Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Fons extraordinari per ajuts puntuals d'urgència social per a famílies de Barcelona amb menors de 0 a 16 anys

Ajut extraordinari que concedeix l'Ajuntament de Barcelona per cobrir les necessitats bàsiques de subsistència d'infants de 0 a 16 anys.

L'import és de 100 euros mensuals per fill o filla fins a un màxim de 900 euros per cada un durant l'any 2017. En el cas de les famílies monoparentals que siguin perceptores d'aquest fons, s’afegeix un ajut complementari de 100 euros, fins un màxim de 900 euros durant el 2017.

Els destinataris inicials dels ajuts són els infants menors de 16 anys, empadronats a Barcelona, que visquin en unitats familiars amb rendes baixes i que siguin usuaris de Serveis Socials i disposin de valoració social que acrediti la necessitat de l’ajut. Si compleixen els 16 anys durant el 2017, s'abonarà la part proporcional de l'ajut.

Llindars econòmics del beneficiaris dels ajuts:

Membres de la unitat familiar

Ingressos bruts anuals

2

11.951,60 €

3

14.939,49 €

4

17.927,39 €

5

20.915,29 €

6

23.903,29 €

7

26.891,09 €

8

29.878,99 €

9

32.866,89 €

10

35.854,79 €

11

38.842,68 €

12 o més

41.830,58 €

Atenció

L'Ajuntament envia una carta a les persones usuàries de serveis socials durant l'any 2016 que considera que compleixen els requisits. Juntament amb la carta s'envia el formulari de sol·licitud, el full d'instruccions i un sobre de retorn,amb franqueig pagat, per posar la sol·licitud emplenada i signada i dipositar-la en una bústia de Correus amb la documentació requerida.

Les persones que no hagin rebut la carta, però considerin que reuneixen els requisits també poden fer la sol·licitud del fons. Els impresos es poden descarregar de l'apartat Documentació d'aquest tràmit o recollir-los als centres de serveis socials, a les oficines d'atenció ciutadana o a l'Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l'Institut Municipal de Serveis Socials.

Com tramitar

Amb certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar i emplenar la sol·licitud, signar-la, escanejar-la, guardar-la al vostre ordinador i annexar-la al formulari per presentar-la al registre telemàtic

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Abans d’iniciar el tràmit haureu de descarregar-vos al vostre ordinador la sol·licitud que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit, que haureu d’emplenar, signar, escanejar i guardar en el vostre ordinador per presentar-lo al registre telemàtic

Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.

Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari

 2. Adjunteu la sol·licitud emplenada i signada i la documentació necessària per efectuar el tràmit

 3. Confirmeu les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic

I després...

 • Un cop revisades les sol·licituds es dictarà resolució amb l'atorgament dels ajuts fins exhaurir la dotació pressupostària.
 • L'Ajuntament us comunicarà per sms la concessió o denegació de l'ajut i, en cas de concessió, us indicarà quan i on podeu passar a recollir la targeta solidària.
 • En cas d'ajut denegat, disposareu d'un període de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà de la data de comunicació, per presentar reclamació a qualsevol oficina d'atenció ciutadana
 • En cas de concessió, els pagament periòdics de la Targeta Barcelona Solidària del fons d’infància, s’efectuaran a partir del dia 5 de cada mes.
Qui ho pot demanar?

Els beneficiaris de l'ajut: els pares, mares o tutors legals d'infants o adolescents de 0 a 16 anys, que han de complir els requisits següents:

 • Ser usuaris dels serveis socials de Barcelona, amb expedient obert abans del 31 de desembre de 2016
 • Integrants d'unitats familiars amb un nivell de renda personal anual disponible que no superi l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya (IRSC, 2015), calculat en funció del nombre de membres de la unitat familiar.
 • Disposar de valoració social que acrediti la situació de necessitat, feta abans de l'1 de gener de 2017
 • Estar empadronats a la ciutat de Barcelona a data 1 de gener de 2016 i residir-hi durant tot l'any 2016 i 2017
 • Hi ha d'haver convivència dels membres de la unitat familiar (beneficiari i infant o adolescent), al llarg de tot l'any 2017.
 • Els sol·licitants de l'ajut han d'exercir la guarda i custòdia de tots els infants i/o adolescents que consten a la sol·licitud.
 • En cas de guarda compartida, qualsevol dels dos progenitors pot presentar la sol·licitud. En qualsevol cas, cada infant dóna dret a un únic ajut econòmic. L’ajut es dividirà entre ambdós progenitors sempre que compleixin els requisits. Cada progenitor podrà rebre com a màxim el 50% de l’ajut. 
 • Els infants no poden  superar els 16 anys d'edat. Si el compleixen al llarg del 2017, s'abonarà la part proporcional de l'ajut.
 • En cas de tutela i acolliment, els sol·licitants han de ser persones físiques. 
 • En el cas defamílies monoparentals, haver estat perceptores de les ajudes previstes per a infants i/o adolescents entre 0 i 16 anys d’aquesta mateixa convocatòria i disposar del títol acreditatiu de família monoparental expedit abans de l'1 de març de 2017 i vigent durant tot el 2017.
Documentació
 • Document de sol·licitud emplenat i signat
 • Fotocòpia dels documents següents:
  • Document que acrediti la guarda legal o custòdia/tutela dels infants i/o adolescents de la sol·licitud, en cas d'un únic progenitor
  • En el seu cas, certificació de separació o divorci on consti el pacte econòmic i el règim de guàrdia i custòdia
  • En el cas de les famílies monoparentals, títol acreditatiu expedit abans de l’1 de març de 2017 i vigent durant tot l’any
 • En cas de no autoritzar l'Ajuntament de Barcelona per a l'obtenció directa de dades per part de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària , cal aportar les dades de la renda de l'any 2015. Si no s'està obligat a fer la declaració de la renda, cal presentar documentació que justifiqui els ingressos de cada membre major de 18 anys de la unitat familiar:
  • Certificat de bases de cotització de l'any 2015
  • En cas d'estar en situació d'atur, el document acreditatiu on es consigni si l'any 2015 es va cobrar el subsidi d'atur i la quantitat percebuda.
  • En cas de cobrar la Renda Mínima d'Inserció (RMI), extracte de l'entitat bancària on consti el cobrament del RMI al 2015.
  • En cas de percebre alguna pensió, certificat d'ingressos de pensió de 2015
  • Declaració dels ingressos no acreditables per cap organisme: quantitat, concepte i persona que els rep.

Per emplenar la sol·licitud caldrà aportar també les dades següents de tota la unitat de convivència:

 • Nom i cognoms
 • Data de naixement
 • NIF/NIE
Dates

Any 2018:

Convocatòria pendent de publicació al BOPB

Any 2017:

Periode de sol·licitud: del 23  de març al 24 d'abril de 2017, ambdós inclosos.

En cas de concessió, els pagament periòdics de la Targeta Barcelona Solidària del fons d’infància, s’efectuaran a partir del dia 5 de cada mes.

En cas de menors nascuts l’any 2001, l’últim abonament es farà el mes en què compleixi els 16 anys

Preu

  100 euros mensuals per infant, fins a un màxim de 900 euros anuals per infant i/o adolescent a càrrec.

  Les famílies perceptores del fons que siguin monoparentals i compleixin els requisits rebran un ajut complementari de 100 euros, fins un màxim de 900 euros anuals.

  L'atorgament dels ajuts està sotmès a disponibilitat pressupostària.

  Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre concedit per altres administracions, ens públics o privats.

Organisme responsable
Darrera actualització  10 / 01 / 2018