Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Fons extraordinari per ajuts puntuals d'urgència social per a famílies de Barcelona amb infants i adolescents de 0 a 16 anys

La finalitat d’aquest fons és pal·liar la situació de vulnerabilitat de les famílies amb infants i/o adolescents entre 0 i 16 anys, amb situació de necessitat, amb l’objectiu que la situació econòmica de la unitat familiar permeti que puguin cobrir les necessitats bàsiques de subsistència.

Cal saber que:

 • Els ajuts es donaran per un màxim de 9 mesos.
 • Totes aquelles persones que resultin beneficiàries de l’ajut tindran concedit d’ofici, si ho sol·liciten, la beca extraordinària de menjador (de P-3 a 4rt d’ESO).
 • L'atorgament d'aquest ajut té caràcter voluntari i eventual, i no genera cap dret a l'obtenció d'altres ajuts en anys posteriors.
 • Els ajuts corresponen al termini establert entre l’1 d’abril i el 31 de desembre de 2018.
 • Aquests ajuts seran compatibles amb qualsevol altre concedit per altres administracions, ens públics o privats.
 • L'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, la destinació de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. El perceptor de l’ajut haurà de guardar els justificants de despesa acreditatius de l’ús de l’ajut, i permetre les actuacions municipals de comprovació pertinents.
 • Els ajuts del Fons extraordinari per ajuts puntuals d'urgencia social estan exempts de tributació, no cal declarar-los com a ingressos i, per tant, no suposen un increment de renda. De la mateixa manera, les persones que no han de fer declaració de renda (pensionistes, persones amb pocs ingressos, etc.) no estan obligades a realitzar-la pel fet de cobrar aquest ajut.

Atenció

L'Ajuntament enviarà cartes a les famílies en seguiment a Serveis Socials que considera que poden complir els requisits de la convocatòria. Juntament amb la carta s'envia el formulari de sol·licitud i un full informatiu.

Les persones que no hagin rebut la carta, però considerin que reuneixen els requisits també poden fer la sol·licitud del fons. Els impresos es poden descarregar de l'apartat Documentació d'aquest tràmit o recollir-los als centres de serveis socials, a les oficines d'atenció ciutadana o a l'Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l'Institut Municipal de Serveis Socials.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Si heu rebut la carta de l'Ajuntament de Barcelona, podeu emplenar la sol·licitud, signar-la i presentar-la, juntament amb la documentació, al registre de qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana.

Si no l'heu rebuda, podeu descarregar-vos la sol·licitud de l'apartat Documentació d'aquest tràmit i presentar-la, juntament amb la documentació, al registre de qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Persones que han rebut la carta:

 • Empleneu el document de sol·licitud, signeu-lo i presenteu-lo, acompanyat de la documentació necesària en qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana (OAC). Recordeu que és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

Persones que no han rebut la carta, però consideren que compleixen els requisits:

 • Descarregueu el full de sol·licitud de l'apartat Documentació d'aquest tràmit. Empleneu-lo, signeu-lo i presenteu-lo, juntament amb la documentació, al registre de qualsevol de les oficines d'atenció ciutadana (OAC).  
 • Abans d'adreçar-vos a les Oficines d'Atenció Ciutadana és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

I després...

Un cop revisades les sol·licituds es dictarà resolució amb l'atorgament dels ajuts fins exhaurir la dotació pressupostària.

-El resultat de les sol·licituds es comunicarà mitjançant SMS al telèfon de contacte que hagi informat la persona sol·licitant:

a. En cas d’ajut aprovat s’indicarà la data i el lloc de recollida de la targeta al progenitor sol·licitant, qui haurà d’acreditar-se amb l’original del document d’identitat. Només es podrà recollir la targeta en nom d’una altra persona mitjançant document acreditatiu de la seva representació.

El termini màxim per recollir la targeta serà de 2 mesos a comptar de l’endemà de l’avís del seu atorgament. Un cop transcorregut aquest termini, s’entendrà que la persona sol·licitant desisteix del seu dret.

b. En cas d’ajut denegat la persona interessada disposarà d’un període de 10 dies hàbils per presentar al·legació a qualsevol OAC, aportant els documents que ho justifiquin.

-Les reclamacions es respondran en un termini màxim de 2 mesos des de l’endemà de la recepció de la mateixa.

a. En cas que la reclamació es resolgui a favor del ciutadà, s’informarà al sol·licitant per qualsevol mitjà vàlid en dret, de la data i el lloc de recollida.

b. Les reclamacions desestimades es publicaran mitjançant edictes al Butlletí Oficial de l’Estat i al Taulell d’Edictes de l’Ajuntament, i es tindrà còpia impresa per poder consultar a l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques.

En cas de concessió, els pagaments periòdics es faràn a través de la Targeta Barcelona Solidària del fons d’infància (color verd).

Qui ho pot demanar?

Per poder atorgar l’ajut és necessari que les persones beneficiàries complexin els requisits que es detallen a continuació:

a) Que disposin de valoració social acreditativa de la seva situació de necessitat. S’entén per valoració social que les persones beneficiàries siguin usuàries en seguiment per part dels Serveis Socials de Barcelona amb expedient obert abans del 31 de desembre de 2017.

b) Que siguin integrants d’unitats familiars amb un nivell de renda personal disponible que no superin uns ingressos mínims que vindran determinats per l’indicador de la renda que correspon a 1,5 vegades l’IRSC. L’lRSC anual és de 7.967,73€. Per tal de fer el càlcul cal dividir el nivell de renda anual de tots els membres de la unitat familiar entre l’import anual de l’IRSC.

Membres de la unitat familiar

Ingressos bruts anuals

2

11.951,60 €

3

14.939,49 €

4

17.927,39 €

5

20.915,29 €

6

23.903,29 €

7

26.891,09 €

8

29.878,99 €

9

32.866,89 €

10

35.854,79 €

11

38.842,68 €

12 o més

41.830,58 €

c) Estar empadronats (sol·licitant i infants i/o adolescents) a la ciutat de Barcelona a data 31 de desembre de 2016 i residir-hi efectivament al llarg de tot l’any 2018, sense interrupcions.

d) Hi ha d’haver convivència efectiva dels membres de la unitat familiar (sol·licitant i infant i/o adolescent) al llarg de tot l’any 2018.

e) La persona o persones que sol·liciten l’ajut han d’exercir la guarda i custòdia de tots els infants i/o adolescents que consten a la sol·licitud. En el supòsit de guarda compartida, qualsevol de les dues persones progenitores pot presentar la sol·licitud d’ajut. En qualsevol cas, cada infant dóna dret a un únic ajut econòmic. L’ajut es dividirà entre ambdós progenitors sempre que compleixin els requisits. Cada progenitor podrà rebre com a màxim el 50% de l’ajut.

f) Els infants i/o adolescents no han de superar els 16 anys d’edat. Si compleixen els 16 anys al llarg de 2018, s’abonarà la part proporcional a mes vençut.

g) En cas de tutela i acolliment, les persones sol·licitants han de ser persones físiques.

h) Els infants i/o adolescents han d’haver nascut abans de la data fi de presentació de sol·licituds per poder tenir dret a obtenir l’ajut dintre d’aquesta convocatòria. En el cas que neixi un infant dins el període de sol·licitud i ja s’hagi presentat prèviament la sol·licitud, s’haurà de presentar una de nova per al nou infant dins el període de sol·licitud.

i) En el cas de les famílies monoparentals, haver estat perceptores de les ajudes previstes per a infants i/o adolescents entre 0 i 16 anys d’aquesta mateixa convocatòria. Caldrà disposar del títol acreditatiu amb vigència en el moment de presentar la sol·licitud i vigent durant tot l’any 2018.

Poden demanar l’ajut les persones beneficiàries: pares, mares o tutors/es legals dels infants i/o adolescents de 0 a 16 anys.

Documentació

a) Sol·licitud per percebre l’ajut, complimentada amb la totalitat de les dades que es demanen i degudament signada (en el cas de famílies amb dos progenitors hauran de signar els dos pares o tutors legals).

b) Fotocòpia del document d'identificació de la persona sol·licitant: DNI/NIE/Passaport.

c) En el seu cas, fotocòpia del títol de família monoparental.

d) Cas, que el tutor no sigui el progenitor, haurà de presentar certificació de l'organisme que li ha atorgat la guarda.

e) Caldrà omplir sempre la casella d’ingressos bruts per als progenitors.

f) Sempre que no es declari un segon progenitor, s’haurà d’acompanyar de la fotocòpia del document que acrediti la seva situació:

 • Certificat de separació o divorci on consti el pacte econòmic o conveni regulador
 • Sentència de violència de gènere
 • Certificat de defunció del progenitor
 • Llibre de família en situació de mare soltera
 • Carnet de família monoparental

g) En el cas que la família vulgui sol·licitar la beca de menjador per als seus fills, caldrà omplir la casella corresponent a cada nen en la sol·licitud, indicant l’escola i el curs. Només tindrà validesa per a infants d’escoles públiques o concertades de la ciutat de Barcelona (per la resta de municipis hauran de sol·licitar la beca menjador directament a la seva escola).

h) En cas de falta de signatura a la sol·licitud o no presentar qualsevol dels documents sol·licitats durant la convocatòria, la resolució de l’ajut serà denegada per manca de documentació.

On es pot fer?
Dates

Any 2019: Pendent publicació de la convocatòria al BOPB.

Any 2018:

Publicació de la convocatòria al BOPB: 10 d'abril de 2018.

Periode de sol·licitud: del 25 d'abril al 24 de maig, ambdós inclosos.

Resultat de la convocatoria i enviament de SMS als sol·licitants: 21 de juny de 2018.

Termini per a la presentació d'al·legacions: del 22 de juny al 5 de juliol de 2018.

Lliurament de targetes: del 2 al 20 de juliol de 2018.

NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ RECLAMACIONS: Aquelles persones que hagin presentat al·legacions rebran, el dia 1 d'octubre, la corresponent resolució mitjançant SMS. Així doncs, durant aquest mes s’obrirà un nou període d’entrega de targetes per aquells casos que finalment han vist admeses les seves pretensions i conseqüentment, se’ls ha atorgat l’ajut.

Entrega de targetes de les reclamacions admeses: del 4 al 18 d'octubre de 2018.

Preu

  Tràmit gratuït.

  L’ajut és de 100 euros al mes per infant i/o adolescent de 0 a 16 anys (cas de famílies amb un fill/filla).

  En el cas de famílies amb dos fills/es rebran 175 euros/mes i a partir del tercer fill/a i successius rebran 50 euros/mes més per fill (225 euros/mes, 275 euros/mes, etc.)

  En el cas de famílies monoparentals que tinguin el Fons 0-16 aprovat en la convocatòria 2018 s’afegirà un ajut complementari de 100 euros/mes/família (fins a un màxim de 900 euros).

Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 02 / 2019