Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Denúncia d'incidències amb obres per manca de llicència o per llicència inadequada

El tràmit permet denunciar les molèsties ocasionades per obres que no tenen llicència o la llicència és inadequada.

Cal saber que:

  • Qualsevol tipus d'obra que calgui efectuar a la ciutat de Barcelona, incloses obres per instal·lacions de radiocomunicació, restarà condicionada a l'obtenció de l'autorització municipal.
  • La documentació requerida variarà en funció del tipus d'obra i la catalogació de l'edifici.
  • El tipus d'expedient resultant, llicència d'obra major o comunicació d'obra menor (comunicats diferits, comunicats immediats i assabentats), varia en funció de la ubicació i de la classe de treballs que s'hagin de realitzar. 
  • En el cas d’obra major, la persona titular té l’obligació de col·locar en lloc visible des de la via pública un anunci normalitzat que informi sobre la llicència concedida: número d’expedient, data d’inici i data prevista per al seu acabament, nom de la persona titular de les obres i de l’empresa constructora.
  • En el cas d’obra menor, no cal tenir exposada l'autorització però sí cal mostrar-la en cas que ho sol·liciti una persona interessada (veí, president de la comunitat de propietaris, administrador de la finca...) o en cas de petició per part de l'autoritat.  

Per consultar els terminis d’inici i execució de les obres podeu accedir al tràmit Tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació (llicència o comunicat).

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu denunciar les molèsties provocades per obres sense llicència o amb llicència inadequada.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per denunciar les molèsties que provoquen les obres sense llicència o amb llicència inadequada, heu d’adreçar-vos a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

I després...

L'Ajuntament donarà curs a la denúncia efectuada.  

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que se senti pertorbada per obres que no tinguin llicència o bé la llicència sigui inadequada.

Documentació

Per fer el tràmit no cal aportar documentació, però serà necessari proporcionar:

  • Número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica.
On es pot fer?
Dates

En qualsevol moment es pot denunciar les obres que no tenen llicència.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  04 / 04 / 2019