Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Servei d'orientació i recepció de reclamacions en afers de consum

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor és un servei de l'Ajuntament de Barcelona per informar els consumidors i usuaris dels seus drets.

Les seves actuacions es concreten en:

 • Informar i orientar els consumidors sobre l'exercici dels seus drets, deures i la forma d'exercir-los.
 • Rebre i tramitar denúncies, reclamacions i queixes dels consumidors
 • Educació i formació en matèria de consum

L'OMIC no és competent quan:

 • Es tracta de temes que no són de consum o hi ha danys i perjudicis, els quals s'han de resoldre per via judicial
 • El reclamat és un particular
 • Es tracta de relacions entre propietaris d'habitatges
 • Es tracta de relacions amb l'administració (impostos, multes...)
 • Informació i recollida de reclamacions de mobbing immobiliari, cal adreçar-se a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona.
 • Consultes referents a temes de lloguer, cal adreçar-se a les Oficines de l'Habitatge de Barcelona.

El consumidor presenta una reclamació quan fa una petició concreta en interès propi: demana que li retornin uns diners, la reparació d'un dany, la rescissió d'un contracte...etc. En aquest cas el consumidor ha d'haver presentat prèviament reclamació a l'empresa. L'OMIC actua de mediadora entre el consumidor i l'empresa.

Si el que vol és posar en coneixement de l'empresa uns fets per tal que pugui millorar el seu servei es tracta d'una queixa. L'OMIC informa a l'empresa de la queixa del ciutadà.

Si el consumidor vol informar de fets que poden constituir una infracció administrativa es tracta d'una denúncia. L'OMIC tramet la denúncia a l'organisme competent.

Per més informació podeu visitar la web de l'OMIC

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu presentar el full de reclamació amb la documentació necessària a qualsevol oficina d'atenció ciutadana, a l'OMIC, o per internet mitjançant la web de l'OMIC.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 • Presenteu el full de reclamació personalment a l'OMIC o a qualsevol oficina d'atenció ciutadana, amb fotocòpia de tota la documentació relacionada amb el tema. Podeu imprimir aquí el full de reclamació. També es pot presentar enviant el formulari que trobareu en el web de l'OMIC, per fax, correu electrònic o correu postal.

  Per fer una consulta o presentar una  reclamació a l'OMIC no cal demanar cita prèvia, però hi ha un servei de cita prèvia personalitzada que es pot demanar accedint al web de l'OMIC.

  Les dades que cal fer constar al full de reclamació són:

  • Motiu de la reclamació
  • Nom, cognoms, adreça, codi postal, municipi i telèfon del reclamant
  • Nom, adreça, codi postal, municipi i telèfon de l'empresa o professional reclamats.
  • Pretensió que es vol aconseguir
  • Adjunteu fotocòpia de tota la documentació relacionada amb el tema

  Abans de presentar una reclamació és important que la persona reclamant hagi intentat solucionar el problema amb l'empresa sense resultat.

  El fet de presentar una reclamació i que s'accepti no suposa que la persona reclamant tingui raó o que l'OMIC sigui competent. La reclamació serà estudiada i es procedirà d'acord amb la legislació vigent, informant per carta a la persona interessada dels tràmits que es facin en cada moment.

Qui ho pot demanar?

Els ciutadans en la seva condició de consumidors.

Els treballadors autònoms o microempreses en les seves relacions de consum amb empreses de serveis bàsics i serveis de tracte continu.

Totes les persones físiques o jurídiques que comercialitzin béns o prestin serveis, directament o com a intermediaris a les persones consumidores a l'àmbit territorial de Catalunya, estan obligades a acceptar i tramitar els fulls oficials. L'empresa està obligada a garantir la constància de la presentació, amb signatura o segell, i a donar resposta en un termini màxim d'un mes. Davant les empreses de subministrament (electricitat, gas, aigua, telèfon), també es pot presentar la reclamació per telèfon, i en aquest cas l'empresa ha de donar el número de l'incidència.

 

Documentació
 • En tots els casos, fotocòpia del DNI del titular de la reclamació
 • Si el titular de la reclamació no és qui fa la gestió, cal l’autorització per escrit i fotocòpia del DNI de la persona autoritzada
 • Si el titular de la reclamació és una comunitat de propietaris, la reclamació l'ha de fer el president de la comunitat, aportant còpia de l'acta de nomenament.
 • Còpia de la reclamació a l'empresa
 • Prova d'haver presentat la reclamació a l'empresa: full de reclamació segellat, justificant de correus, número d'incidència
 • Documentació relacionada amb els fets, segons el cas:
  • Garantia: Tiquet o factura, document de garantia comercial, si n'hi ha
  • Reparacions i serveis a domicili: pressupost i factura
  • Subministraments i serveis bàsics: contracte i una factura com a mínim
  • Compra de productes: tiquet o factura
  • Serveis: contracte, factura

Les microempreses han de presentar, a més, una declaració responsable conforme es té la condició de microempresa. El model de declaració  es pot descarregar del web de l'OMIC

On es pot fer?
Preu

  Gratuït

Organisme responsable
Darrera actualització  24 / 04 / 2019