Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions per a inversions en tecnologies de la informaciˇ i comunicaciˇ per a projectes d'experimentaciˇ i innovaciˇ a Barcelona

El tràmit permet fer la sol·licitud de les subvencions que atorga l'Institut de Cultura de Barcelona destinades a finançar inversions en tecnologies de la informació i comunicacions (TIC).

La finalitat d'aquesta convocatòria és impulsar la realització de projectes de caire experimental i innovador amb participació ciutadana.

Per a ser considerades subvencionables, les despeses hauran de ser necessàries per a l'execució del projecte presentat, estar previstes en la descripció dels costos imputables a cada partida i atenir-se als principis de bona gestió financera, rendibilitat i eficàcia, a més d'estar vinculades clarament a les activitats previstes al projecte.

La convocatòria s’estructura en tres modalitats segons el tipus de projecte:

Modalitat A: Nous Media (New Media)

 • Propostes transmedia que fomentin visualitzar, donar a conèixer i connectar el patrimoni cultural de la ciutat.
 • Projectes per a la recuperació de la memòria a través de produccions culturals al territori, com per exemple projectes de vídeo o rutes ludificades per recollir i mostrar el patrimoni immaterial.
 • Projectes que contribueixin a desenvolupar nous serveis, funcionalitats i entorns aplicats a la creativitat digital.

Modalitat B: Realitat Virtual, Augmentada i Mixta

 • Instal·lacions de Realitat Augmentada i/o Virtual per donar a conèixer el territori des d’una mirada artística i/o de memòria històrica.
 • Projectes que fomentin l'ús de tecnologies de VR/AR/MR en els àmbits de les arts escèniques, nous formats de continguts i d’àmbit expositiu.
 • Projectes de VR/AR/MR aplicats a àmbits com turisme, arquitectura, urbanisme; mobilitat o eficiència energètica; disseny tèxtil.

Modalitat C: Tecnologies per a l'aprenentatge

 • Projectes que afavoreixin l'aprenentatge o la millora personal en àmbits com foment de la lectura, millora de l'accessibilitat i recerca d'usabilitat.
 • Propostes relacionades amb la visualització i manipulació de dades complexes en la presa de decisions.
 • Propostes de base tecnològica per facilitar i acompanyar processos d’aprenentatge i de compartició de coneixement. 

Atenciˇ

Cal saber que:

 • El procediment per a l'atorgament de les subvencions és el de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic.
 • Les subvencions es concediran per ordre de puntuació obtinguda fins a l'exhauriment del crèdit.
 • Les subvencions concedides s’hauran de destinar a finançar projectes d’inversió iniciats o a iniciar durant l’any 2018, o previstos per l’any 2019, i finalitzats abans del 31 de desembre de 2019.
 • Les subvencions seran compatibles amb les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
 • Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra de concedida per altres administracions o ens públics o privats. L'import d'aquestes subvencions, conjuntament amb els ingressos a obtenir i recursos propis, no podrà superar el cost total del projecte a desenvolupar.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà adjuntar documentació,

  • documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic.
  • documentació justificativa de la subvenció atorgada.
 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de la sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador i seguir les instruccions que s'hi detallen.
 • Des de la Carpeta d'Empresa podreu consultar la sol·licitud presentada i accedir als documents que heu adjuntat.
 • La Comissió de Valoració examinarà la documentació presentada sobre el projecte, comprovarà el compliment dels requisits tècnics de participació, determinarà el percentatge de subvenció aplicable i elevarà la proposta de resolució a l'òrgan competent.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i, si s'escau, la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol·licituds registrades. Aquest mateix termini servirà per a presentar al·legacions.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva que es publicarà als webs de l'Ajuntament de Barcelona (apartat de subvencions) i de l'Institut Municipal de Cultura.
 • L'import de la subvenció es lliurarà, mitjançant transferència en el compte bancari indicat en el model de sol·licitud.
Qui ho pot demanar?

Els requisits exigibles a les entitats sol·licitants són els següents:

a) Que tinguin seu social o delegació al terme municipal de Barcelona, o que desenvolupin les seves activitats a la ciutat de Barcelona.

b) Que, d'acord amb els seus estatuts o normes reguladores, tinguin objectius i finalitats coincidents amb l'objecte i finalitats d'aquestes subvencions i als quals es presentin.

c) Que es trobin al corrent de pagament amb l'Agència Tributària, la Seguretat Social, l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens adscrits o vinculats.

d) Que es trobin al corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Barcelona.

e) Que no hagin incorregut en falses declaracions en facilitar la informació exigida per poder participar en la convocatòria.

Podran optar a aquestes subvencions:

 • Persones físiques donades d’alta de l’IAE o persones jurídiques legalment constituïdes, dels àmbits de la cultura, la creativitat i la innovació. Els sol·licitants hauran de ser professionals, empreses, associacions, espais de coworking, universitats o fundacions de caràcter públic o privat.
Documentaciˇ

S'ha de tenir en compte que cada sol·licitud presentada correspondrà a un sol projecte. Cada instància de sol·licitud només podrà indicar una única modalitat.

Documentació a presentar amb la sol·licitud de subvenció:

a) Instància normalitzada de sol·licitud que contindrà les següents declaracions/autoritzacions:

a.1)  Autorització per a comprovar d’ofici el compliment d’estar al corrent de pagament l’Agencia Estatal d’Hisenda i amb la Tresoreria de la Seguretat Social. En cas que  el sol·licitant denegui l’autorització per a fer la comprovació, l’entitat haurà de presentar els certificats corresponents.

a.2) Declaració responsable de no tenir deutes pendents amb l’Ajuntament de Barcelona ni amb l’Institut de Cultura de Barcelona, ni amb cap dels seus organismes autònoms i empreses municipals. L’Institut de Cultura podrà comprovar d’ofici aquest compliment.

a.3) Si l’empresa o entitat sol·licitant té 50 o més treballadors, declaració acreditativa del compliment de l’obligació que preveu l’article 42.1 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei General de Drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, o el Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva en favor dels treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

a.4) Declaració responsable de no estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

a.5) Declaració respecte al règim d’IVA.

b) Fitxa de descripció del projecte, segons model normalitzat, on es detallaran les inversions a fer així com la seva la utilitat.

c) Plantilla de despeses segons model. Caldrà detallar la inversió realitzada o a realitzar, amb totes les despeses, la previsió del seu finançament i la indicació de la subvenció sol·licitada.

d) Pressupostos, factures o documents probatoris de les inversions realitzades i/o a realitzar.

e) Document de domiciliació bancària, amb el segell de l'entitat corresponent.

f) Declaració de les obligacions de transparència, si s'escau.

Documentació de la persona física/jurídica sol·licitant:

a)  Documentació acreditativa de la representació amb què actua, degudament inscrita al registre corresponent, si escau.

b)  L’alta de l’IAE del professional, o de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre corresponent (NIF i estatuts o escriptures).

No caldrà aportar els documents quan ja constin en el poder de l’Institut de Cultura de Barcelona, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagin experimentat cap modificació. El sol·licitant haurà d’indicar el procediment amb el qual es van adjuntar aquests documents i acompanyar una declaració responsable conforme no han variat les circumstàncies que s’acrediten en la documentació a efectes d’obtenir la subvenció.

Documentació a presentar per justificar la subvenció atorgada (convocatòria 2018):

a) Un compte justificatiu de les inversions realitzades, amb desglossament de totes les despeses derivades de la seva realització, així com de tots els ingressos que n’han permès el finançament.

b) La totalitat de les factures o documents de valor probatori equivalent (amb el corresponent comprovant de pagament), corresponents al cost del projecte, que hauran de complir els requeriments establerts en l’article 6 del Reglament RD 1496/2003, de 28 de novembre (BOE 29.11.2003), pel qual es regulen les obligacions de facturació. Afegir “pagaments en efectiu” /compres de segona mà.

c) Aquestes factures hauran de ser originals o fotocòpies compulsades i a nom de l'entitat beneficiària. Es segellaran factures o documents de valor probatori, per import igual o lleugerament superior a la subvenció concedida fent constar “Aquest document ha servit per justificar una subvenció atorgada per l’Institut de Cultura de Barcelona”.

d) Una memòria descriptiva del desenvolupament de les inversions amb la documentació gràfica, enquestes, indicadors i altres factors que siguin importants, que demostrin la realització del projecte.

Documentació a presentar per justificar la subvenció atorgada (convocatòria 2017):

La mateixa documentació de la convocatòria 2017 a la qual caldrà afegir:

 • Vídeo resum on es demostri i es pugui valorar la realització del projecte així com el seu impacte.
Dates

Convocatòria 2019:

 • Pendent de publicació al BOPB

Convocatòria 2018:

 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 5 de setembre de 2018.
 • Presentació de sol·licituds: del 6 al 28 de setembre, ambdós inclosos.
 • Publicació de la resolució d'atorgament i denegació provisional al BOPB: 30 de novembre de 2018.
 • Publicació de la resolució d'atorgament i denegació definitiva al BOPB: 28 de desembre de 2018.
 • Presentació de la justificació de les subvencions concedides: fins al 31 de gener de 2020.
Preu

  Convocatòria 2018:

  • El percentatge màxim de la subvenció serà del 70% del cost total.
  • El topall màxim de la subvenció, per sol·licitud, serà de 12.000 euros per totes les modalitats. 
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  25 / 03 / 2019