Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts de l'impost sobre bÚns immobles (IBI) per a persones amb pocs recursos

El tràmit permet sol·licitar un ajut sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles corresponent al habitatge habitual a persones titulars (propietàries, usufructuàries o llogateres) amb uns ingressos bruts iguals o inferiors a un llindar d’ingressos referenciats amb l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC).

Cal saber que:

 • Es tenen en compte els ingressos de totes les persones empadronades amb la persona beneficiària de l’ajut.
 • El criteri d’atorgament de les subvencions serà per ordre cronològic de presentació de sol·licituds, fins exhaurir la partida pressupostària.
 • Aquest ajut és incompatible amb d'altres què, per aquest mateix concepte, hagin percebut els beneficiaris en aquell exercici.
 • Aquest ajut no serà acumulable amb les bonificacions o subvencions de l'impost sobre béns immobles pels conceptes de família monoparental, família nombrosa o viudetat.
 • El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant transferència en el compte de l’entitat bancària indicat pel beneficiari.
 • Els ajuts de l’IBI per a persones amb escassos recursos econòmics estan exempts de tributació, no cal declarar-los com a ingressos i, per tant, no suposen un increment de renda. De la mateixa manera, les persones que no han de fer declaració de renda (pensionistes, persones amb pocs ingressos, etc.) no estan obligades a realitzar-la pel fet de cobrar aquest ajut.

Per a més informació, consulteu les preguntes freqüents del web ajuntament.barcelona.cat/ajutsIBI

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica

Abans d'iniciar la tramitació telemàtica per demanar la subvenció, haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat  "Documentació" d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria. 

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà adjuntar documentació, que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic. 

 2. Empleneu el formulari

 3. Adjunteu els arxius dels documents de sol·licitud (instància específica i la resta de documentació requerida).

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu-ne les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format pdf) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Podeu accedir a la vostra Carpeta del ciutadà per consultar la sol·licitud que heu presentat i els documents que heu adjuntat.
 • Posteriorment es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol·licituds registrades.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva.
 • L'import de la subvenció es lliurarà, mitjançant transferència en el compte bancari de la persona beneficiària.
Qui ho pot demanar?

Els beneficiaris, en la data de meritació de la quota a subvencionar (1 de gener de 2019), han de complir els requisits següents:

 • Ser titular d'un habitatge d'ús habitual. 

S’entendrà com a habitatge d'ús habitual als efectes de l’atorgament de l’ajut, aquell en el que estigui empadronat el beneficiari de l’ajut l’1 de gener de l’any de la quota a subvencionar. En el cas de persones que es trobin internades en residències o centres sociosanitaris s’entendrà acomplert aquest requisit sempre que l'habitatge respecte del qual se sol·licita l’ajut hagi estat el seu últim domicili d’empadronament i no hagin transcorregut més de cinc anys des de l’internament.

 • En el cas dels llogaters hauran de tenir repercutit l'Impost de Béns Immobles en el rebut de lloguer del domicili habitual.
 • Els sol·licitants i els membres de la unitat familiar han d’estar empadronats a l'habitatge per al qual es demana la subvenció.
 • Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Barcelona i la resta d'administracions.
 • Els sol·licitants, juntament amb les persones empadronades amb ell, han de tenir uns ingressos anuals bruts, referits al darrer exercici fiscal, inferiors o iguals als que es mostren en la taula següent: 
Membres unitat convivència Ingressos Bruts (euros/any) unitat convivència
1 Fins a 11.951,64 euros
2 Fins a 14.939,55 euros
3

Fins a 18.674,44 euros

4 Fins a 23.343,05 euros
5 o més Fins a 29.178,81 euros

Si un dels membres de la família té un grau de discapacitat superior al 33%, s’aplicarà el tram d’ingressos immediatament superior al previst en aquesta taula.

Poden sol·licitar l'ajut:

 • Persones físiques que són titulars (propietaris, usufructuaris o llogaters) d'un habitatge a Barcelona que sigui la residència habitual. A aquests efectes, s'entendrà com a habitatge habitual aquell en el que estigui empadronat el beneficiari de la subvenció a data 1 de gener de l'any de la quota a subvencionar.
Documentaciˇ

En tots els casos caldrà aportar:

 • Instància de sol·licitud, degudament emplenada i signada.
 • Model d'imprès de dades bancàries, validat per l'entitat bancària on estigui obert el compte corrent i degudament signada per la persona interessada. NO cal aportar nova documentació bancària:
  • • Si la persona sol·licitant ja ha estat beneficiària d’aquest ajut en convocatòries anteriors i no vol modificar el compte que havia designat.
  • • Si s’autoritza el pagament de l’ajut al compte on està domiciliat el pagament de l’IBI (sol·licitants propietaris).

Les persones llogateres hauran d'aportar, addicionalment:

 • Còpia del contracte de lloguer de l'habitatge per al qual es sol·licita l’ajut i còpia del darrer rebut de pagament de l’IBI (o autorització signada pel propietari de l'habitatge a fer la consulta de la quota de l'impost).
 • En el cas dels inquilins del Patronat Municipal de l’Habitatge, aquesta documentació es pot substituir per un certificat emès per aquest organisme municipal, acreditatiu del contracte de lloguer i de la repercussió de l'IBI, amb indicació dels imports satisfets per aquest concepte.

Si algun dels membres de la unitat de convivència té un grau de discapacitat superior al 33%:

 • Fotocòpia de l'acreditació legal de la discapacitat.
Dates

Any 2019:

El termini màxim per a la resolució serà de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.

La resolució posarà fi a la via administrativa, contra la qual, les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la defensa dels seus interessos.

Preu

  L’import de la subvenció és d’un 75% de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles de l’habitatge habitual corresponent a l’exercici en què es publica la convocatòria fins un màxim de 300 euros.

  No és tindrà en compte, als efectes de determinar l'import d'aquesta subvenció, la quota del Tribut de la Mobilitat, exigit per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i gestionat conjuntament amb l'Impost sobre Béns Immobles.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  08 / 05 / 2019