Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència d'ocupació de reserva d'estacionament dels vehicles de persones amb discapacitat

Les persones discapacitades amb problemes de mobilitat, poden disposar d’un espai de d'estacionament individual de vehicles pròxima al seu domicili (reserva per residència), lloc de treball o lloc d'estudi.

Aquesta reserva d’espai també es pot demanar en el cas de transport col·lectiu de persones amb discapacitat.

El tràmit permet demanar la llicència d’ocupació de reserva d'estacionament dels vehicles de persones amb discapacitat. Igualment permet comunicar la baixa o desistiment de la llicència.

Cal tenir en compte que, en el cas de persones discapacitades no conductores únicament es podrà demanar una reserva d’estacionament per residència.

Per a les modificacions haureu de consultar el tràmit Renovació de llicència d'ocupació de reserva d'estacionament dels vehicles de persones amb discapacitat.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'alta o la baixa de la llicència d'ocupació de reserva d'estacionament dels vehicles de persones amb discapacitat.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Si voleu demanar la llicència:

 • Adreceu-vos a qualsevol oficina d'atenció ciutadana (OAC) i recolliu la documentació necessària (instància i fitxa d’ocupació de la via pública). Si desitgeu estalviar-vos  desplaçaments innecessaris podeu trobar-los en el camp Documentació del tràmit
 • Empleneu la fitxa de via pública indicant el lloc on es demana la reserva d’espai.
 • Empleneu la instància de via pública i signeu-la. Cal indicar si la reserva es per transport col·lectiu o individual, i en aquest darrer cas especificar si és per residència o bé per motius d’estudi / treball.
 • Presenteu la petició davant qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana aportant la documentació requerida.

Si voleu comunicar la baixa

 • Adreceu-vos a qualsevol oficina d'atenció ciutadana (OAC) i recolliu la instància normalitzada .Si desitgeu estalviar-vos  desplaçaments innecessaris podeu trobar-la en el camp “Documentació” del tràmit.
 • Empleneu la instància i signeu-la.
 • Presenteu la petició davant qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana.

I després...

Si heu demanat la llicència:

 • El tramitador de l’Oficina d’Atenció Ciutadana farà l'acarament de la documentació presentada i us lliurarà el justificant de registre de la vostra sol·licitud.
 • La petició es farà arribar als Serveis Tècnics del districte que correspongui, per a què emeti l'informe favorable per a la concessió de la llicència.
 • L'Ajuntament de Barcelona us notificarà la resolució i posarà els senyals de reserva de l'espai. Al senyal constarà la matrícula del vehicle (en cas de titulars no conductors, el senyal podrà contenir fins a dues matrícules).

Si heu comunicat la baixa:

 • El tramitador de l’Oficina d’Atenció Ciutadana us lliurarà el justificant de registre de la vostra sol·licitud.
 • La comunicació es farà arribar als Serveis Tècnics del districte que correspongui per tal que elimini els senyals de reserva de l’espai.
Qui ho pot demanar?

Caldrà complir amb els requisits següents:

 • La persona titular de la llicència no haurà de tenir deute tributari amb l'Ajuntament de Barcelona.
 • En el cas de demanar la reserva per residència la persona amb discapacitat ha de constar empadronada al municipi de Barcelona.

Poden realitzar la tramitació per si mateixes o mitjançant persona que els representi, degudament autoritzada:

 • Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "Titular conductor/a".
 • Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "Titular no conductor/a", majors de 18 anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • Titulars de targeta d'aparcament de transport col·lectiu.

Poden realitzar la tramitació mitjançant persona que els representi:

 •  Persones amb discapacitat titulars de la targeta d'aparcament identificada com a "Titular no conductor/a", menors de 18 anys.
Documentació

Per demanar la llicència:

La documentació que cal aportar varia en funció del tipus de reserva i del titular:

Titular de targeta d'aparcament de transport col·lectiu: 

 • Original i fotocòpia del DNI en cas de persona física o del NIF en cas de persona jurídica.
 • Original i fotocòpia del DNI del representat legal, si és el cas, i acreditació de la seva condició.
 • Original i fotocòpia de la targeta d'aparcament col·lectiva.

Titular conductor:

 • Original i fotocòpia del DNI (o permís de residència els estrangers) de la persona discapacitada.
 • Original i fotocòpia de la Targeta d'aparcament de vehicles de persones amb discapacitat.
 • Original i fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
 • Original i còpia del certificat d’empresa o centre d'estudis on consti l’adreça del lloc de treball o estudi, en el cas que la petició de reserva es faci per aquest motiu.
 • En el cas que la reserva es demani per motiu de residència, l’Ajuntament comprovarà, d’ofici, que el titular estigui empadronat al municipi de Barcelona.
 • En el cas que la tramitació es faci mitjançant persona autoritzada, caldrà afegir a la documentació abans relacionada:

-original de l’autorització degudament signada per la persona autoritzant

-original i fotocòpia del DNI de la persona autoritzada 

Titular no conductor:

Documentació que cal aportar en tots els casos:

 • Original i fotocòpia del DNI del titular (persona discapacitada), excepte en el cas dels menors d’edat.
 • Original i fotocòpia de la Targeta d'aparcament de Titular No Conductor.
 • Original i fotocòpia del Permís de circulació del vehicle (en cas de titulars no conductors, el senyal de reserva podrà contenir fins a dues matrícules, per tant caldrà aportar els dos permisos de circulació).
 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat en el que hi consti la mobilitat reduïda (emès pel SISPAP, on indicarà l'existència de dificultats per utilitzar el transport públic col·lectiu o dificultats de mobilitat). L'1 de gener de 2015 va entrar en vigor el Decret 130/2014, de 30 de setembre, de modificació del Decret 332/2011, de 3 de maig, de reestructuració del Departament de Benestar Social i Família, pel qual es suprimeix l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) i es crea la Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal (SISPAP). Si la persona amb discapacitat és major d’edat ha de constar el grau de disminució igual o superior al 65%.

Si el vehicle va a nom de la persona discapacitada caldrà aportar addicionalment:

 • Volant de residència que demostri que consta empadronada a Barcelona: l’Ajuntament ho comprovarà d’ofici.

Si el vehicle va a nom del conductor i conviu amb la persona discapacitada caldrà aportar addicionalment:

 • Volant de convivència: l’Ajuntament ho comprovarà d’ofici.

Si el vehicle va a nom del conductor i no conviu amb la persona discapacitada caldrà aportar addicionalment:

 • Original i còpia del document que acrediti el parentiu entre ells (llibre de família, document expedit pel Registre Civil...)
 • Volant de residència de la persona discapacitada, que demostri que consta empadronada a Barcelona: l’Ajuntament ho comprovarà d’ofici

En el cas que la tramitació es faci mitjançant persona autoritzada, caldrà afegir a la documentació abans relacionada:

 • original de l’autorització degudament signada per la persona autoritzant.
 • original i fotocòpia del DNI de la persona autoritzada

En el cas de menors d'edat caldrà afegir a la documentació abans relacionada:

 • original i còpia del llibre de família / original i còpia del document que acredita que la persona que fa la sol·licitud és el tutor legal del menor i ostenta la seva guàrdia custòdia.

Atenció: si l'Ajuntament ho creu necessari, pot sol·licitar documentació complementaria.

Per comunicar la baixa de la llicència només caldrà emplenar una instància sense que calgui aportar cap documentació.

On es pot fer?
Dates

Termini de validesa: 1 any.

Preu

  En cas d'aprovació de la sol·licitud la llicència és gratuïta.

Organisme responsable
Darrera actualització  09 / 11 / 2017