Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Exercici del dret d'accés a les dades personals

Dret dels ciutadans a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades de caràcter personal incloses en fitxers, automatitzats o no, de l'Ajuntament de Barcelona. Tenen dret a demanar la rectificació o cancel·lació quan les dades siguin inexactes o incompletes, inadequades o excessives.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar l'accés, la rectificació, la cancel·lació y oposició de les vostres dades personals.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Trobareu els formularis per al exercici dels drets LOPD al web de l'Ajuntament de Barcelona www.ajuntament.barcelona.cat Seu Electrònica > Protecció de dades personals, si ho preferiu us els podeu descarregar d'aquest enllaç.

Empleneu el formulari i signeu-lo i el podeu lliurar a qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana, juntament amb la documentació necessària.

I després...

Posteriorment, l'Ajuntament us comunicarà la resolució.

Qui ho pot demanar?

El titular de les dades o el seu representant legal són les úniques persones que poden exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició de les dades personals que constin en els fitxers de l'Ajuntament de Barcelona.

Documentació
  • Formulari de sol·licitud que contingui les dades següents: Nom, cognoms i DNI de l'interessat o del seu representant legal. Petició en què es concreta la sol·licitud. En la petició caldrà especificar els fitxers concrets sobre els quals es vol exercir el dret d'accés Domicili a efectes de notificació, data i signatura del sol·licitant
  • Fotocòpia del DNI de qui presenti la sol·licitud: interessat o representant legal.
  • Documentació acreditativa de la representació legal, si és el cas.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, en el seu cas.
On es pot fer?
Dates

Es pot demanar en qualsevol moment.

Terminis:

  • Sol·licitud accés dades: l'Ajuntament té un mes per notificar la resolució, a comptar des de la recepció de la sol·licitud. L'accés s'ha de fer efectiu en els 10 dies posteriors a la notificació de la resolució estimatòria.
  • Sol·licitud de rectificació i cancel·lació: es fan efectius dins els 10 dies següents a la recepció de la sol·licitud.
Preu

    Tràmit gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  20 / 03 / 2019