Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per l'adequació de locals de centres de culte d'entitats religioses de Barcelona

El tràmit permet demanar subvencions destinades a la realització d’obres menors en locals ubicats en el terme municipal de Barcelona, utilitzats per entitats religioses i iniciades a partir de l'1 de juliol de 2017 i finalitzades abans del 31 de març de 2019 (ampliació de terminis publicat al BOPB de 24 de desembre de 2018).

Els projectes a subvencionar, hauran de millorar les condicions de l’interior dels locals per tal de que aquestes instal·lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per tal de:

 • garantir l'ús de l'espai per al desenvolupament d'activitats de culte
 • permetre la correcta realització de les activitats
 • garantir la qualitat de vida i seguretat de les persones usuàries
 • evitar molèsties a terceres persones
 • evitar els impactes derivats de l’acumulació de persones en els seus accessos
 • evitar les molèsties i pertorbacions cap a l’exterior i als immobles veïns
 • reduir l'impacte mediambiental generat per l'ús de les instal·lacions

Les obres menors que poden subvencionar-se són obres que compleixin els requeriments exigits en la l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en Obres en regim d’intervenció administrativa tipus:

Comunicat:

 • obres menors tipus I, regulat a l’article 49 de l’Ordenança
 • obres menors tipus II, regulat a l’article 50 de l’Ordenança

Assabentat

 • les obres menors tipus III, regulat a l’article 52 de l’Ordenança

Cal saber que resten fora de l'àmbit d'aplicació d'aquestes subvencions:

 • Els llocs de culte ubicats en centres hospitalaris, assistencials, educatius, cementiris, tanatoris i centres penitenciaris
 • Els llocs de culte o locals de propietat municipal o d'altres administracions

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podeu presentar al registre telemàtic:

 • documentació complementària que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció
 • al·legacions a una proposta de concesió o denegació de subvenció
 • justificacions de despesa de les obres efectuades
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos i emplenar els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  -Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  -Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic; presentar al·legacions a una proposta de denegació o concessió de subvenció; presentar justificacions de la despesa efectuada.

 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de la sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Un cop presentada la sol·licitud es comprovarà que s'ajusti als requisits respecte al sol·licitant i el projecte presentat. En cas que la persona interessada hagi d'esmenar documents se'l requerirà mitjançant correu electrònic per tal que els esmeni.
 • Un cop admesa la sol·licitud es valorarà el projecte d'acord amb els criteris establerts, per tal que la comissió competent, emeti informe preceptiu per la proposta de resolució provisional de l'òrgan instructor.
 • L'òrgan instructor elevarà la proposta de resolució provisional al 4t Tinent d'alcalde, com a òrgan competent per a la resolució d'atorgament i denegació de sol·licituds.
 • L'Ajuntament informarà de l'atorgament provisional o denegació de la subvenció mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província. En la mateixa publicació s'informarà de la documentació administrativa que cal aportar i/o esmenar en el termini de 10 dies hàbils.
 • En el mateix termini es podran presentar al·legacions. De no fer-ho, s'entendrà que els sol·licitants hi estan conformes i la resolució provisional tindrà caràcter de definitiva, sempre condicionada, a la presentació (en els casos que calgui) de la documentació acreditativa a esmenar que s'hagi indicat en la resolució provisional.
 • Un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació acreditativa requerida i examinades les al·legacions presentades es dictarà resolució definitiva. La notificació s'efectuarà mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província i al web de l'Ajuntament de Barcelona.
 • La forma de pagament serà mitjançant transferència en el compte bancari indicat en el model de sol·licitud establert a tal efecte.
 • Les obres poden iniciar-se abans de la resolució, però caldrà haver demanat el permís d'obres corresponent: assabentat o comunicat.
Qui ho pot demanar?

Entitats religioses inscrites en el registre d'entitats religioses creat pel Reial Decret 142/1981, de 9 de gener, sobre l'organització i funcionament  del Registre d'entitats religioses i, en cas que no procedeixi la inscripció, les que disposin d'autorització de l'autoritat eclesiàstica  o religiosa competent, reconeguda jurídicament.

Associacions i/o entitats amb personalitat jurídica pròpia vinculades a les diferents confessions i comunitats religioses legament reconegudes que tinguin com objecte la realització d'actes de culte i que així ho indiqui en els seus estatuts.

Associacions i/o entitats amb personalitat juridíca pròpia vinculades a les diferents confessions i comunitats religioses legalment reconegudes i que aquesta activitat es demostri mitjançant la memòria d'activitats de l'any anterior i d'una declaració responsable per part de la persona representant de l'entitat.

En relació amb el local on es pretengui fer les obres, han d'acreditar:

 • Ser propietàries, arrendatàries o beneficiàries d'una cessió
 • En cas d'arrendament o de cessió del local, han de quedar més cinc anys pel seu acabament
 • En cas d'arrendament o de cessió del local hauran de tenir autorització del propietari per realitzar les obres

 Caldrà acreditar també:

 • Que les activitats es facin en el terme municipal de Barcelona.
 • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona, dins dels terminis establerts.
 • Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
Documentació

Documentació per sol·licitar la subvenció:

1) Instància normalitzada de sol·licitud de subvenció, que inclou declaracions responsables (model annex a la convocatòria).

2) Projecte (model annex a la convocatòria), que inclou memòria de les obres a realitzar si s'escau, on quedin explicitades les necessitats de l'obra i les possibles consqüències  derivades de la no realització d'aquestes. 

3) Pressupost desglossat (model annex a la convocatòria) de les despeses de les obres a realitzar i si es preveu subcontractar l'execució de l'obra, el pressupost elaborat per l'empresa especialitzada.

4) Documentació gràfica de l'estat actual de l'espai a què fa referència el projecte (fotografies, vídeo...).

5) Documentació que acrediti el dret de la entitat en relació al local:

 • Títol de propietat, acompanyat d'un document de compromís (model establert) de mantenir el local durant els propers 5 anys en cas de ser beneficiari de la subvenció.
 • Contracte d'arrendament o compromís de pròrroga un cop finalitzat el lloguer, fins com a mínim, 5 anys comptadors des del dia 1 de gener de 2017.
 • Document de cessió fins, com a mínim, 5 anys comptadors des del dia 1 de gener de 2017.

6) En el cas de locals arrendats o cedits, autorització per a la realització de les obres signada per part de la propietat (model annex a la convocatòria).

7) Acreditació d'inscripció al registre corresponent:

 • Entitats registrades: acreditació d'inscripció al Registre d'Entitats Religioses creat pel Reial Decret 142/1981 de 9 de gener
 • Entitats o associacions no registrades com a religioses: documentació acreditativa de tenir com a objecte la realització d'actes de culte:
  • Estatuts de l'entitat, si la realització d'actes de culte figura com a objecte de l'associació o
  • Declaració responsable del representant de l'entitat indicant que l'associació  té com a objecte la realització d'actes de culte i memòria d'actuació de l'associació on consti la realització d'aquests actes de manera periòdica.

8) En el cas de centres de cultes preexistents a l'entrada en vigor del decret 94/2010 de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009 de 22 de juliol dels centres de culte, declaració responsable signada per la persona representant de l'entitat, acreditant la seva existència i activitat prèvia al decret.

9) Model de transferència bancària (model annex a la convocatòria).

Documentació per justificar la subvenció atorgada:

La justificació es durà a terme mitjançant el lliurament, per part dels beneficiaris, de:

a) Un compte justificatiu simplificat que constarà de:

- Una memòria d’actuació amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts, així com acreditació gràfica de l’estat del local previ i posterior a les obres proposades.

- Una memòria econòmica que inclourà una relació d’ingressos i subvencions que hagin finançat el projecte, una relació classificada de les factures o documents de valor probatori equivalent (amb el corresponent comprovant de pagament), corresponents a la subvenció municipal, que hauran de complir els requeriments establerts en l’article 6 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel RD 1619/2012, de 30 de novembre.

Aquestes factures o documents de valor probatori equivalent hauran de ser documents originals que s’invalidaran fent constar "Aquest document ha servit per justificar una subvenció atorgada per l’Ajuntament de Barcelona". Si l’entitat sol·licita la devolució d’aquests documents originals invalidats se substituiran per fotocòpies compulsades.

b) En el cas de les subvencions superiors a 60.000 EUR, una relació de totes les factures pagades, així com una acreditació del cost total de l’activitat subvencionada mitjançant compte justificatiu amb informe d’auditor, d’acord amb l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, que aprova les normes d’actuació dels auditors de comptes en la revisió de comptes justificatives de subvencions, en l’àmbit del sector públic estatal. L’informe d’auditor es durà a terme per part d’auditors inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes. En cas que els comptes anuals del beneficiari estiguin auditats, l’auditor ha de ser el mateix que auditi aquests comptes.

Cal que mitjançant l’auditoria també s’acrediti el pagament de les despeses, així com els imports i la procedència dels ingressos de l’activitat subvencionada.

c) Control inicial d’activitat superat, en cas que procedeixi, un cop finalitzades les obres, quan la subvenció es destini a la realització d’obres.

d) Còpia de la documentació requerida per a la tramitació de la corresponent obra segons el que es determina a la normativa reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres.

e) Una carta de reintegrament per al supòsit de romanents no aplicats.

Dates

Any 2019:

 • Pendent de publicació al BOPB.

Any 2017:

El termini per a l'atorgament de les subvencions serà, com a màxim de sis mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de les sol·licituds. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.

La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual els interessats podran interposar, recurs de reposició en el termini d'un mes o recurs contenciós administratiu o qualsevol que considerin convenients per a la defensa dels seus interessos.

Preu

  La quantia de la subvenció podrà arribar al 100% del cost total del projecte.

  S’haurà de justificar el 100% del cost total del projecte amb despeses a nom de l’entitat sol·licitant i beneficiària de la subvenció, efectuades durant el període d’execució del projecte.

  En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

  • Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.
  • Els honoraris per a estudis i informes aliens a l'obtenció de la corresponent llicència. Tammateix les despeses relatives als honoraris de professionals en la redacció del projecte de rehabilitació s'entendran com a despeses subvencionables.
Organisme responsable
Darrera actualització  09 / 05 / 2019