Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informe d'energia solar de final d'instalˇlaciķ previ a la comunicaciķ de primera ocupaciķ d'expedient d'obres

L’informe d’energia solar de final d’instal·lació té per objecte verificar que, una vegada finalitzades les obres en un edifici on la incorporació de sistemes de captació solar és obligatòria, la instal·lació ha estat executada de conformitat amb el títol 8 de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona.

Aquest informe és necessari per a l’admissió de la comunicació de primera ocupació d’expedients d’obres majors.

Atenciķ

Si us cal més informació sobre els projectes relacionats amb l'energia solar a la ciutat de Barcelona accediu a www.barcelona.cat/energia/gios.

Com tramitar

Amb certificat digital
Quč podeu fer?

A través del web de l’Agencia d’Energia de Barcelona i mitjançant el Gestor Integral de l’Ordenança Solar de Barcelona (GIOS) podeu:

 • Sol·licitar l’informe d’energia solar de final d’instal·lació.

En resposta a un requeriment de l’Agència de l’Energia de Barcelona també podeu:

 • Aportar documentació complementària.
Quč necessiteu saber?
Com es fa el trāmit?

El formulari demanarà que compliu els següents requisits tècnics:

 • Estar donat d’alta com a usuari a l’aplicatiu Gestor Integral de l’Ordenança Solar de Barcelona GIOS. Podeu sol·licitar l'alta en el següent enllaç.
 • Disposar de certificat electrònic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats.
 • Disposar d’un equip informàtic amb els requisits mínims:
  • Windows 32 bits o Windows 64 bits amb Internet Explorer 32 bits
  • Activació de la vista de comptabilitat d’Internet Explorer

Per a més informació consulteu:

 1. Accediu al Gestor Integral de l'Ordenança Solar de Barcelona (GIOS).

I després...

En cas d’instal·lacions solars tèrmiques (de més de 7,1 m2 de superfície de captació solar):

Una vegada presentada la documentació a l’aplicatiu GIOS, el tècnic de l’Entitat d’Inspecció i Control (EIC) que prèviament heu seleccionat la revisarà:

 • Si es detecta que la instal·lació executada no correspon amb la descrita en el projecte bàsic validat per l’Agència d’Energia de Barcelona, rebutjarà la inspecció i el titular haurà de tornar a sol·licitar l’informe solar a l’Agència d’Energia de Barcelona, presentant un projecte modificat o as-built.
 • Si es valida la documentació programarà una visita de final d’obra.

El resultat de la inspecció pot ser:

 • Favorable, segons el protocol d’inspeccions d’instal·lacions solars tèrmiques, el tècnic de l’EIC adjuntarà a l’Agència d’Energia de Barcelona el certificat final signat i segellat.
 • Desfavorable, quan la documentació aportada presenta deficiències o qualsevol tipus d’observacions o mancances. Caldrà presentar documentació complementària.

Un cop revisat el certificat final validat per l’EIC, l’Agència d’Energia de Barcelona emetrà per correu electrònic l’informe favorable i alhora ho comunicarà, d’ofici, als Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

En la resta de casos:

Un cop validada la documentació, l’Agència d’Energia de Barcelona emetrà per correu electrònic l’informe que indicarà si el resultat és:

 • Favorable, quan la documentació aportada justifica que l’execució de la instal·lació s’ha fet de conformitat amb el projecte i les condicions que requereix l’OMA.
 • Desfavorable, quan la documentació aportada presenta deficiències o qualsevol tipus d’observacions o mancances. Caldrà presentar documentació complementària.

Una vegada el resultat de l’informe d’energia solar de final d’instal·lació sigui favorable, l’Agencia d’Energia de Barcelona ho comunicarà, d’ofici, als Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

Qui ho pot demanar?
 • El professional o tècnic habilitat per a elaborar el projecte d'instal·lació d’energia solar.
Documentaciķ

Documentació que cal aportar per a l'obtenció de l’Informe d’energia solar de final d’instal·lació en compliment l’Ordenança de Medi Ambient de Barcelona (OMA):

En cas d’instal·lacions solars tèrmiques (de menys de 7,1 m2 de superfície de captació solar):

 • Memòria as-built de la instal·lació (només és necessari si hi ha hagut un canvi substancial)
 • Certificat final de la instal·lació solar tèrmica (segons model)

En cas d’instal·lacions solars tèrmiques (de més de 7,1 m2 de superfície de captació solar):

 • Projecte executiu de la instal·lació
 • Certificat final de la instal·lació solar tèrmica (segons model)
 • Contracte de manteniment (segons model)
 • Assumeix de direcció
 • Certificat RITE
 • Garanties de la instal·lació i equips (segons model)
 • Manuals d’ús i manteniment

En cas d’instal·lacions d’aprofitament d’altres energies renovables o residuals diferents de la solar tèrmiques:

 • Projecte executiu de la instal·lació (només en el cas de canvi substancial del projecte inicial)
 • Certificat final de la instal·lació d’aprofitament d’energia renovable o residual
 • Contracte de manteniment (segons model)

En cas d’instal·lacions solars fotovoltaiques:

 • Projecte executiu de la instal·lació (només en el cas de canvi substancial del projecte inicial)
 • Certificat final de la instal·lació solar fotovoltaica
 • Certificat de baixa tensió

Podeu descarregar els models de certificats, contracte de manteniment i de garanties al següent enllaç: Documentació de suport per a validació d'execució d'instal·lacions solars de Barcelona.

Dates

Termini de sol·licitud:

 • En tots els casos, cal fer la sol·licitud abans de la comunicació de primera ocupació d’expedient d’obres.

Termini de lliurament:

 • En cas d’instal·lacions solars tèrmiques (de més de 7,1 m2 de superfície de captació solar):
  • El tècnic de l’Entitat d’Inspecció i Control (EIC) programarà la visita en el termini mínim d’una setmana des de la data de sol·licitud de la validació.
  • L’Agència d’Energia de Barcelona emetrà l’informe d’energia solar de final d’instal·lació en el termini d’una setmana des de la recepció del certificat final signat i segellat per l’EIC.
 • En la resta de casos: L’Agència d’Energia de Barcelona emetrà l’informe d’energia solar de final d’instal·lació en el termini d’una setmana des de la data de registre de la sol·licitud.
Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Trāmits relacionats
Darrera actualitzaciķ  07 / 05 / 2019