Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Fons extraordinari per ajuts puntuals d'urgència social per a famílies de Barcelona amb infants i adolescents de 0 a 16 anys

La finalitat d’aquest fons és pal·liar la situació de vulnerabilitat de les famílies amb infants i/o adolescents entre 0 i 16 anys, amb situació de necessitat, amb l’objectiu que la situació econòmica de la unitat familiar permeti que puguin cobrir les necessitats bàsiques de subsistència.

Cal saber que:

 • Els ajuts es donaran per un màxim de 8 mesos.
 • Totes aquelles persones que resultin beneficiàries de l’ajut tindran concedit d’ofici, si ho  indiquen al formulari de sol·licitud, l’ajut de menjador (de P-3 a 4rt d’ESO) exclusivament per a centres escolars de Barcelona ciutat (per la resta de municipis caldrà sol·licitar l’ajut de menjador directament a l’escola). No s’acceptaran canvis a la sol·licitud una vegada presentada.
 • L'atorgament d'aquest ajut té caràcter voluntari i eventual, i no genera cap dret a l'obtenció d'altres ajuts en anys posteriors.
 • Els ajuts corresponen al termini establert entre l’1 de maig i el 31 de desembre de 2019.
 • Aquests ajuts seran compatibles amb qualsevol altre concedit per altres administracions, ens públics o privats.
 • L'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, la destinació de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. El perceptor de l’ajut haurà de guardar els justificants de despesa acreditatius de l’ús de l’ajut fins al 31 de desembre de 2020, i permetre les actuacions municipals de comprovació pertinents.
 • Els ajuts del Fons extraordinari per ajuts puntuals d'urgència social estan exempts de tributació, no cal declarar-los com a ingressos i, per tant, no suposen un increment de renda. De la mateixa manera, les persones que no han de fer declaració de renda (pensionistes, persones amb pocs ingressos, etc.) no estan obligades a realitzar-la pel fet de cobrar aquest ajut.
 • Les persones sol·licitants que no disposin d’ingressos hauran de tramitar la renda garantida ciutadana i/o prestació familiar per fill/a o menor a càrrec, en el termini de tres mesos des de l’atorgament.

Atenció

L'Ajuntament enviarà cartes a les famílies en seguiment a Serveis Socials que considera que poden complir els requisits de la convocatòria. Juntament amb la carta s'envia el formulari de sol·licitud i un full informatiu.

Les persones que no hagin rebut la carta, però considerin que reuneixen els requisits també poden fer la sol·licitud del fons. Els impresos es poden descarregar de l'apartat Documentació d'aquest tràmit, a través del web de Serveis Socials o recollir-los a les oficines d'atenció ciutadana (OAC) a l'Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l'Institut Municipal de Serveis Socials.

Si la persona sol·licitant disposa de la targeta del Fons de l’any 2018 al seu nom cal guardar-la. En el cas d’ajut aprovat no haurà de passar per l’Oficina, se li farà efectiu el pagament en aquesta mateixa targeta.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mòbil
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: descarregar i emplenar la sol·licitud, signar-la, escanejar-la, guardar-la al vostre ordinador i annexar-la al formulari per presentar-la al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb la resta de documentació requerida.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Abans d’iniciar el tràmit haureu de descarregar-vos al vostre ordinador la sol·licitud que trobareu en l’apartat Documentació d’aquest tràmit, que haureu d’emplenar, signar, escanejar i guardar en el vostre ordinador.

El formulari demana que us identifiqueu i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Caldrà utilitzar qualsevol d'aquestes dues opcions:

 1. Empleneu el formulari

 2. Adjunteu la sol·licitud emplenada i signada i la documentació necessària per efectuar el tràmit.

 3. Confirmeu les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.

I després...

Un cop revisades les sol·licituds es dictarà resolució amb l'atorgament dels ajuts fins exhaurir la dotació pressupostària.

-El resultat de les sol·licituds es comunicarà mitjançant SMS al telèfon de contacte que hagi informat la persona sol·licitant al full de sol·licitud:

a. En cas d’ajut aprovat s’indicarà la data i el lloc de recollida de la targeta al progenitor/a sol·licitant, qui haurà d’acreditar-se amb l’original del document d’identitat.  No s’admetran autoritzacions, si no són davant notari o fedatari públic. Si disposeu de la targeta del Fons de l’any 2018, no serà necessari passar per l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques. L’ajut es carregarà directament a la targeta.

El termini màxim per recollir la targeta serà de 2 mesos a comptar de l’endemà de l’avís del seu atorgament. Un cop transcorregut aquest termini, s’entendrà que la persona sol·licitant desisteix del seu dret.

b. En cas d’ajut denegat la persona interessada disposarà d’un període de 10 dies hàbils per presentar al·legació a qualsevol OAC, aportant els documents que ho justifiquin.

-Les reclamacions es respondran en un termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la recepció de la mateixa.

a. En cas que la reclamació es resolgui a favor del ciutadà, s’informarà al sol·licitant per qualsevol mitjà vàlid en dret, de la data i el lloc de recollida.

b. Les reclamacions desestimades es publicaran mitjançant edictes al Butlletí Oficial de l’Estat i al Taulell d’Edictes de l’Ajuntament, i es podrà consultar a la pàgina web de serveis socials.

En cas de concessió de l’ajut, els pagaments periòdics es faran a través de la Targeta Barcelona Solidària del fons d’infància (color verd).

Qui ho pot demanar?

Per poder atorgar l’ajut és necessari que les persones beneficiàries complexin els requisits que es detallen a continuació:

a) Que disposin de valoració social acreditativa de la seva situació de necessitat. S’entén per valoració social que les persones beneficiàries siguin usuàries en seguiment per part dels Serveis Socials de Barcelona amb expedient obert abans del 31 de desembre de 2018.

b) Que siguin integrants d’unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible que no superin uns ingressos mínims que vindran determinats per l’indicador de la renda que correspon a 1,5 vegades l’IRSC. L’lRSC anual és de 7.967,73€. Per tal de fer el càlcul cal dividir el nivell de renda anual de tots els membres de la unitat familiar entre l’import anual de l’IRSC. Veure taula annexa.

Membres de la unitat familiar

Ingressos bruts anuals

2

11.951,60 €

3

14.939,49 €

4

17.927,39 €

5

20.915,29 €

6

23.903,29 €

7

26.891,09 €

8

29.878,99 €

9

32.866,89 €

10

35.854,79 €

11

38.842,68 €

12 o més

41.830,58 €

c) Estar empadronats (sol·licitant i infants i/o adolescents) a la ciutat de Barcelona a data 31 de desembre de 2017 i residir-hi efectivament des d’aquesta data i fins al 31 de desembre de 2019, sense interrupcions.

d) Hi ha d’haver convivència efectiva dels membres de la unitat familiar (sol·licitant i infant i/o adolescent) al llarg de tot l’any 2019.

e) La persona o persones que sol·liciten l’ajut han d’exercir la guarda i custòdia de tots els infants i/o adolescents que consten a la sol·licitud. En el supòsit de guarda compartida, qualsevol de les dues persones progenitores pot presentar la sol·licitud d’ajut. En qualsevol cas, cada infant dóna dret a un únic ajut econòmic. L’ajut es dividirà entre ambdós progenitors sempre que compleixin els requisits. Cada progenitor podrà rebre com a màxim el 50% de l’ajut.

f) Els infants i/o adolescents no han de superar els 16 anys d’edat. Si compleixen els 16 anys al llarg de 2019, s’abonarà la part proporcional a mes vençut.

g) En cas de tutela i acolliment, les persones sol·licitants han de ser persones físiques i acreditar la tutela mitjançant certificat d’un organisme oficial.

h) Els infants i/o adolescents han d’haver nascut abans de la data fi de presentació de sol·licituds per poder tenir dret a obtenir l’ajut dintre d’aquesta convocatòria. En el cas que neixi un infant dins el període de sol·licitud i ja s’hagi presentat prèviament la sol·licitud, s’haurà de presentar una de nova per al nou infant dins el període de sol·licitud.

i) En el cas de les famílies monoparentals, haver estat perceptores de les ajudes previstes per a infants i/o adolescents entre 0 i 16 anys d’aquesta mateixa convocatòria. Caldrà disposar del títol acreditatiu de tots els membres de la unitat familiar amb vigència en el moment de presentar la sol·licitud i vigent durant tot l’any 2019, sense interrupcions. Si caduca durant l’any 2019, es obligatori presentar la renovació sense interrupcions com a màxim al mes següent de la data de caducitat.

Poden demanar l’ajut les persones beneficiàries: pares, mares o tutors/es legals dels infants i/o adolescents de 0 a 16 anys.

Documentació

a) Sol·licitud per percebre l’ajut, complimentada amb la totalitat de les dades que es demanen i degudament signada (en el cas de famílies amb dos progenitors hauran de signar els dos pares o tutors legals).

b) Fotocòpia del document d'identificació de la persona sol·licitant: DNI/NIE. En el cas de no tenir-ne es podrà aportar fotocòpia del Passaport.

c) En el seu cas, fotocòpia del títol de família monoparental de tots els membres de la unitat familiar (progenitor + infants i/o adolescents a càrrec). El carnet haurà d’estar en vigor a la data de presentació de la sol.licitud.

d) Cas, que el/la tutor/a no sigui el progenitor/a, haurà de presentar certificació de l'organisme oficial que li ha atorgat la guarda.

e) En el cas de no estar obligat/da a presentar declaració IRPF 2017, serà obligatori omplir a la sol·licitud la casella d’ingressos bruts anuals corresponents a l’any 2017 per als progenitors/tutors o mitjançant declaració jurada d’ingressos.

En el cas de no autoritzar a l’Ajuntament de Barcelona per a l’obtenció de les dades necessàries d’altres administracions públiques per a la resolució del procediment, ser titular obligat i no presentar IRPF 2017 o en el cas de tenir vàries declaracions 2017, caldrà aportar la declaració de la renda de l’any 2017.   

f) Sempre que no es declari un segon progenitor, s’haurà d’acompanyar la sol·licitud amb  la fotocòpia  de qualsevol dels següents documents que acrediti la seva situació:

 • Certificat de separació o divorci on consti el pacte econòmic o conveni regulador ratificat pel jutjat.
 • Sentència de violència de gènere, amb data inferior a un any.
 • Certificat de defunció del progenitor/a.
 • Llibre de família en situació de mare soltera.
 • Carnet de família monoparental de tots els membres de la unitat familiar.

g) En el cas que la família vulgui sol·licitar l’ajut de menjador de P3 a 4t ESO per a centres escolars de Barcelona ciutat, cal emplenar la casella corresponent a cada infant a la sol·licitud.  Només tindrà validesa per a infants beneficiaris de l’ajut de 0 a 16 anys i exclusivament per a escoles públiques o concertades de la ciutat de Barcelona (per la resta de municipis o en el cas que el resultat de l’ajut sigui denegatori, hauran de sol·licitar l’ajut de  menjador directament a la seva escola). No s’acceptaran canvis a la sol·licitud una vegada presentada.

h) En cas de falta de signatura a la sol·licitud, no justificar ingressos, o no presentar qualsevol dels documents sol·licitats durant la convocatòria, la resolució de l’ajut serà denegada per manca de documentació.

Si en el moment de presentar la sol·licitud no es disposa de tota la documentació necessària, poden presentar-la dins del període de la convocatòria o en el període de reclamacions.

No s’acceptarà documentació original.

Dates

Any 2019:

Publicació de la convocatòria al BOPB: 9 d'abril de 2019.

Període de sol·licitud: del 25 d'abril al 24 de maig, ambdós inclosos.

Resultat de la convocatòria i enviament de SMS als sol·licitants:  pendent

Termini per a la presentació d'al·legacions: pendent

Lliurament de targetes: pendent

Preu

  Tràmit gratuït.

  L’ajut és de 100 euros al mes per infant i/o adolescent de 0 a 16 anys (cas de famílies amb un/a fill/filla).

  En el cas de famílies amb dos fills/es rebran 175 euros/mes i a partir del tercer fill/a i successius cal afegir 50 euros/mes més per fill/a (225 euros/mes, 275 euros/mes, etc.)

  En el cas de famílies monoparentals que tinguin el Fons 0-16 aprovat en la convocatòria 2019 s’afegirà un ajut complementari de 100 euros/mes/família (fins a un màxim de 800 euros).

Organisme responsable
Darrera actualització  24 / 04 / 2019