Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvenció de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a establiments inclosos al catàleg de protecció arquitectònic, històric i paisatgístic

Sol·licitud de subvencions fins a una quantitat màxima equivalent al 95% de la quota líquida de l’Impost de Béns Immobles per als establiments inclosos en el Pla Especial Urbanístic de Protecció de la Qualitat Urbana i Catàleg de Protecció dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona.

La finalitat d’aquestes subvencions és contribuir a la protecció de la qualitat del model urbà així com a la protecció arquitectònica, històrica i paisatgística dels establiments emblemàtics de la ciutat de Barcelona.

Es consideren establiments emblemàtics els establiments recollits en el Catàleg de Protecció. Cada establiment té una categoria concreta:

 • Categoria E1: Establiment de gran interès
 • Categoria E2: Establiment d’interès
 • Categoria E3: Elements d’interès paisatgístic

Aquesta subvenció és incompatible amb altres subvencions que pugui atorgar l'Ajuntament i/o d'altres administracions pel mateix objecte.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu presentar la sol·licitud i la documentació necessària al registre de l'Institut del Paisatge Urbà.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Presenteu la sol·licitud, juntament amb la documentació, a l'lnstitut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, o, si ho preferiu, al registre de qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona.

I després...

 • El tramitador de l'oficina de l'Institut del Paisatge Urbà us lliurarà el justificant del tràmit realitzat.
 • Posteriorment es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol·licituds registrades. Aquest mateix termini servirà per a presentar al·legacions.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
 • En cas de concessió de la subvenció, l'import es lliurarà mitjançant transferència en el compte bancari de la persona beneficiària.
Qui ho pot demanar?

Les persones físiques o jurídiques o les agrupacions de persones físiques o jurídiques, publiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que compleixin els requisits següents:

Exercir l’activitat econòmica en un establiment emblemàtic en la data de meritació de la subvenció, i ser a la vegada, respecte de l’establiment , titular d’algun dels drets següents:

 • D’una concessió administrativa sobre els immobles mateixos o sobre els serveis públics als quals estiguin afectes.
 • D’un dret real de superfície.
 • D’un dret real d’usdefruit.
 • Del dret de propietat.

Exercir l'activitat econòmica en un establiment emblemàtic i tenir repercutit l'Impost de Béns Immobles per part del titular, en la data de meritació  de la subvenció.

Estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, resta d'administracions i amb la Seguretat Social.

Documentació

Documentació comuna a totes les sol·licituds:

-Instància de sol·licitud, que inclou:

 • Declaració responsable conforme el sol·licitant exerceix en el local emblemàtic la seva activitat econòmica i si és subjecte passiu de l'Impost de Béns Immobles o llogater que té repercutit en el contracte de lloguer el pagament de l'impost.
 • Declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament, resta d'administracions i la Seguretat Social.
 • Autorització expressa del sol·licitant a l'Ajuntament de Barcelona o a l'Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida, per consultar amb les altres administracions públiques per comprovar les circumstàncies expressades en la sol·licitud i el compliment dels requisits per a l'atorgament de la subvenció.

-imprès de domiciliació bancària

Propietaris que exerceixin l'activitat econòmica en l'establiment emblemàtic:

 • Últim rebut de l'Impost de Béns Immobles.

Llogaters als quals se'ls repercuteix sobre l'import del lloguer l'Impost de Béns Immobles:

 • Fotocòpia del contracte de lloguer de l'establiment emblemàtic on es reflecteixi la repercussió de l'impost.
On es pot fer?
Dates

Any 2019:

 • Presentació de sol·licituds: pendent publicació de la convocatòria al BOPB.
Preu

  Les quanties màximes de la subvenció s'estableixen en funció de les categories recollides en el Catàleg de Protecció dels establiments emblemàtics:

  • Categoria E1: Establiment de gran interès, amb una subvenció equivalent de fins al 95% de la quota
  • Categoria E2: Establiment d’interès, amb una subvenció equivalent de fins al 75% de la quota
  • Categoria E3: Elements d’interès paisatgístic, amb una subvenció equivalent de fins al 50% de la quota.
Organisme responsable
Darrera actualització  01 / 03 / 2019