Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència per a la instal·lació d'una terrassa a Barcelona: sol·licitud i modificació

El tràmit permet realitzar les següents gestions relacionades amb la llicència d’ús de la via pública, per a la instal·lació de terrasses:

 • Sol·licitud de la llicència per instal·lar una terrassa en l'espai lliure d'ús públic, entenent com a tal, l'espai obert de titularitat pública o privada que, d'acord amb les determinacions del planejament urbanístic té qualificació d'ús públic.
 • Modificació / ampliació de la terrassa existent: es tramita com una nova llicència.
 • Sol·licitud d'instal·lació de protectors homologats pels escocells d'arbrat propers a la terrassa existent.

Les llicències municipals de terrassa poden ser anuals, per temporada o per esdeveniments extraordinaris, com ara festes populars, revetlles i actes similars.

 • La llicència anual s'atorga per a un període que finalitza el 31 de desembre, inclusivament, de l'any en curs.
 • La llicència per temporada s'atorga pel període que va des de l'1 de maig fins al 31 d'octubre, ambdós inclosos.
 • La llicència per a esdeveniments extraordinaris s'atorga exclusivament pel temps que es determini en funció de les seves característiques.

Per comunicar un canvi de titular de la terrassa caldrà fer-ho mitjançant el tràmit Transmissió de llicències d'activitat i de terrasses.

Per comunicar la baixa de la terrassa caldrà fer-ho mitjançant el tràmit Sol·licitud de baixa de la llicència de terrassa.

Sobre la renovació de les terrasses cal saber:

 • La renovació anual 2019 de la terrassa la fa d'ofici l'Ajuntament de Barcelona.
 • Les llicències anuals i de temporada es renoven automàticament, amb efectes 1 de gener les anuals i 1 de maig les de temporada, pel mateix termini i condicions, una vegada que s’ha efectuat el pagament de la taxa corresponent.
 • En el cas d’una segona sol·licitud de llicència de terrasses sobre un mateix espai, comportarà la no renovació de la primera i l’aplicació del procediment d’assignació regulat a l’Ordenança.

Atenció

Per a més informació consulteu les Preguntes Freqüents del tràmit.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mòbil
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar una nova llicència per a la instal·lació d'una terrassa a Barcelona o demanar la modificació / ampliació d’una terrassa existent.

Si en el moment de demanar la transmissió de la llicència d’activitat no vàreu emplenar l’apartat corresponent a la transmissió de la terrassa, podeu fer servir l'imprès de sol·licitud assenyalant "canvi de titular", però el tràmit és com una llicència nova.

En tots aquests casos finalitzareu el tràmit per internet: empleneu el formulari de sol·licitud adjuntant la documentació necessària i ho presenteu al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

En cas de sol·licitud d'instal·lació de protectors homologats pels escocells, haureu de fer el tràmit de manera presencial.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Abans d'iniciar el tràmit, haureu d'emplenar i guardar al vostre ordinador els impresos que  caldrà adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud: imprès específic de sol·licitud (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors) i, si s'escau, les declaracions responsables que trobareu en l'apartat Documentació del tràmit.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu l'arxiu de l'imprès de sol·licitud i la resta de documentació necessària.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics  perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • Podeu imprimir el justificant del tràmit realitzat (arxiu en format PDF) o descarregar-lo en el vostre ordinador.
 • Des dels Serveis Tècnics verificaran el compliment dels requisits, la documentació presentada i l'espai on es vol situar la terrassa i, si escau, es demanaran els informes pertinents.
 • Si la persona sol·licitant demana que la terrassa sobrepassi la longitud del local, el tècnic/a de districte sol·licitarà el corresponent informe a la Ponència Tècnica de Terrasses.
 • Si la persona sol·licitant demana situar la terrassa adossada a la façana, el tècnic/a de districte valorarà la seva viabilitat i es sol·licitarà informe a la Ponència Tècnica de Terrasses i a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
 • En cas d'aprovació de la sol·licitud, es practicarà la liquidació de la taxa corresponent i es notificarà al titular, conjuntament amb la cèdula de la terrassa que s'ha de col·locar en un lloc ben visible des de l'exterior de l'establiment, preferentment a la porta d'entrada.
 • La instal·lació de la terrassa sempre es farà un cop efectuat el pagament de la taxa.
 • En cas que la llicència autoritzi expressament l'ancoratge dels para-sols al paviment i/o la instal·lació elèctrica soterrada, caldrà demanar la llicència d'obres corresponent a la via pública a ACEFAT.
 • En cas de denegació de la sol·licitud, es notificarà al titular, qui podrà presentar recurs en els terminis que fixa la normativa.
Qui ho pot demanar?
 • La persona interessada ha de ser titular de l'establiment de restauració o assimilat a què es vincula la terrassa.
 • La persona interessada ha d'estar al corrent dels tributs municipals (impostos i taxes).
 • L'establiment ha d'estar degudament legalitzat amb la llicència d'establiment obert al públic o amb la comunicació prèvia d'activitat.
 • Si esta sotmès a llicència, el titular de l'establiment de restauració o assimilat ha d'haver comunicat a l'Ajuntament la posada en funcionament de l'activitat i, si s'escau, ha d'estar en possessió de l'acta de verificació.
 • El local ha de disposar d'una pòlissa d'assegurança que estengui la seva cobertura als riscos, d'igual naturalesa, que es poden derivar del funcionament de la terrassa, de la instal·lació i de la reposició dels elements de l'espai d'ús públic. La pòlissa d'assegurances haurà d'estar vigent mentre la llicència ho estigui. 
 • El local ha de disposar d'espais per l'emmagatzematge dels elements bàsics de la terrassa.

Les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que tenen, ja sigui en qualitat de propietaris, d'arrendataris o de qualsevol altre títol jurídic, la titularitat dels establiments de restauració o assimilats, o persona que legalment el representi.

Documentació
 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.
 • Fotocòpia del DNI del sol·licitant, permís de residència si és estranger, o CIF per a persones jurídiques (titular de la llicència de restauració o assimilat).
 • En cas de representant caldrà aportar la documentació que li autoritza: poders de representació.
 • Plànol en planta i secció a escala 1:50/100 on quedi clarament dibuixada l'ocupació proposada amb el local i amb les acotacions necessàries per justificar el compliment de l'Ordenança de terrasses vigent.
 • 3 fotografies de l'espai on es pretén instal·lar la terrassa (una frontal i dues obliqües de cada costat).
 • Justificació gràfica de la disponibilitat d’espai interior per emmagatzematge dels elements bàsics de la terrassa i plànol a escala 1/100 on s’indiqui els lavabos i la seva tipologia, si escau.
 • Justificació de l’acompliment de les condicions d’accessibilitat de l’establiment, si escau.
 • En cas que es vulguin instal·lar para-sols ancorats a terra caldrà adjuntar la declaració responsable model DR-OMT-01.
 • En cas que es vulgui una instal·lació elèctrica soterrada, caldrà adjuntar la declaració responsable model DR-OMT-02.
 • En el cas de llicencies de terrasses en espai privat d'us públic, caldrà aportar una declaració responsable model DR-OMT-03 on el titular de l'establiment declara que disposa de la conformitat per a la instal·lació de la terrassa del propietari de l'espai (o comunitat de propietaris). En el cas de comunitats de propietaris caldrà aportar, addicionalment, còpia de l'acta de nomenament del president/a.

Si es vol modificar la vigència de la terrassa: ampliació (de temporada a anual) o reducció (d'anual a temporada) del termini, només és necessari presentar l'Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.

Si es vol sol·licitar la instal·lació de protectors pels escocells situats a prop de la terrassa, únicament cal presentar una Instància degudament emplenada i signada.

Dates

Per presentar la sol·licitud:

-La sol·licitud i modificació de llicència de terrassa anual, per temporada o per a esdeveniments extraordinaris, es pot presentar en qualsevol moment.

-El termini per a la presentació de sol·licituds de llicència per instal·lar una terrassa o de modificació de terrassa existent en aquells emplaçaments on hi ha concurrència de sol·licituds finalitza el dia 15 de setembre de cada any.

Per obtenir resposta per part de l'administració municipal:

-El termini per a resoldre les sol·licituds és de 15 dies, llevat que sigui necessari informe de la Comissió Tècnica de terrasses; en aquest cas el termini és de 30 dies.

-El silenci o manca de resolució i de notificació és equivalent a la denegació de la sol·licitud efectuada.

Preu

  - Si la terrassa està situada en un espai de titularitat privada i d'ús públic, es liquida una taxa d'import fix per llicència de 220,00 euros. 

  - Si la terrassa està situada en un espai de titularitat pública, la taxa per la utilització privativa del domini públic municipal amb llicència de terrassa estarà determinada pel polinomi següent:

  PB x S x T x FCC x FCA

  PB (Preu Bàsic): 0,4966 euros

  S (Superfície en metres quadrats de l'aprofitament). Es considera que l'espai mínim que ocupa un mòdul bàsic (una taula amb quatre cadires) és de 2,25 m2. En el cas d'un mòdul reduït (una taula i dos cadires) la superfície mínima és de 1,20 m2. No es poden autoritzar més taules del nombre que resulti de dividir la superfície autoritzada per 2,25 m2 (mòduls bàsics) o per 1,20 m2 (mòduls reduïts).

  T (Temps en dies de l'aprofitament) sempre que no s'estableixi una durada mínima. Quan la llicència o autorització es concedeixi per mesos, trimestres, festes o vigílies durant l'any, temporada o per any, es considerarà, pel càlcul de la quota, respectivament, els mesos de 30 dies, els trimestres de 90 dies, les festes i vigílies de 128 dies, temporada de 180 dies i els anys de 360 dies. En els altres casos el càlcul de la quota es farà pel nombre de dies d'ocupació efectiva.

  FCC (Factor Corrector de Carrer) segons la categoria del carrer:

  • Categoria del carrer A factor corrector 5
  • Categoria del carrer B factor corrector 3
  • Categoria del carrer C factor corrector 1,75
  • Categoria del carrer D factor corrector 1,25
  • Categories carrer E,F,Z industrial factor corrector 1

  FCA (Factor Corrector de l'Aprofitament)

  • Vetlladors situats a vies públiques de categoria A: factor corrector 0,18721
  • Vetlladors situats a vies públiques de categoria B: factor corrector 0,16490
  • Resta de categories de carrers: factor corrector 0,15520

   

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  09 / 05 / 2019