usos compatibles”.

En cas que l’activitat a desenvolupar sigui la de Residència d’estudiants cal demanar l’informe previ, excepte en aquells casos en què es compleixin simultàniament les següents condicions:

- Han d’admetre exclusivament persones que integren la comunitat universitària o educativa.

- Les estades dels residents han de ser per períodes d’un mínim de 31 dies.

En aquest supòsit, únicament cal aportar una declaració responsable (disponible en l'apartat Documentació d'aquest tràmit) en el moment de tramitar la comunicació prèvia a l'inici de l'activitat.

_________________________________________________________________________________________________________________

Per a més informació podeu consultar el manual operatiu on es recull la documentació i procediments necessaris per a l’aplicació del Pla i el cens d'activitats d'allotjaments turístics amb llicència municipal, així com el cens de reserva, accedint al següent enllaç.

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet i sol·licitar que l'Ajuntament emeti informe previ a:

-La implantació d'una nova activitat inclosa al PEUAT.

-La sol·licitud d’ampliació del nombre de places d'establiments ja existents.

Empleneu el formulari per generar la sol·licitud d'informe i presenteu-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Abans d’iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador la instància específica (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors) que haureu d’adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari. Indiqueu les dades de l'activitat i especifiqueu quina petició voleu fer.

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la instància específica i de la resta de documentació necessària pel tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics  perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • Un cop validada la documentació, l’Oficina del Cens emetrà la liquidació de la taxa i us ho comunicarà per tal que la passeu a recollir.
 • Haureu de fer el pagament a qualsevol de les entitats detallades en el revers del full de liquidació de la taxa.
 • Un cop efectuat el pagament, caldrà tornar a l’Oficina del Cens per aportar-ne el justificant i recollir l’informe que indicarà si el resultat és:
  • Favorable, quan la documentació aportada justifica el compliment de les condicions assenyalades al PEUAT.
  • Desfavorable, quan no hi ha places disponibles o la documentació aportada no és completa o no justifica el compliment de les condicions assenyalades al PEUAT.
Qui ho pot demanar?

En cas d'implantació d’establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut i residències col·lectives d’allotjament temporal, cal complir amb els següents requisits:

 • Només podran situar-se en edificis en què cap de les seves entitats estigués destinada a l’ús d’habitatge a data 1 de juliol de 2015.
 • L’edifici sencer haurà d’estar destinat a l’activitat que es pretén implantar, amb l’única excepció de la planta baixa que es podrà destinar a d’altres usos admesos sempre que no siguin el d’habitatge.
 • Tot el tram del carrer que dóna front a la façana de l’accés principal del local o establiment haurà de tenir una amplària física mínima de 8m.
 • No obstant el que estableix l’anterior apartat, i en les zones que així ho especifiqui el pla, en carrers que tinguin una amplària física entre 8 i 6 metres es podrà autoritzar la implantació d’establiments de capacitat no superior a 50 places, prèvia tramitació d'un pla especial urbanístic que haurà de donar compliment conjunt a les condicions següents:
  • Que l’establiment se situï en un tram de carrer amb una amplada física igual o superior a 6 metres.
  • Que el recorregut viari entre un carrer d'ample físic igual o superior a 8m fins la façana de l'establiment tingui un ample físic mínim de 4,5 metres en qualsevol punt del seu recorregut.
  • Que la proposta hagi estat informada favorablement pels serveis competents en matèria de mobilitat i seguretat i prevenció d’incendis prèviament a la presentació del pla especial per a la seva tramitació.
 • Només podran situar-se en edificis que estiguin conformes amb el planejament urbanístic.
 • Caldrà, a més, complir amb les condicions específiques establertes en el PEUAT per a cadascuna de les Zones Específiques, Eixos Principals i Àrees de Tractament Específic que es delimiten.

En cas d’establiment de nous Habitatges d’ús turístic (HUTS), cal complir amb les següents condicions:

 • No es podran situar en cap entitat d’un edifici que estigués destinada a l’ús d’habitatge a data 1 de juliol de 2015 (excepte Ciutat Vella).
 • Que l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat vigent.
 • Que l’ús sigui admès pel planejament.
 • Adequació a les condicions zonals regulades a l’article 23 del PEUAT (excepte Ciutat Vella).
 • Ésser un habitatge, des del punt de vista legal, que compleixi amb tots els requisits de la normativa urbanística i d’habitatge vigent.
 • Ésser un habitatge desocupat.
 • Que l’activitat no es troba situada en planta baixa d’edifici.
 • Que l’activitat a autoritzar s’ubiqui en un edifici que contingui un o varis usos admissibles però que els habitatges existents estiguin o bé legalment desocupats o bé destinats a l’activitat d’habitatge d’ús turístic, d'acord amb la regulació vigent o d'acord amb les autoritzacions atorgades a l'empara del Pla d'usos de Ciutat Vella.
 • El 100% de la propietat de les entitats que integren la comunitat de propietaris, o de la totalitat de l’edifici en cas que no hi hagi comunitat de propietaris, haurà de sol·licitar i obtenir la corresponent autorització de modificació d’ús/activitat, per destinar la totalitat de les entitats a l’activitat d’habitatge d’ús turístic i altres activitats compatibles.

Pot sol·licitar l'Informe de Pla Especial d’Allotjaments Turístics (PEUAT) la persona titular de l'activitat. En cas de persones jurídiques, el representant legal.

 

Documentació

Per sol·licitar l'Informe de Pla Especial d'Allotjaments Turístics (PEUAT):

En tots els casos:

 • Instància específica (escolliu entre el llistat "Instancia sol·licitud informe previ PEUAT"), que no heu de signar atès que més endavant signareu digitalment el formulari on s’annexarà aquest document.

A la documentació anteriorment descrita cal afegir addicionalment:

- En cas d'establiments turístics, albergs de joventut i residències col·lectives d'allotjament temporal:

 • Memòria explicativa amb plànols urbanístics d'emplaçament i justificació gràfica indicant les activitats de l’entorn respecte al compliment de les condicions de distància o densitat que determina el PEUAT.
 • Document de la consulta prèvia d'activitats realitzada al portal de tràmits del web de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Estudi topogràfic de detall, si escau.

- En el cas d'habitatges d'ús turístic

 • Certificació del registre de la Propietat per acreditar la titularitat de l’habitatge.
 • Justificació del compliment de la Disposició Addicional Primera del PEUAT (per al districte de Ciutat Vella).
 • Justificació del compliment dels apartats 1,2,3 i 4 de l’article 23 del PEUAT (per a tots els districtes excepte Ciutat Vella).
 • Autorització de modificació d’ús /activitat, per destinar totes les entitats a HUTS i altres activitats compatibles:
  • Número d’expedient de la Llicència urbanística d’edifici per habitatge d’ús turístic i altres usos compatibles.
 • Nota simple del Registre de la Propietat on consti la inscripció de la Llicència urbanística d’edifici per habitatges d’ús turístic.
 • En el supòsit que el propietari de l'habitatge cedeixi la gestió a un tercer caldrà incorporar:
  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/CIF de la persona gestora.
  • Autorització del titular a la persona gestora.
  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE de la persona física representant de l'empresa gestora (cas que el gestor sigui persona jurídica)

Per acreditar els casos en que l’activitat de Residència d’Estudiants no requereix informe de PEUAT, en el moment de tramitar la comunicació prèvia a l’inici de l'activitat, únicament caldrà presentar la declaració responsable (escolliu entre el llistat "Instancia sol·licitud informe previ PEUAT", model que conté també la declaració responsable).

Dates

Termini de sol·licitud d'informe:

 • En tots els casos, cal fer la sol·licitud abans de la sol·licitud de llicència o comunicat d’obres i al comunicat de l’activitat.

Termini de lliurament:

 • El termini per emetre l'informe és d'un mes. Passat aquest temps sense rebre notificació es considerarà desestimada la sol·licitud.

Termini de vigència:

 • El període de validesa de l'informe és d'un mes en el cas d'habitatges d'ús turístic i de 6 mesos en la resta d'activitats, transcorregut aquests terminis, sense iniciar cap expedient d’obres o activitats, caldrà sol·licitar un nou informe.

En els següents casos la vigència serà:

 • Durant la tramitació de les llicències de les obres majors i comunicats diferits d’obres, sempre que es correspongui amb l’activitat objecte de l’informe i així s’expressi a l’expedient corresponent.
 • Durant el termini d’inici i execució de les obres en el cas de llicències d’obres majors i durant el termini d’execució en el cas de comunicats immediats o diferits, amb les pròrrogues corresponents.
 • Durant el termini de 3 mesos més per presentar la comunicació d’activitat amb certificació prèvia. Aquest termini es computa des del dia següent a la finalització de les obres o instal·lacions o, en el seu cas, a partir dels terminis atorgats en les llicències d'obres majors, comunicats immediats o diferits, i pròrrogues corresponents.
 • Durant la tramitació d'un Pla especial, aquest s'haurà de presentar dins del termini de vigència de l'informe favorable, el còmput del qual quedarà interromput durant la tramitació del pla, que tindrà una durada màxima de 9 mesos.
Preu

  Taxa per la realització d’informes d’activitats: 57 euros.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  03 / 04 / 2019