Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Dret d'accés a la informació pública

El tràmit permet demanar qualsevol informació pública de l’Ajuntament de Barcelona i dels seus organismes dependents.

S’entén per informació pública tota informació, independentment de la seva naturalesa i del suport o mitjà en què es trobi, produïda o rebuda per l’Administració en l'exercici de les seves competències.

Queden exclosos de la consulta les notes, esborranys, resums i documents de treball intern, sense rellevància o interès públic, així com la informació, en curs d’elaboració i que s'hagi de fer pública en el termini de tres mesos. Tampoc no es pot sol·licitar per aquesta via l’elaboració d’informes o dictàmens, ni formular consultes jurídiques, ni informació que requereixi una tasca complexa d’elaboració o reelaboració per a poder lliurar-la.

L’accés a la informació pública només es pot denegar o restringir en els casos previstos a la llei; per exemple, si l’accés comporta un perjudici per a la seguretat pública, per als drets dels menors d’edat, per al dret a la intimitat, o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

No és necessari justificar les sol·licituds, tot i que, en cas de demanar informació d'accés restringit, és recomanable exposar els motius o circumstàncies que, a criteri de la persona sol·licitant, podrien justificar la suspensió de la restricció.

Si l’accés a la informació pot afectar els drets o interessos de terceres persones, aquestes disposaran d’un termini de 10 dies per presentar al·legacions. 

Cal tenir en compte que:

 • El dret d’accés és un dret que complementa la informació que el ciutadà pot obtenir consultant la informació publicada al Portal de transparència municipal i a la resta de webs municipals.
 • Si la persona interessada vol exercir el dret d'accés a la relació de les seves dades personals objecte de tractament a l’Ajuntament i a la informació sobre els tractaments realitzats, cal fer-ho, necessàriament, a través d'aquest tràmit Exercici del dret d'accés a les dades personals. 

Atenció

A causa d'una incidència tècnica la tramitació amb dispositiu Mobile ID de nivell registrat no està disponible. Disculpeu els inconvenients que aquest fet us pugui causar.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mòbil
Què podeu fer?

El tràmit us permet  fer la sol·licitud d’accés a la informació o esmenar una sol·licitud ja presentada. Per fer l’esmena caldrà tornar a emplenar la sol·licitud, indicant el número d’expedient.

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar la sol·licitud o esmenar-la, annexar  documentació, si cal, i presentar-la al registre telemàtic de l’Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per tal de presentar la sol·licitud al registre telemàtic, el formulari demanarà que us identifiqueu amb:

 • qualsevol dels nivells disponibles (registrat, acreditat o certificat) de la identitat digital al mòbil (mobileID)
 • un certificat digital

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els requisits tècnics de l'obtenció i ús de mobileID.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu documentació, en cas que sigui necessari.

 3. Confirmeu les dades per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

I després...

 • El tràmit finalitzarà quan imprimiu el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format pdf) o el deseu al vostre ordinador.
 • L’Ajuntament us confirmarà per correu electrònic la recepció de la sol·licitud, amb indicació de l’òrgan gestor de la sol·licitud, el número d’expedient assignat, i del termini de què disposa per tramitar-lo.
 • Si cal que aporteu més informació, us ho comunicarà, amb indicació del termini que teniu per esmenar la sol·licitud. Per fer l’esmena haureu de tornar a emplenar el formulari. Caldrà fer constar el número d’expedient assignat.
 • Si l’accés a la informació demanada pot afectar terceres persones, l’Ajuntament els donarà un termini de 10 dies perquè formulin les al·legacions que considerin, i us comunicarà aquest fet.
 • Si denega l’accés, total o parcialment, us ho notificarà motivant la decisió i amb indicació dels recursos que podeu presentar. En cas de denegació parcial, en el termini de 30 dies, podreu accedir a aquella informació que s’hagi resolt que es pot facilitar.
 • Si autoritza l’accés, total o parcialment, us ho comunicarà i, en el termini de 30 dies, us facilitarà la informació.
 • Les notificacions relacionades amb aquest tràmit es dipositaran a la vostra Carpeta del Ciutadà. Rebreu un avís per correu electrònic.
Tingueu a mà
 • Número d'expedient del dret d'accés
 • Aquest número està format per les lletres DA, seguides d'un guió, l'any, un altre guió i 4 números més: (DA-AAAA-NNNN).

Qui ho pot demanar?
 • Persones físiques majors de 16 anys que disposin d'identitat digital al mòbil (mobileID) o de certificat digital reconegut per l'Ajuntament de Barcelona.
 • Empreses, associacions i entitats que disposin de certificat digital reconegut per l'Ajuntament de Barcelona.
Documentació
 • Podeu adjuntar la documentació que considereu adient.
 • En cas d’esmenes a una sol·licitud presentada, caldrà indicar al formulari el número d’expedient en format DA-AAAA-NNNN.
Dates
 • L’Ajuntament ha de donar  resposta a la sol·licitud d’accés  en un termini no superior a un mes, a partir de la recepció de la sol·licitud per la dependència de l’Ajuntament que disposa de la informació.
 • Si ho justifica el volum o la complexitat de la informació, aquest termini es pot prorrogar un màxim de mig mes. La pròrroga i els seus motius s’han de comunicar al sol·licitant abans del venciment del primer termini de resposta.
 • Si la sol·licitud és imprecisa, l’Ajuntament ho comunicarà a la persona sol·licitant, atorgant-li un termini de, com a mínim, 10 dies per esmenar-la.
 • Si s’autoritza l'accés, parcialment o total, en el termini de 30 dies s’haurà de facilitar la informació.
 • Si l’accés a la informació pot perjudicar interessos de terceres persones, se'ls donarà trasllat de la sol·licitud i disposaran d’un període de 10 dies per presentar al·legacions.
Preu
  • L'accés a la informació pública és gratuït, sense perjudici que s'apliquin les taxes i preus públics corresponents per reproducció de documents.
Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  08 / 05 / 2019