Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts sobre l'impost sobre bÚns immobles per a establiments culturals dedicats a l'exhibiciˇ o comerš cultural de carÓcter privat

El tràmit permet fer la sol·licitud dels ajuts que atorga l’Institut de Cultura de Barcelona destinats a finançar la quota líquida de l’impost sobre béns immobles (IBI), corresponent a l'any 2017, d'establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat.

La finalitat d’aquestes subvencions és el suport a les activitats de difusió culturals de la ciutat de Barcelona per tal d’afrontar les despeses d’estructura dels espais.

Hi ha tres modalitats de subvenció d’acord amb les següents tipologies d’equipament:

 • MODALITAT A. ARTS EN VIU: Espais estables d’exhibició d’arts escèniques com teatre, dansa, circ i altres disciplines de les arts en viu, així com sales de música en viu.
 • MODALITAT B. COMERÇ CULTURAL: Establiments comercials de l’àmbit cultural: galeries d’art, sales d’exposició, llibreries i cinemes amb una programació majoritària de cinema d’autor i en versió original.
 • MODALITAT C. CINEMES:

-C.1 Sales de cinema amb 7 sales d'exhibició o menys.

-C.2 Sales de cinema amb més de 7 sales d'exhibició.

Cal saber que:

 • El receptor de l’ajut serà sempre la persona física o jurídica gestora de l’equipament cultural i per la superfície de l’espai corresponent als usos culturals.
 • Inclou tant les entitats que tenen l'establiment en règim de propietat com de lloguer (sempre que el propietari repercuteixi l'impost de bèns immobles).
 • L'establiment ha d'estar ubicat a la ciutat de Barcelona.
 • El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrencia competitiva.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar el document de sol·licitud, emplenar-lo, signar-lo i annexar-lo al formulari del tràmit.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos el document de sol·licitud que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  • Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.
  • Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic.
 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu l'arxiu del document de sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Imprimiu el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o el descarregueu en el vostre ordinador.
 • Podeu accedir a la vostra carpeta d'empresa per consultar la sol·licitud que heu presentat i accedir als documents que heu adjuntat.
 • Posteriorment, l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol·licituds registrades. Aquest mateix termini servirà per a presentar al·legacions.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
Qui ho pot demanar?

Persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, titulars de la corresponent llicència d'activitats i titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions.

Documentaciˇ

Instància normalitzada de sol·licitud.

Resum de la documentació presentada.

Documents sobre el sol·licitant i/o el representant (original i fotocòpia per compulsar), sempre que l'Institut de Cultura no disposi de la documentació:

 • NIF i estatuts o escriptures de l'entitat.
 • Documentació que acrediti la personalitat jurídica de l'entitat, inscrita en el registre corresponent, i dels poders amb què actua el seu representant (NIF i estatuts o escriptures i poders, si escau).
 • Document d'identitat del representant de l'entitat / de la persona física sol·licitant.
 • Model de dades bancàries.

Documentació acreditativa de l'activitat, segons les modalitats de la base 7 de la convocatòria.

 • Llicència d'activitat / Acreditació de la pertinència a la associació professional corresponent.
 • Programació d'activitats de l'any en curs, si s'escau.

Documentació acreditativa de la disponibilitat de l'espai, segons escaigui (original i fotocòpia per compulsar):

 • En el cas de ser-ne propietari, escriptura de propietat inscrita en el Registre de la propietat.
 • En el cas de ser-ne arrendatari, contracte d'arrendament.

 

Documentació acreditativa de l'IBI, segons el cas:

a) Establiments de propietat:

 • Comprovants de pagament a l'IBi de l'any 2017.
 • Si l'immoble es destina a diferents usos, declaració responsable informant de la superfície destinada a ús cultural, respecte de la superfície total del bé.

b) Establiments de lloguer que tenen explicitat l'IBI repercutit:

 • Rebuts de lloguer de l'any on es reflecteixi la repercussió de l'impost.

c) Establiments de lloguer que no tenen explicitat l'IBI repercutit:

 • Declaració responsable del propietari de l'immoble informant de l'import de l'IBI repercutit al lloguer per a ús cultural l'any 2017.
Dates

Convocatòria 2018:

Preu

  L’import de l’ajut es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l’Impost sobre Bens Immobles corresponent a l’any 2017 i aplicant un 95% per determinar l’import de l’ajut, fins una quantia màxima de 7.000 € per a les modalitats A, B i C-1, i de fins a 5.000 € per a la modalitat C-2.

  No es tindrà en compte, als efectes de determinar l’import d’aquest ajut, la quota del Tribut de la Mobilitat, exigit per l’Àrea metropolitana de Barcelona i gestionat conjuntament amb l’Impost sobre Béns Immobles.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  15 / 11 / 2018