Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvenciˇ per a la inclusiˇ d'habitatges al programa de la Borsa d'habitatges de lloguer de Barcelona

El tràmit permet fer la sol·licitud de les subvencions que atorga el Consorci de l’Habitatge de Barcelona per a la inclusió d’habitatges al programa de la Borsa d’habitatges de lloguer de Barcelona.

La finalitat d'aquesta convocatòria és impulsar la captació i contractació d’habitatges de la Borsa d’Habitatges de Barcelona amb l’objectiu d’incrementar-ne el nombre i la voluntat de dotar als serveis de mediació de les Oficines de l’habitatge d’instruments de negociació per tal que les famílies en situació de risc residencial puguin mantenir el seu habitatge habitual.

La convocatòria s’estructura en les següents modalitats:

 • Habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.
 • Habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer.

La presentació de la sol·licitud implica l’autorització al Consorci de l’Habitatge de Barcelona  perquè pugui comprovar els requisits d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb les diferents Administracions Públiques.

Aquestes dues línies de subvenció són incompatibles entre si i amb altres ajuts, prestacions o subvencions provinents d’administracions públiques o altres entitats que tinguin la mateixa finalitat, a excepció de la subvenció del 50% de la quota líquida de l’Impost de Bens Immobles per aquells habitatges inclosos a la Borsa d’Habitatges de Lloguer Social i Jove.

Cal saber que no podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions aquelles persones jurídiques que  estiguin obligades per altra normativa de rang  superior a oferir un contracte de lloguer o altre obligació de dret  públic  fonamentada en l'interès general als ocupants d'un  habitatge que  estigui en risc de pèrdua.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar la subvenció per a la inclusió d'habitatges a la Borsa d'Habitatges de Lloguer de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Podeu recollir la documentació necessària  a qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona, preferentment amb cita prèvia(*), on us informaran, assessoraran i instruiran l'expedient.

(*) La cita prèvia podeu realitzar-la a través del Telèfon d'Atenció i Tramitació 010 i mitjançant el web de l'Ajuntament de Barcelona

I desprÚs...

 • El Consorci de l'Habitatge de Barcelona emetrà una resolució expressa sobre la subvenció.
 • Contra les resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes subvencions, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Comissió Permanent del Consorci.
 • La subvenció s'abonarà mitjançant transferència bancària, en el compte de l'entitat bancària indicat per la persona beneficiària.
Qui ho pot demanar?

Persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d'un habitatge del mercat lliure el qual posin a disposició de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona i que es trobin en alguna de les situacions següents:

a) Habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona.

b) Habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer.

Les persones beneficiàries cal que compleixin els següents requisits:

 • Formalització de la signatura d'un nou contracte d'arrendament a partir de l'entrada en vigor d'aquesta convocatòria en el marc del programa de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona amb els termes previstos a la seva normativa reguladora. En el cas de tractar-se d'habitatges en procés de desnonament judicial, la formalització del nou contracte s'entén que ha de ser amb les persones que estaven afectades pel procediment sempre que s'acrediti com la seva residència habitual.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona així com les obligacions amb la Seguretat Social.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Les persones que hagin estat beneficiàries d'aquestes subvencions no poden sol·licitar la subvenció pel mateix habitatge fins que no hagi transcorregut un mínim de 3 anys des de la data de la resolució de concessió i la nova sol·licitud. S'exceptuen els casos en què la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona consideri, mitjançant el corresponent informe justificatiu, que tot i no complir aquest requisit es poden acollir per raons d'interès socioeconòmic atès que existeix un risc d'exclusió residencial degudament acreditat.
 • No ser sol·licitant de la cobertura d'impagament de les rendes (aval lloguer) de la Generalitat de Catalunya o, en cas de ser-ne, renunciar-hi prèviament a la concessió d'aquestes subvencions.

En el cas de la línia de subvenció per Habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc del programa de la Borsa d’Habitatge de Lloguer de Barcelona:

 • A més dels requisits abans descrits cal obtenir, si escau, un informe favorable del Servei de Prevenció, Intervenció i mediació en habitatges o altre servei anàleg sobre la situació de la unitat de convivència.

En el cas de la línia de subvenció Habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer:

 • A més dels requisits abans descrits, cal que l'import de lloguer mensual del contracte d'arrendament objecte del procediment judicial per impagament de les rendes no sigui superior a 1.000 euros.
Documentaciˇ

Documentació general a presentar en tots els casos:

 1. Imprès normalitzat de sol·licitud.
 2. DNI/NIE/NIF o document equivalent de la persona sol·licitant. 
 3. Nota simple registral o escriptura pública acreditativa de la propietat de l'habitatge.
 4. Documentació acreditativa de l'apoderament vigent per al cas que  el propietari actual actuï  mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica.
 5. Imprès normalitzat, a nom  de la persona sol·licitant, amb  les dades  bancàries del compte on s'ha d'ingressar la prestació, degudament segellat per l'entitat financera.
 6. Autorització de la persona sol·licitant perquè els òrgans que  gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades  relacionades amb  la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.
 7. Informe de la Borsa  d'Habitatge de Lloguer de Barcelona que es tramitarà d'ofici.
 8. En el cas d'habitatges amb persones residint-hi:
  - Si s'escau, informe justificatiu del servei jurídic de les Oficines d'Habitatge de Barcelona conforme la propietat no està obligada a oferir una alternativa residencial o altre obligació de dret públic en compliment de normativa de rang superior, que es tramitarà d'ofici.
  - Informe favorable del servei competent de les Oficines d'Habitatge de Barcelona.

Les persones sol·licitants que donin autorització al Consorci de l'Habitatge perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d'aquestes subvencions i el seu manteniment, no caldrà que aportin la documentació indicada en els punts 2 i 3.

Pel que fa a la documentació recollida en els punts 2, 3, 4 i 5, o qualsevol altra que ja estigui en poder de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona no caldrà que torni a ser presentada atès que correspondrà al Consorci de l'Habitatge de Barcelona realitzar la cessió de les dades.

Documentació addicional específica per a la línia de subvenció per habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer:

 • Contracte d'arrendament de l'habitatge.
 • En cas de ser sol·licitant de la cobertura d’impagaments de la Generalitat de Catalunya (Avalloguer):
  • Document d'adhesió al règim de cobertura d'Avalloguer i resguard del dipòsit de la fiança a l'Incasòl. La comunicació de la renúncia, per incompatibilitat amb aquesta subvenció, es tramitarà d’ofici.
 • Demanda i/o sentència judicial per impagament de les rendes de lloguer.
 • Document de quantificació del deute, que es tramitarà d'ofici.

El Consorci de l'Habitatge de Barcelona podrà sol·licitar documentació complementària per ampliar el seu coneixement sobre la sol·licitud presentada.

On es pot fer?
Dates

Any 2018: convocatòria pendent de publicació al BOPB.

Publicació de la convocatòria: BOPB del 7 d'abril de 2017.

Presentació de sol·licituds:

 • Del 10 d'abril al 29 de desembre de 2017 (ambdós inclosos) llevat que s'esgoti el pressupost previst.

Resolució d'atorgament o denegació:

 • La resolució s'emetrà en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la presentació, dins de termini, de la sol·licitud.
 • Transcorregut el termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.
Preu

  Quantia de les subvencions:

  - En el cas de la línia de subvenció per habitatges susceptibles de formalitzar un contracte de lloguer en el marc  del programa de la Borsa  d'Habitatge de Lloguer de Barcelona: 1.500 euros.

  - En el cas de la línia de subvenció per habitatges amb procediment judicial en tràmit per impagament de les rendes de lloguer: Fins a un màxim de 6.000 euros. La quantificació del deute  s'efectuarà seguint els següents criteris:

  Si s'ha  dictat sentència judicial, l'import de les rendes impagades serà el que  consti  a la sentència més  la suma  de les mensualitats no pagades fins  al moment de la signatura de l'acord de mediació per a la inclusió de l'habitatge a la Borsa  d'Habitatge de Lloguer de Barcelona.

  Si no es disposa  de sentència judicial, l'import del deute  serà el que  consti  a la demanda d'impagament més  la suma  de les mensualitats no pagades fins  al moment de la signatura de l'acord de mediació per a la inclusió de l'habitatge a la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  25 / 04 / 2018