Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Informes i certificats de qualificació urbanística i plànols d'alineació

Un informe o un certificat urbanístic és un document on consten les condicions i el volum edificable permès d'una finca (número de plantes permeses, fondària, separació de llindars de parcel·la, etc.), l'aprofitament, les classes d'ús permès (habitatge, residencial, comercial, industrial, sanitari, etc.) i les possibles afectacions, regulacions o ordenacions urbanístiques.

 • L'informe el signa un tècnic urbanístic i, normalment, és suficient per temes relacionats amb compravendes de pisos ja existents.
 • El certificat el signa el secretari general de l'Ajuntament i és convenient demanar-lo en cas de parcel·les no edificades o per ampliar una edificació existent.

Una alineació és la senyalització que fa l'Ajuntament sobre plànol als efectes de càlcul de superfície (normalment per cessions de vial o altres sistemes o per sobreres de via pública), segons bases corporatives.

 • L'informe o plànol d'alineació el signa un tècnic urbanístic. Normalment, es demana amb motiu d'un projecte d'obres i, en especial, quan la finca està afectada per vial o altres sistemes (zona verda, parc forestal, etc).

 

'Projecte cofinançat pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020.'

Com tramitar

Internet
Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per generar la sol·licitud i l'autoliquidació calculada de la taxa per serveis urbanístics, fer el pagament per internet i imprimir-ho tot per finalitzar el tràmit de manera presencial.

Si ho preferiu, un cop emplenada i calculada la taxa, podeu imprimir-la per fer el pagament el pagament en una oficina bancària i posteriorment finalitzar el tràmit de manera presencial.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I després...

Segons l'opció de pagament que trieu, haureu de continuar el tràmit d'alguna de les maneres següents.

 • Si pagueu per internet, imprimiu el full de sol·licitud i el justificant de pagament de la taxa.
 • Si preferiu pagar en una entitat bancària col·laboradora, imprimiu el full de sol·licitud i el document de pagament de l’autoliquidació de la taxa.

En tots dos casos, per finalitzar la tramitació, heu de presentar el full de sol·licitud degudament signat i el justificant del pagament efectuat a l'Oficina d'Informació Urbanística o a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

Posteriorment, us avisaran des de l'Oficina d'Informació Urbanística per dir-vos quan podeu passar a recollir l'informe o el certificat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica o la persona que les representi degudament autoritzada.

Documentació

Per sol·licitar l’informe o certificat:

 • Instància de sol·licitud emplenada i signada.
 • Justificant de pagament de la taxa.

Per recollir l’informe o certificat:

Si la persona interessada no recull l'informe o certificat personalment, la que ho faci en nom seu haurà d'aportar aquesta documentació:

 • Autorització signada per la persona interessada.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o CIF de la persona interessada (no s'admeten passaports).
 • Original del document d'identificació de la persona representant.
Dates

Terminis de lliurament:

 • Certificat urbanístic: un mes
 • Informe urbanístic: tres setmanes
 • Plànol d’alineació: tres setmanes
Preu
  • Certificat urbanístic: 105,00 euros
  • Informe urbanístic: 57,00 euros
  • Plànol d'alineació: 57,00 euros
Organisme responsable
Darrera actualització  31 / 07 / 2018