Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvenciˇ per al pagament del lloguer

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Atenciˇ

Aquestes subvencions són incompatibles, per a les mateixes mensualitats del mateix any, amb el cobrament d’altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

Així mateix, són incompatibles amb les prestacions per al pagament del lloguer objecte de convocatòries del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

De manera transitòria, fins que no es desplegui reglamentàriament la Llei que regula la renda garantida de la ciutadania, aquestes prestacions són compatibles únicament amb la renda garantida per a les famílies d’un sol membre que han estat beneficiàries d’una renda garantida de ciutadania o d’una prestació no contributiva (PNC) i a la vegada d’un ajut pel pagament del lloguer en l’exercici anterior, per tal d’evitar la pèrdua de l’habitatge habitual i el desnonament.

Atès que aquestes subvencions són públiques i suposen un ingrés patrimonial, la persona beneficiària té l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF, en la qual també haurà d'incloure la quantia percebuda.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar la subvenció per al pagament del lloguer de l'habitatge.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Concerteu cita a qualsevol oficina de l'habitatge de Barcelona accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita adreceu-vos a l'oficina escollida amb la documentació de què disposeu. Allà us informaran, assessoraran i instruiran l'expedient.

I desprÚs...

 • La notificació de les resolucions o requeriments es podrà fer per mitjà de l'exposició de llistes als taulers d'anuncis de les entitats col·laboradores en la gestió de les subvencions, també als taulers d'anuncis de les oficines gestores de l'expedient, al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya i al web de l'Agència de l'Habitatge.
 • Contra les resolucions d'atorgament o denegació d'aquestes subvencions, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 • La subvenció s'abonarà mitjançant transferència bancària, en el compte de l'entitat financera indicat per la persona beneficiària.
Qui ho pot demanar?

Persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i que compleixin els següents requisits:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya.
 • Tenir uns ingressos inferiors a 2,80 vegades l’IRSC (equivalent a 3 vegades l’IPREM). Els ingressos han de ser suficients per al pagament del lloguer. Els ingressos oficials han de ser suficients per al pagament del lloguer i superiors a 0,6 IRSC a no ser que l’import de la renda de lloguer sigui inferior a aquest percentatge, els ingressos a acreditar seran els equivalents a la renda de lloguer.
 • Que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge que sigui la seva residència habitual. Si el contracte es formalitza a partir de l’1 de juny del 2013 caldrà acreditar el compliment de l’obligació del pagament de la fiança al propietari.
 • Que l’import de la renda de lloguer mensual no superi els 750 euros a la ciutat de Barcelona o 900 euros si es tracta de famílies nombroses.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Pagar el lloguer, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud, per transferència bancària, per rebut domiciliat, ingrés en compte o bé rebut emès per l’administrador de la finca on constin els següents conceptes: la identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària del pagament així com la mensualitat a la que correspon.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions (article 13 de la Llei de Subvencions).
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya comprovarà aquesta obligació abans d’emetre la resolució corresponent.
 • El sol·licitant o qualsevol membre de la unitat de convivència no pot tenir un habitatge en propietat o ser-ne usufructuari, llevat no en disposi del dret d’ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat.
 • Que el titular del contracte de lloguer o qualsevol membre de la unitat de convivència no tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins el segon grau amb l’arrendador.
 • Que la UC no tinguin un patrimoni declarat a l’IRPF que en conjunt sigui superior a 500 euros. S’exceptua el supòsit en que aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament conseqüència d’una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant. En aquests casos caldrà presentar l’escriptura de la dació.
 • Que l’habitatge no sigui gestionat o administrat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Documentaciˇ

Formulari de sol·licitud de subvenció per al pagament del lloguer , on s'inclou: 

 • Autorització de la persona sol·licitant i de totes les persones de la unitat de convivència perquè els òrgans que gestionen les sol·licituds puguin demanar i obtenir dades relacionades amb la tramitació i seguiment de la sol·licitud.
 • Declaració responsable de complir els requisits establerts a la convocatòria i de no concórrer en cap motiu d’exclusió

Full normalitzat de dades bancàries on s’ha de fer el pagament de la prestació, degudament signat i segellat per l’entitat financera i signat pel/a sol·licitant.

DNI/NIF/NIE o passaport de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència. Si han canviat de NIE a DNI han de fer constar en la sol·licitud l’anterior document d’identificació NIE.

Rebuts de lloguer de 2019 fins a la data de presentació, amb la informació necessària segons el sistema de pagament utilitzat.

Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant. Si no és titular del contracte de lloguer haurà d’acreditar el dret d’ús de l’habitatge aportant la subrogació, la sentència judicial o, si s’escau, el conveni de separació o divorci.

Volant o certificat de convivència que acrediti la residència habitual a l'habitatge de totes les persones que formen la unitat de convivència (l’obté l’Administració local d'ofici si l'autoritzeu).

Acreditació dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:

 • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut en data de presentació de la sol·licitud (exercici 2017).
 • En cas de no estar obligat a presentar la declaració de l’IRPF, caldrà presentar el certificat d’imputacions de l’AEAT i l’informe de la vida laboral de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral (exclosos els majors de 65 anys jubilats).
 • En cas d’ingressos no susceptibles de tributació caldrà que es presentin els documents acreditatius: pensions exemptes, ajuts familiars, etc

En situacions sobrevingudes respecte les acreditades en la convocatòria l’any anterior (atur, jubilació, separació, viduïtat, discapacitat), s’haurà d’acreditar els ingressos de l’any en curs de tota la unitat de convivència a través de la documentació acreditativa (certificat de les pensions contributives o no contributives de la Seguretat Social i de la Generalitat, certificat de l’Oficina de Treball de la Generalitat on indiqui el període i l’import reconegut d’atur o subsidi, certificat d’havers de l’empresa, ...) i l’informe de la vida laboral.

IMPORTANT: en cas de tenir en compte els ingressos de l’any 2019 la persona que ha tingut el canvi ha de sol·licitar que es tinguin en compte els ingressos de l’any en curs.

En cas de no presentar la declaració de l’IRPF, model normalitzat de declaració responsable d’ingressos i informe de la vida laboral dels membres de la unitat de convivència en edat de treballar en el que s’adjuntaran els documents anteriorment descrits. Important: Si els ingressos s’acrediten per mitjà d’aquesta declaració, no s’acceptaran altres justificants. Per tant si una persona porta declaracions diverses, cal que se sumin tots els imports i el resultat figuri en la declaració responsable d’ingressos normalitzada.

En el cas que tots els ingressos de la unitat de convivència s’acreditin per mitjà de declaracions responsables, caldrà que s’acompanyi l’expedient d’un informe emès pels serveis socials municipals o del director de l’Oficina de l’Habitatge explicant la situació socioeconòmica de la unitat de convivència.

Segons la situació familiar i/o personal caldrà aportar a més:

 • Llibre de família, si escau
 • Certificat de reconeixement grau de discapacitat emès per l’ICASS, si és el cas.
 • Documentació acreditativa del procés de desnonament o d’execució hipotecària de l’habitatge o altres processos reconeguts i validats d’intermediació en què s’hagi perdut l’habitatge on s’ha viscut amb anterioritat, com en casos de dació en pagament.
 • Resolució del Ministeri de l’Interior o sentencia judicial ferma en cas d’acreditar la condició de víctima de terrorisme o d’amenaçat.
 • Carnet de família monoparental, si és el cas
 • Carnet de família nombrosa, si és el cas.
 • Certificat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en cas d’acreditar ser persona jove extutelada.
 • Certificat d’Immigració es cas d’acreditar ser persona amb mesures de protecció internacional.
 • Documentació judicial o ordre de protecció vigent en cas d’acreditar situacions de violència gènere.
On es pot fer?
Dates

Any 2019:

 • Publicació de les bases al DOGC: 3 d'abril de 2019.
 • Publicació de la convocatòria al DOGC: 15 d'abril de 2019.
 • Presentació de sol·licituds: del 16 d'abril al 7 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Termini de resolució: sis mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no hi ha hagut resolució expressa s'entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.

Preu

  La subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria.

  L’import  de la subvenció és del 40% de l’import del lloguer anual amb un màxim de 2.400 euros/any (200 euros/mes) per habitatge.

  Per a contractes de lloguer signats entre l’1 de gener del 2019 i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds, la subvenció s’atorgarà a partir del mes posterior a la data de vigència del contracte i fins el mes de desembre del 2019 amb un import màxim mensual de 200 euros.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  15 / 04 / 2019