Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Prestacions econòmiques d'urgència social derivades de la mediació a Barcelona

Aquest ajut té com a objectiu pal·liar una situació de crisi econòmica i la dificultat de les persones per fer front al pagament del lloguer, possibilitant la permanència a l’habitatge i prevenint d’aquesta manera, l’exclusió social.

Es tracta de prestacions de caràcter temporal adreçades a persones residents a Barcelona, que siguin titulars d’un habitatge de lloguer i amb uns ingressos baixos o moderats, i que per tant, es troben en situació vulnerable.

Aquestes prestacions són incompatibles, per les mateixes mensualitats de l’any en curs amb altres ajuts o prestacions provinents d’administracions públiques o entitats que tinguin la mateixa finalitat.

Atès que aquestes prestacions són públiques i suposen un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar una prestació econòmica d’urgència social derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Concerteu cita a qualsevol oficina de l'habitatge de Barcelona accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita adreceu-vos a l'oficina escollida amb la documentació de què disposeu. Allà us informaran, assessoraran i instruiran l'expedient.

Qui ho pot demanar?

Les persones destinatàries han de complir amb els requisits següents:

 • Acreditar la residencia legal a la ciutat de Barcelona. Per atendre situacions puntuals i urgents d’allotjament, és suficient acreditar 6 mesos d’empadronament immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud per part de la persona sol·licitant.
 • L’habitatge ha d’estar destinat a residència habitual i permanent del sol·licitant.
 • Estar empadronat a l’habitatge pel qual es sol·licita la prestació.
 • Els ingressos nets mensuals de la Unitat de Convivència (UC), no poden ser superiors a 2 vegades l’IRSC, si es tracta de persones que viuen soles, a 2,5 vegades l’IRSC si es tracta d’unitats de convivència o 3 vegades l’IRSC en cas de persones amb discapacitat o amb gran dependència, ponderats en funció de la ubicació de l’habitatge i del nombre de membres que composen la unitat de convivència.
2 IRSC 1 membre
euros/anual 21.247,28
euros/mensual 1.770,61

 

 

 

 

2,5 IRSC 2 membres 3 membres 4 o més membres
euros/anual 27.380,52 28.558,17 29.510,11
euros/mensual 2.281,71 2.379,85 2.459,18

 

 

 

 

3 IRSC 1 membre 2 membres 3 membres 4 o més membres
euros/anual 31.870,92 32.856,62 34.269,81 35.412,13
euros/mensual 2.655,91 2.738,05 2.855,82 2.951,01

 

 

 

 

 • No pagar un lloguer mensual superior a 900 euros.
 • Destinar més del 30% dels ingressos de la unitat de convivència al pagament del lloguer.
 • Haver incorregut en impagament del lloguer o estar en situació de dificultat econòmica per poder pagar, degut a una manca objectiva de recursos econòmics.
 • Garantir estar en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l’administrador de la finca com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No tenir (cap membre de la unitat de convivència) un habitatge en propietat, llevat que no en disposi de l’ús i gaudi.
 • Cap membre de la unitat de convivència pot tenir parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 • No tenir una base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF superior a 500 euros (cap membre de la unitat de convivència).
 • No poden accedir a aquestes prestacions les persones llogateres d'habitatges propietat o gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya o per l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, així com els habitatges subvencionats per programes públics.

Ajuts d’urgència social per a casos on ja hi ha hagut mediació:

 • Persones que formalitzin un contracte de lloguer d’un habitatge un cop finalitzada la seva estada i procés d’inclusió en un recurs residencial de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona o en un recurs residencial per a dones víctimes de violència masclista en que el servei referent sigui el SARA (Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida) o ABITS (Agència per l’abordatge Integral del Treball Sexual) de l’Ajuntament de Barcelona, així com les persones que a petició de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social hagin perdut el seu habitatge habitual i formalitzin un nou contracte de lloguer.
 • Persones que, a través del servei de mediació de la Xarxa d’Oficines d’Habitatge de Barcelona i que:
  • Hagin signat un contracte de lloguer a través de la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona.
  • Hagin acordat una rebaixa mínima de 50 euros mensuals, i sempre que presentin la sol·licitud en el termini màxim de 120 dies a comptar des de la data de l’acord de rebaixa. Excepcionalment aquest acord no serà exigible si s’ha iniciat un procediment judicial per impagament del lloguer.
 • Unitats de convivència que hagin estat beneficiàries de l’ajut temporal garantit i/o del servei del suport d’accés a l’habitatge que atorga l’Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona.
Documentació

Les sol·licituds s'han de formalitzar en impresos normalitzats que es poden obtenir a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona i a les pàgines web www.consorcihabitatgebcn.cat i www.habitatge.barcelona.

Documentació per a tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud de prestació.

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de:

 • DNI/NIF/NIE o document equivalent vigent de tots els membres majors d'edat de la unitat de convivència. En el cas que algun membre de la unitat de convivència  no disposi de DNI/NIF/NIE ha d’aportar el document d’identificació de què disposi.
 • Justificació dels ingressos, segons l'apartat 6.1.c  de la convocatòria.
 • Autorització dels membres de la unitat de convivència en edat laboral perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud a altres organismes públics.
 • Llibre de família, si s’escau.
 • Informe de la vida laboral de tots els membres en edat laboral de la unitat de convivència.
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. En el cas de contractes de lloguer amb efectes a partir de l'1 de juny de 2013, cal acreditar el compliment de l’obligació del llogater del pagament de la fiança a l’arrendador.
 • Rebut de lloguer del mes anterior i del mes en què es presenta la sol·licitud. En cas de sol·licituds amb procediment judicial per impagament de les rendes de lloguer caldrà presentar els dos últims rebuts pagats.
 • Imprès normalitzat de dades bancàries, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la prestació, segellat per l’entitat financera.
 • Comunicació de la propietat o del representant conforme no es troba al corrent de pagament del lloguer o, en cas de no disposar-ne, declaració jurada del llogater manifestant la impossibilitat de pagar.

Els sol·licitants que autoritzin al Consorci de l'Habitatge perquè pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per a la gestió d’aquestes prestacions i el seu manteniment, no cal que aportin la documentació següent:

 • Volant de convivència de l’Ajuntament de Barcelona que acredita el domicili del sol·licitant i de la unitat de convivència.
 • Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de persones amb alguna discapacitat.
 • Justificació dels ingressos en cas de persones en situació d'atur, pensions o prestacions, segons el punt c.3 de l'apartat 6.1.c de la convocatòria.
 • Carnet de família monoparental, si s’escau.
 • Informe socioeconòmic emès pels serveis socials municipals d’atenció primària o d’un servei especialitzat sobre la situació de la unitat de convivència, d’acord amb la Base reguladora 7.c).

Per a les prestacions dirigides a unitat de convivència que formalitzin un contracte de lloguer d’un habitatge un cop finalitzada la seva estada i procés d’inclusió en un recurs residencial, hauran de presentar, a més de la documentació abans descrita:

 • Informe signat pel Director/a de l’entitat gestora de l’habitatge d’inclusió social on s’acrediti que la unitat de convivència sol·licitant ha assolit els objectius establerts en el procés d’inserció i que ha deixat de residir en un dels recursos residencials que gestiona l’entitat que forma part de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona en els darrers 6 mesos.
 • Informe signat pel Director/a del servei SARA o ABITS on s’acrediti que la unitat de convivència ha assolit els objectius establerts i ha deixat de residir en un dels recursos residencials per a dones víctimes de violència masclista.
 • Informe de la Secretaria de la Mesa de Valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergència social per pèrdua d’habitatge.

Per a les peticions derivades de la mediació de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona:

 • Acord signat amb la propietat on s’especifiqui, com a mínim: la rebaixa econòmica efectuada per l’arrendador, la data d’efectes i l’import final del lloguer a pagar per part de l’arrendatari, o en el seu defecte, demanda judicial per impagament del lloguer.
 • Rebut de pagament de la renda on consti l’import de lloguer després de la rebaixa acordada.
 • En cas de procediment judicial iniciat, demanda judicial per impagament de les rendes de lloguer

Per a les derivades de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona:

 • Informe de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona que acrediti les condicions i termes de la percepció de l'Ajut temporal garantit i/o del Servei d'Accés a l'Habitatge.
On es pot fer?
Dates

Any 2019:

Publicació de la modificació i text refós de les bases reguladores: BOPB del 16 de maig de 2018 i DOGC del 22 de maig de 2018.

Publicació de la convocatòria: BOPB del 15 de març de 2019 i DOGC del 20 de març de 2019.

Presentació de sol·licituds: del  21 de març al 5 de desembre de 2019 (ambdós inclosos) llevat que s'esgoti el pressupost previst.

El període de justificació dels rebuts de lloguer pagats a partir de la notificació de resolució finalitza el 31 de gener de 2021.

Terminis de resolució d'atorgament o denegació:

 • La resolució s'emetrà en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la presentació, dins de termini, de la sol·licitud.
 • Transcorregut el termini de sis mesos sense que s'hagi dictat i notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la prestació.
Preu

  La quantia es determina en funció de la diferència entre el 30% del total dels ingressos de la unitat de convivència i el preu del lloguer establert.

  Ajut = (lloguer establert) – (30% dels ingressos de la U.C.)

  Per calcular els ingressos computables es tindrà en compte la mitjana dels ingressos nets de la unitat de convivència de les darreres tres mensualitats, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud, prorratejant mensualment les retribucions extraordinàries, si s’escau.

  Excepcionalment, en cas de canvis substancials que facin preveure un augment o disminució dels ingressos, es tindrà en compte la situació més actualitzada.

  L’ import mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga la persona arrendatària i l’import que hauria de pagar (30% dels ingressos).

  L’import mínim mensual de la prestació és de 20 euros quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.

  Aquestes prestacions s’atorguen per un període màxim de dotze mesos.

Organisme responsable
Darrera actualització  20 / 03 / 2019