Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licituds de serveis i tramitacions relacionats amb Serveis Funeraris de Barcelona

Sol·licituds de qualsevol dels serveis i/o tràmits relacionats amb Serveis Funeraris de Barcelona i Cementiris de Barcelona:

 • Contractació del servei funerari complert  i de serveis complementaris (floristeria, elements decoratius, publicació d'esqueles a la premsa escrita, recordatoris, espargiment de cendres).
 • Contractació de sepultures per inhumació: concessió del dret a l’ús de la sepultura amb caràcter temporal o de lloguer. La contractació de caràcter temporal de sepultures municipals s’atorga  per un termini màxim de 50 anys i la contractació de sepultures privades per un termini màxim de 99 anys.  L’adquisició comporta el pagament anual de la taxa de manteniment del recinte del cementiri. La contractació de sepultures de lloguer s’atorga per un període mínim de 2 anys.El lloguer de les sepultures es pot prorrogar per un període mínim d’un anys i un màxim de 10. Hi poden haver diverses pròrrogues amb un màxim total de 50 anys.
 • Designació de beneficiari i canvi de titular de sepultura: El titular del dret funerari pot designar un beneficiari d’aquest dret per a després de la seva mort. La designació del beneficiari es pot canviar totes les vegades que ho desitgi el titular. Serà vàlida la última designació efectuada davant de Cementiris de Barcelona. Pel que fa al canvi de titular , en morir el titular, els beneficiaris designats o els hereus testamentaris estan obligats a fer el canvi de titular a favor seu.
 • Exhumació, cremació, reducció i trasllat de restes
 • Informació d'horaris de cerimònies
 • Sol·licitud d’enterrament gratuït: enterrament gratuït o subvencionat a tots aquells difunts d'escassa capacitat econòmica

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos a les oficines d’atenció al client de Cementiris de Barcelona o de Serveis Funeraris o trucar per telèfon per demanar informació o fer la vostra sol·licitud.

Per demanar l’exempció de la taxa de manteniment i conservació de cementiris podeu presentar una instància a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos a les oficines d’atenció a l’usuari de Cementiris de Barcelona per contractar o llogar sepultures; designar el beneficiari o canviar-ne el titular o per pagar o domiciliar la taxa de conservació de cementiris.

Per a contractar serveis funeraris o sol·licitar l’enterrament gratuït o subvencionat  adreceu-vos a les oficines d’atenció al client de Serveis Funeraris

Per demanar l’exempció de la taxa de manteniment de cementiris  aneu a qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona i demaneu-ho per instància.

Documentació

Per fer la sol·licitud d’enterrament gratuït o subvencionat:

Segons el cas:

 • Certificació emesa per l’Agència tributària on consti la carència de rendes o béns patrimonials
 • Certificació emesa per l’Agència tributària on consti que el nivell d’ingressos és inferior al doble del salari mínim interprofessional

Per canviar el titular de la sepultura o canviar-ne el beneficiari:

 • Títol del dret funerari
 • Documentació que justifiqui la transmissió: acceptació d’herència, compra venda...

Per prorrogar el contracte de lloguer de la sepultura:

 • Últim rebut o DNI del titular

Per fer o domiciliar el pagament de la taxa anual de manteniment i conservació del cementiri:

 • Títol de propietat o últim rebut
 • Els pensionistes amb pensió mínima i sense altres recursos poden demanar l’exempció de la taxa presentant una instància en el registre de qualsevol de les oficines d’atenció ciutadana de Barcelona.
On es pot fer?
Dates

Pagament de la taxa de conservació i manteniment de cementiris: de l'1 al 31 de maig.

Aquest període és per pagar amb el document de pagament que es rep a casa. De tota manera, es pot pagar sense recàrrec durant tot l'any (de l'1 de gener al 31 de desembre),  adreçant-se directament a Cementiris de Barcelona.

Resta de serveis: quan es necessiti

 

Preu
Organisme responsable
Darrera actualització  18 / 07 / 2018