Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pla de mobilitat dels carrers Panorama, Marià Labèrnia, Labèrnia i Turó de la Rovira del Districte d'Horta-Guinardó

Regulació del pas de vehicles en alguns carrers del Districte d’Horta-Guinardó, mitjançant la instal·lació de pilones per limitar la circulació de vehicles a veïns i veïnes, emergències i serveis públics, restringint el pas a vehicles forans.

Amb aquesta regulació es vol pacificar el trànsit als carrers de Marià Labèrnia, Labèrnia, Panorama i Turó de la Rovira de Barcelona, amb la col·locació de dues pilones en l’accés d’aquests últims 2 carrers. L’objectiu és el de millorar la seguretat dels vianants, dissuadir les conductes incíviques en el trànsit i l'estacionament de vehicles i incrementar la tranquil·litat dels veïns i veïnes que hi viuen.

Els veïns i veïnes podran accedir a aquests carrers amb el seu vehicle a través d’un sistema electrònic de lectura de targeta magnètica, gràcies al qual la porta d’accés a la zona (pilones retràctils) s’obrirà  automàticament.

Cal tenir en compte que:

 • La targeta és personalitzada, en ella es visualitza un codi de vuit xifres que vincula al titular de la targeta i el vehicle autoritzat.
 • La targeta només dona dret a accedir. En cap cas, dona dret a tenir una reserva d’aparcament.
 • Els titulars de vehicles de dues rodes no necessiten targeta per poder accedir.
 • Els taxis, ambulàncies i vehicles públics tindran dret d’accés prèvia identificació, mitjançant l’intercomunicador instal·lat al costat del lector de targetes.
 • Per a la resta de vehicles de serveis privats (missatgeria, trasllats, lliurament de mercaderies, etc.), s’ha habilitat un horari d’obertura de la pilona del carrer Panorama, de 10 a 12h i de dilluns a divendres. Fora d’aquest horari, els veïns/es interessats hauran de fer la petició d’autorització temporal mitjançant instància amb un mínim de cinc dies d'antelació.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos a l’oficina d’atenció ciutadana d’Horta-Guinardó, aportant la documentació requerida segons el cas, per:

 • Sol·licitar la targeta d’accés.
 • Sol·licitar duplicat de la targeta d’accés.
 • Sol·licitar autorització d’accés temporal per a vehicles de serveis privats fora d’horari.
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per realitzar aquest tràmit, exclusiu de l’Oficina d’atenció ciutadana del districte d’Horta-Guinardó és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita, adreceu-vos a l’Oficina d’atenció ciutadana del districte d’Horta-Guinardó per presentar la sol·licitud de targeta, de duplicat de targeta o d’autorització d’accés temporal, aportant la documentació requerida segons el cas.

I després...

Segons el cas, us comunicaran pel telèfon o el correu electrònic indicats a l’encapçalament de la instància:

- Sol·licitud de targeta d’accés:

La concessió de la targeta i la data i lloc de recollida.

- Sol·licitud de duplicat de targeta d’accés per robatori o deteriorament involuntari/ targeta defectuosa:

La data i lloc de recollida del duplicat de la targeta d’accés.

- Sol·licitud de duplicat de targeta d’accés per deteriorament per mal ús o pèrdua no denunciada:

La data i lloc de recollida de la liquidació de la taxa de mobilitat del Districte d’Horta-Guinardó. Un cop efectuat el pagament, caldrà tornar per aportar-ne el justificant i recollir el duplicat de la targeta d’accés.

- Sol·licitud d’una autorització temporal d’accés per a vehicles de serveis privats:

La concessió de l’autorització temporal.

En cas de manca de documentació, rebreu un requeriment per escrit. En cas de ser desestimada la petició, rebreu resposta per escrit.

Qui ho pot demanar?
 • Persones empadronades en una de les finques amb portes d’accés als carrers afectats, titulars d’un vehicle de quatre rodes que tributi  a la ciutat de Barcelona en concepte d’impost de vehicles de tracció mecànica i que es trobi al corrent de pagament del mateix, o amb vehicle a nom d’una empresa, a nom d’una altra persona o vehicle de lloguer superior a 1 mes (1 targeta per vehicle)
 • Persones propietàries d’alguna de les finques amb portes d’accés als carrers afectats, titulars d’un vehicle de quatre rodes que tributi  a la ciutat de Barcelona en concepte d’impost de vehicles de tracció mecànica i que es trobi al corrent de pagament del mateix, o amb vehicle a nom d’una empresa, a nom d’una altra persona o vehicle de lloguer superior a 1 mes (1 targeta per vehicle)
 • Comerciants que tinguin el negoci en un dels carrers afectats, disposin de la llicència d’activitat corresponent, i siguin titulars d’un vehicle de quatre rodes que tributi a la ciutat de Barcelona en concepte d’impost de vehicles de tracció mecànica i que es trobi al corrent de pagament del mateix, o bé disposi d’un vehicle a nom d’una empresa, a nom d’una altra persona o vehicle de lloguer superior a 1 mes (1 targeta per vehicle)
 • Persones més grans de 65 anys, sense vehicle propi ni disponible en la unitat de convivència (màxim 2 targetes per domicili)
 • Persones amb un grau de discapacitat reconegut superior al 33%, sense vehicle propi ni disponible en la unitat de convivència  (màxim 2 targetes)
 • Persones empadronades més grans de 75 anys o amb problemes de salut que requereixin l’assistència habitual de terceres persones, disposin o no de vehicle en la unitat de convivència (màxim 2 targetes). Aquest supòsit és l’únic que pot complementar els anteriors, que són excloents entre ells, i per tant s’afegirien a la targeta o targetes ja concedides.
Documentació

Per sol·licitar la targeta:

- En tots els casos:

- Veïns i veïnes empadronats a la zona:

 • Fotocòpia del permís de circulació del vehicle o vehicles dels que siguin titulars

- Propietaris de finques amb porta d’accés als carrers afectats, no empadronats:

 • Fotocòpia del permís de circulació del vehicle o vehicles dels que siguin titulars

- Persones més grans de 65 anys, sense vehicle propi:

 • Fotocòpia del permís de circulació dels vehicles  pels quals es sol·licita, on consta el nom del titular del vehicle i la matrícula (màxim dues targetes per domicili)

- Persones amb grau de discapacitat superior al 33%, sense vehicle propi:

 • Fotocòpia del permís de circulació dels vehicles pels quals es sol·licita, on consta el nom del titular del vehicle i la matrícula (màxim dues targetes per domicili).
 • Fotocòpia del certificat de discapacitat

- Comerciants amb negoci a la zona:

 • Fotocòpia del permís de circulació del vehicle, on consta el nom del titular del vehicle i la matrícula.
 • Fotocòpia de l’alta en l’Impost d’activitats econòmiques (IAE)
 • Fotocòpia del contracte de lloguer, si és llogater
 • NIF de l’empresa, en cas que el titular sigui persona jurídica. 

- En cas de vehicles que vagin a nom d’empresa:

 • NIF de l’empresa
 • Fotocòpia del permís de circulació del vehicle a nom de l’empresa
 • Certificat de l’empresa que acrediti qui és el conductor habitual o primer conductor del vehicle.

- En cas de vehicles que vagin a nom d’una altra persona física:

 • Fotocòpia del permís de circulació a nom d’aquesta persona
 • Fotocòpia de l‘assegurança que cobreixi al sol·licitant com a conductor habitual

- En cas de vehicles de lloguer:

 • NIF de l’empresa titular
 • Fotocòpia del contracte de lloguer del vehicle superior a 1 mes
 • Fotocòpia de l‘assegurança que doni cobertura

- En cas de persones de 75 o més anys o amb problemes de salut que requereixin assistència habitual:

 • Fotocòpia del permís de circulació dels vehicles que hauran de tenir accés a la zona (màxim 2 vehicles)
 • Informes mèdics acreditatius de la conveniència de ser assistit habitualment per terceres persones, si escau.

Per sol·licitar un duplicat de la targeta:

- En tots els casos:

 - En cas de robatori o deteriorament involuntari/ targeta defectuosa:

 • Denúncia del robatori o la targeta defectuosa, segons sigui el cas.

- En cas de deteriorament per mal ús o pèrdua no denunciada:

 • No cal aportar documentació addicional.

- En cas de canvi de vehicle:

 • Fotocòpia del permís de circulació del vehicle o vehicles dels que siguin titulars.

Per sol·licitar una autorització d’accés temporal per a vehicles de serveis privats:

 • Instància normalitzada, on caldrà proporcionar les dades de necessàries per a identificar a l’empresa que realitzarà el servei així com la data i hora en que es durà a terme.
On es pot fer?
Dates
 • Termini de sol·licitud de la targeta o del seu duplicat: es pot fer la sol·licitud en qualsevol moment.
 • Termini de validesa: la targeta no té caducitat, excepte les atorgades a vehicles de lloguer que estan condicionades a la durada d’aquest.
 • Termini de sol·licitud d’una autorització temporal d’accés: cal fer-la amb un mínim de 5 dies d’antelació.
 • Termini de validesa de l’autorització temporal: la durada del servei pel qual se sol·licita.
Preu
  • Alta targeta: gratuït
  • Duplicat de la targeta per deteriorament involuntari, targeta defectuosa o robatori (presentant la denúncia de robatori o la targeta defectuosa): gratuït
  • Duplicat de la targeta per canvi de vehicle: gratuït
  • Duplicat de la targeta per mal ús o pèrdua no denunciada: 9,23 euros
  • Autorització d’accés temporal: gratuït
Organisme responsable
Darrera actualització  18 / 12 / 2018