Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat d'inici de tramitaciˇ del projecte i informe d'energia solar previ a un expedient d'obres

Certificat i informe necessaris per a l’admissió de la llicència d’obres majors en els següents supòsits: 

 • Noves edificacions o construccions, incloent les noves construccions de plantes en edifici existent.
 • Rehabilitació, de grau mitjà o alt segons l’Ordenança metropolitana de rehabilitació, dels edificis o les construccions existents.
 • Canvi d'ús de la totalitat dels edificis o construccions existents.
 • Noves construccions, rehabilitacions parcials o canvis d'ús parcials en edificacions amb instal·lacions d'energia solar tèrmica existents i amb una preinstal·lació solar o reserva específica d'espai per a locals amb ús indefinit.
 • Quan l’ús de l’edificació impliqui la utilització d’aigua calenta sanitària, l’escalfament d’aigua de piscines climatitzades, instal·lacions termals, o la utilització d’aigua calenta, en processos industrials.

Atès que en els supòsits mencionats la incorporació de sistemes de captació d’energia solar és obligatòria, aquest certificat i posterior informe tenen per objecte verificar l’adequació del projecte als requeriments del títol 8 de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona.

Cal saber que: 

Atenciˇ

Si us cal més informació sobre els projectes relacionats amb l'energia solar a la ciutat de Barcelona accediu a www.barcelona.cat/energia/gios.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

A través del web de l’Agència d’Energia de Barcelona i mitjançant el Gestor Integral de l’Ordenança Solar de Barcelona (GIOS) podeu: 

 • Sol·licitar el certificat d’inici de tramitació del projecte d’energia solar.
 • Sol·licitar l’informe d’energia solar.

En resposta a un requeriment de l’Agència d’Energia de Barcelona també podeu: 

 • Aportar documentació complementària a un expedient ja iniciat.
 • Aportar una modificació de projecte d’energia solar i sol·licitar un nou informe.
QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

El formulari demanarà que compliu els següents requisits tècnics:

 • Estar donat d’alta com a usuari a l’aplicatiu Gestor Integral de l’Ordenança Solar de Barcelona GIOS. Podeu sol·licitar l'alta en el següent enllaç.
 • Disposar de certificat electrònic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats.
 • Disposar d’un equip informàtic amb els requisits mínims:
  • Windows 32 bits o Windows 64 bits amb Internet Explorer 32 bits
  • Activació de la vista de compatibilitat d’Internet Explorer

Per a més informació consulteu:

 1. Accediu al Gestor Integral de l'Ordenança Solar de Barcelona (GIOS).

I desprÚs...

Certificat d’inici de tramitació del projecte d’energia solar:

Un cop validada la documentació, l’Agència d’Energia de Barcelona emetrà per correu electrònic el certificat que indicarà si el resultat és:

 • Favorable, quan la documentació presentada és suficient, d’acord amb les condicions que requereix l’OMA.
 • Favorable amb observacions, quan cal presentar documentació complementària.
 • Desfavorable, quan la documentació presentada és insuficient per a emetre un certificat. Caldrà presentar un nou projecte i sol·licitar de nou el certificat.

Amb el certificat d’inici de tramitació favorable (amb o sense observacions) podeu demanar l’Informe d’Idoneïtat Tècnica i sol·licitar la llicència d’obres majors.

Informe d’energia solar:

L’Agència d’Energia de Barcelona (AEB) comprovarà, d’ofici, que la sol·licitud de llicència d’obres majors ha estat tramitada. Un cop revisada la documentació emetrà, per correu electrònic, l’informe que indicarà si el resultat és:

 • Favorable, quan la documentació presentada justifica el compliment de les condicions que requereix l’OMA. L’informe també indica quina documentació s’haurà de presentar a la finalització de les obres.
 • Favorable amb observacions, quan cal presentar documentació complementària.
 • Desfavorable, quan la documentació presentada és insuficient per a emetre l’informe. Caldrà presentar un nou projecte i sol·licitar de nou l’informe.

Una vegada el resultat de l’informe d’energia solar sigui favorable, l’Agencia d’Energia de Barcelona també ho comunicarà, d’ofici, als Serveis Tècnics de l’Ajuntament.

Qui ho pot demanar?
 • El professional o tècnic habilitat per a elaborar el projecte d'instal·lació d’energia solar.
Documentaciˇ

Documentació que cal aportar per a l'obtenció del Certificat d’inici de tramitació del projecte d’energia solar i l’Informe d’energia solar, en compliment de l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona (OMA):

En cas d’instal·lacions solars tèrmiques:

 • Projecte bàsic de la instal·lació solar tèrmica, els continguts del qual consten especificats a l’annex VI.2 de l’OMA.
 • Memòria justificativa de l’exempció parcial o total en la instal·lació de captadors tèrmics, si escau, d’acord amb allò que preveu l’article 81-7 de l'OMA.

En cas d’instal·lacions solars fotovoltaiques:

 • Projecte bàsic de la instal·lació solar fotovoltaica, el contingut del qual està previst a l’annex VI.6 de l’OMA.
 • Memòria justificativa de l’exempció parcial o total en la instal·lació de captadors fotovoltaics, si escau, d’acord amb allò que preveu l’article 82-3 de l'OMA.

Per a més informació consulteu: Documentació de suport per a l'elaboració de projectes d'energia solar a Barcelona.

Dates

Terminis de sol·licitud:

 • En cas de certificat d’inici de tramitació del projecte d’energia solar: cal demanar-lo abans de la sol·licitud de llicència d’obres majors.
 • En cas d’informe d’energia solar: l’Agencia d’Energia de Barcelona comprova que la sol·licitud de llicència d’obres majors ha estat formalitzada i el tramita d’ofici. Cal demanar-lo en cas de correcció de deficiències d’un primer informe solar o en cas de modificació substancial del projecte solar.

Terminis de lliurament:

 • En cas de certificat d’inici de tramitació del projecte d’energia solar: l’Agència d’Energia de Barcelona l’emetrà en el termini d’una setmana des de la data de registre de la sol·licitud.
 • En cas d’informe d’energia solar: l’Agència d’Energia de Barcelona l’emetrà en el termini de dues setmanes des de la data de registre de la sol·licitud de llicència d’obres majors.
Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  07 / 05 / 2019