Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions del Programa Barcelona: Afavorint la Continu´tat Empresarial

El Programa Barcelona: Afavorint la continuïtat empresarial té com a finalitat incentivar la continuïtat empresarial i el relleu de l’activitat econòmica existent i en actiu a la ciutat de Barcelona en els sectors del comerç, serveis, restauració i indústria.

El tràmit permet sol·licitar la subvenció del 50% del preu acordat en el contracte de compravenda de l'activitat econòmica en actiu.

Cal tenir en compte que:

 • El criteri per determinar l'ordre d'accés a la subvenció, serà el de presentació de les sol·licituds i fins a l'esgotament de la partida pressupostària.
 • Les subvencions seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.
 • Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma d'imports, amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.

Com tramitar

Internet
Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar els documents de sol·licitud, emplenar-los, annexar-los, signar-los i presentar-los al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, sense que calgui adjuntar cap altra documentació administrativa addicional.

També podreu adjuntar documentació complementària i altra documentació que us puguin requerir durant el procediment d’atorgament de la subvenció i presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

Abans de fer la sol·licitud de subvenció haureu de descarregar-vos els documents que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit.

 1. Seleccioneu una opció:

  Sol·licitud de subvenció: us permetrà tramitar la sol·licitud de subvenció dins del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria.

  Annexió de documents a sol·licituds registrades: us permetrà annexar documentació que complementi una sol·licitud ja presentada per registre telemàtic.

 2. Empleneu el formulari.

 3. Adjunteu els arxius dels documents de la sol·licitud. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 4. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador i seguir les instruccions que s'hi detallen.
 • Podeu accedir a la vostra carpeta d'empresa per consultar la sol·licitud que heu presentat i accedir als documents que heu adjuntat.
 • Posteriorment l'Ajuntament publicarà al Butlletí Oficial de la Província i també al web de l’Ajuntament de Barcelona un llistat on constarà la resolució d'atorgament provisional de les subvencions i la documentació que caldrà presentar.
 • Si heu de presentar documentació, disposareu d'un termini de 10 dies hàbils per fer-ho per internet, accedint a Annexió de documents a sol·licituds registrades. Aquest mateix termini servirà per a presentar al·legacions.
 • Un cop revisada la documentació i examinades les al·legacions es dictarà la resolució definitiva que es publicarà al BOPB i també al web de l'Ajuntament.
 • L'import de la subvenció es lliurarà, mitjançant transferència en el compte bancari de la persona beneficiària.
Qui ho pot demanar?

Poden rebre la subvenció les persones empresàries individuals o microempreses domiciliades a la ciutat de Barcelona que adquireixin una activitat econòmica existent i en actiu a la ciutat de Barcelona que compleixin els següents requisits:

 • Ser una empresa domiciliada fiscalment a la ciutat de Barcelona amb menys de 10 treballadors en el moment de la compravenda de l’activitat econòmica.
 • Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Barcelona, una activitat lícita que no suposi discriminació, atempti contra la dignitat i igualtat de les persones, fomenti la violència o vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, perilloses o molestes ni que puguin ferir la sensibilitat de les persones i/o les empreses.
 • Adquirir o haver adquirit una activitat econòmica existent i en actiu, i domiciliada a la ciutat de Barcelona, per tal d’afavorir-ne la continuïtat i relleu en el període comprès entre l’1 de desembre de 2016 i el 15 de juny de 2018. Aquesta compravenda no sigui inferior a 3.000 euros, ni superior a 100.000 euros.
 • Que l’activitat objecte de compravenda sigui dels sectors comerç, serveis, restauració o indústria.
 • Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona, un cop exhaurits els terminis.
 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries.
 • Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes a mínimis (articles 107 i 108 del Reglament (UE) 1407/2013 de 18 de desembre de 2013), segons la qual l’entitat beneficiària no podrà rebre més de 200.000 euros en concepte de mínimis durant un període de tres anys.
Documentaciˇ
 • Instància de sol·licitud de subvenció (inclou Declaració relativa a subvencions rebudes de les Administracions o ens públics i altres relatives al compliment de la normativa aplicable).
 • Full de sol·licitud de transferència bancària i/o certificat bancari de titularitat del compte.
 • Dades fiscals censals del beneficiari i TC2 o RNP de la Seguretat Social del beneficiari en el moment de la compravenda.
 • Declaració responsable informant que no es tenen persones treballadores contractades quan es doni el cas.
 • Contracte de compravenda i acreditació del pagament realitzat.
 • Alta en Seguretat Social i de forma opcional IDC (Informe de dades per a la cotització) del/la treballador/a.
 • Dos certificats: un acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i un altre de les obligacions amb la Seguretat Social.*

* Els sol·licitants podran substituir la presentació dels dos certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social per la declaració responsable que consta en l'anvers al full de sol·licitud de la subvenció relativa al compliment d'aquestes obligacions. Aquests certificats seran obtinguts d'ofici per BARCELONA ACTIVA dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de la resolució d'atorgament provisional en qualsevol moment del procediment.

No obstant l'anterior, en qualsevol moment l'Ajuntament de Barcelona podrà sol·licitar els documents d'aclariment o complementaris necessaris així com tramitar la seva obtenció d'ofici.

Dates

Any 2018:

 • Publicació de la convocatòria al BOPB: 25 de maig de 2018.
 • Termini de presentació de sol·licituds i documentació: del 26 de maig fins el 2 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
 • Publicació de la resolució d'atorgament i denegació provisional al BOPB: 1 d'octubre de 2018.
 • Publicació de la resolució d'atorgament i denegació definitiva al BOPB: 22 de novembre de 2018.

Any 2019: Pendent de convocatòria.

Preu

  La quantia de la subvenció màxima serà del 50% del preu de la compravenda de l'activitat econòmica en actiu i no superarà els 5.000 euros.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  03 / 04 / 2019