Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Prestacions per al pagament del lloguer per a persones beneficiàries de prestacions econòmiques d'urgència o derivades de la mediació a Barcelona

Aquest ajut té com a objectiu pal·liar una situació de crisi econòmica i la dificultat de les persones per fer front al pagament del lloguer, possibilitant la permanència a l’habitatge i prevenint d’aquesta manera, l’exclusió social.

S'adreça a persones físiques residents a Barcelona, titulars d'un contracte de lloguer d'un habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, sempre que tinguin uns ingressos baixos o moderats que posen en perill la seva integració social.

Aquestes prestacions tenen caràcter temporal i són incompatibles, per les mateixes mensualitats de l'any en curs, amb altres ajuts, prestacions o subvencions que tinguin la mateixa finalitat.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar un ajut per al pagament del lloguer per a persones beneficiàries de prestacions econòmiques d'urgència o derivades de la mediació a la ciutat Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Concerteu cita a qualsevol oficina de l'habitatge de Barcelona accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita adreceu-vos a l'oficina escollida amb la documentació de què disposeu. Allà us informaran, assessoraran i instruiran l'expedient.

I després...

 • La notificació de les resolucions o requeriments es podrà fer per mitjà de l'exposició de llistes als taulers d'anuncis de les oficines gestores de l'expedient i al web del Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
 • Contra les resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes prestacions, que no exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la Comissió Permanent del Consorci.
 • La prestació s'abonarà mitjançant transferència bancària, en el compte de l'entitat bancària indicat per la persona beneficiària.
Qui ho pot demanar?

Les persones destinatàries, han de complir amb els requisits següents:

 • Acreditar la residència legal a la ciutat de Barcelona. Per atendre situacions puntuals i urgents d'allotjament, és suficient acreditar 6 mesos d'empadronament immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • L'habitatge ha d'estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant, entenent-se com a tal el que constitueix el seu domicili segons el padró municipal corresponent.
 • Estar empadronat a l'habitatge pel qual se sol·licita la prestació.
 • Acreditar uns ingressos no superiors a 2 vegades el IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, a 2,5 vegades el IRSC si es tracta d'unitats de convivència (UC) o 3 vegades el IRSC en cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència, ponderats en funció de la ubicació de l'habitatge i del nombre de membres que composen la unitat de convivència, segons la ponderació dels ingressos aplicable a aquesta convocatòria:
2 IRSC 1 membre
 euros/anual  21.247,28
 euros/mensual  1.770,61

 

 

 

 

 2,5 IRSC 2 membres  3 membres  4 o més membres 
 euros/anual  27.380,52  28.558,17  29.510,11
 euros/mensual  2.281,71  2.379,85  2.459,18

 

 

 

 

 3 IRSC 1 membre  2 membres  3 membres  4 o més membres 
 euros/anual  31.870,92  32.856,62  34.269,81 35.412,13 
 euros/mensual  2.655,91  2.738,05 2.855,82   2.951,01

 

 

 

 

 • Destinar més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència (UC) al pagament del lloguer.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer. Es considera que es compleix aquest requisit quan s’acrediten, com a mínim, amb l’import de l’ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència una quantitat igual a l’import del lloguer.
 • No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a 900€.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge  per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca.
 • No poden accedir a aquest ajut les persones titulars d’habitatges gestionats o administrats per l'Agencia d'Habitatge de Catalunya o l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
 • No tenir, cap membre de la UC, un habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
 • Cap membre de la UC pot tenir parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 • No tenir la UC una base imposable de l'estalvi de la declaració de l'IRPF superior a 500 euros. S'exceptua d'aquesta prohibició el supòsit en què aquest import sigui el resultat d'una dació en pagament a conseqüència d'una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant.

Poden rebre aquest ajut les persones beneficiàries de les següents prestacions econòmiques:

 • Prestacions per al pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona corresponents a la convocatòria de l'any 2017.
 • Prestacions econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona corresponents a la convocatòria de l’any 2017.
Documentació

Les sol·licituds s'han de formalitzar en impresos normalitzats que es poden obtenir a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona i a les pàgines web www.consorcihabitatgebcn.cat i www.habitatge.barcelona.

Documentació per a tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud de prestació per al pagament del lloguer.
 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de la persona sol·licitant.
 • Acreditació de la residència legal a Catalunya de la persona sol·licitant durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud mitjançant l’empadronament històric i/o el permís de residència o certificat de residència.
 • Justificació dels ingressos de les persones que formen la unitat de convivència en edat laboral presentant l’original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la declaració de l’IRPF de l’exercici fiscal tancat, o en cas de no estar-ne obligat, certificat d’imputacions, en ambdós casos els corresponents a l’any 2017.
 • Excepcionalment, en cas de canvis substancials que facin preveure un augment o disminució dels ingressos caldrà presentar la documentació acreditativa dels ingressos de les tres darreres mensualitats de la/les persona/es que hagin sofert el canvi, juntament amb l’informe de la vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol·licitud.
 • Autorització dels membres de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.

Documentació addicional en cas de canvis respecte els acreditats a les convocatòries de l'any 2017 de les prestacions per al pagament de lloguer o de prestacions econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona:

 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent dels membres de la unitat de convivència que hagin tingut un canvi. 
 • Llibre de família, si s’escau.
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de 01/06/2013, cal acreditar el compliment de l’obligació del llogater del pagament de la fiança a l’arrendador. 
 • Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la prestació, segellat per l’entitat financera.

Els sol·licitants que autoritzin al Consorci perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d’aquestes prestacions i el seu manteniment, no cal que aportin la documentació següent:

 • Certificat o volant de convivència de l’Ajuntament de Barcelona que acredita el domicili del sol·licitant i de la unitat de convivència.
 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de persones amb alguna discapacitat.
 • Carnet de família monoparental, si s’escau.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals sobre la situació de la unitat de convivència.
On es pot fer?
Dates

Any 2018:

 • Publicació de la modificació i text refós de les bases reguladores al DOGC: 22 de maig de 2018.
 • Publicació de la convocatòria 2018: al BOPB de 5 de setembre de 2018 i al DOGC de 5 de setembre de 2018.
 • Publicació de l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds: al BOPB de 24 d'octubre de 2018 i al DOGC de 29 d'octubre de 2018.
 • El període de presentació de sol·licituds s’inicia el 6 de setembre i finalitza el 16 de novembre de 2018.
 • El període de justificació dels rebuts de lloguer pagats a partir de la notificació de resolució finalitza el 31 de març  de 2020.

El termini de presentació previst inicialment es donarà per finalitzat amb antelació en el cas d’esgotament de la disponibilitat pressupostària.

Termini de resolució: tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. Si transcorreguts sis mesos, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds, no hi ha hagut resolució expressa s'entendrà desestimada per silenci administratiu.

Any 2019: Pendent de convocatòria.

Preu

  La quantia es determina en funció de la diferència entre el 30% del total dels ingressos de la unitat de convivència i el preu del lloguer establert.

  Ajut = (lloguer establert) – (30% dels ingressos de la U.C.)

  • Un màxim de 300 €/mes (3.600 €/any)
  • Un mínim de 20 €/mes (240 €/any)

  Excepcionalment, en casos de risc d’exclusió residencial degudament acreditats i sempre que es disposi d’informe favorable emès pels serveis socials municipals, la quantia màxima de la prestació podrà ser augmentada.

  Per calcular l’import de la prestació, els ingressos de la unitat de convivència s’han de multiplicar per 0,75 que és el coeficient d’ubicació de l’habitatge a Barcelona així com pels coeficients següents que es determinen en funció dels membres:

  • 1 membre: 1
  • 2 membres: 0,97
  • 3 membres: 0,93
  • 4 o més membres: 0,90

  En el supòsit que algun membre de la unitat familiar o de convivència estigui afectat per alguna discapacitat, en les condicions que estableix la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, s’aplicarà el tram següent de la composició familiar.

  Excepcionalment, en cas que algun membre de la unitat de convivència hagi canviat substancialment la seva situació econòmica, es calcularan els seus  ingressos en base a la mitjana dels ingressos nets de les darreres tres mensualitats, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud, prorratejant mensualment les retribucions extraordinàries, si s'escau.

  Aquestes prestacions s’atorguen per un període màxim de dotze mesos.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  01 / 03 / 2019