Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Fons extraordinari per ajuts puntuals d'urgència social per a famílies de Barcelona amb infants i adolescents de 0 a 16 anys

La finalitat d’aquest fons és pal·liar la situació de vulnerabilitat de les famílies amb infants i/o adolescents entre 0 i 16 anys, amb situació de necessitat, amb l’objectiu que la situació econòmica de la unitat familiar permeti que puguin cobrir les necessitats bàsiques de subsistència.

Cal saber que:

 • Els ajuts es donaran per un màxim de 8 mesos.
 • Totes aquelles persones que resultin beneficiàries de l’ajut tindran concedit d’ofici, si ho  indiquen al formulari de sol·licitud, l’ajut de menjador (de P-3 a 4rt d’ESO) exclusivament per a centres escolars de Barcelona ciutat (per la resta de municipis caldrà sol·licitar l’ajut de menjador directament a l’escola). No s’acceptaran canvis a la sol·licitud una vegada presentada.
 • L'atorgament d'aquest ajut té caràcter voluntari i eventual, i no genera cap dret a l'obtenció d'altres ajuts en anys posteriors.
 • Els ajuts corresponen al termini establert entre l’1 de maig i el 31 de desembre de 2019.
 • Aquests ajuts seran compatibles amb qualsevol altre concedit per altres administracions, ens públics o privats.
 • L'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona podrà comprovar, en qualsevol moment i pels mitjans que cregui oportuns, la destinació de les quantitats atorgades en relació amb les seves finalitats. El perceptor de l’ajut haurà de guardar els justificants de despesa acreditatius de l’ús de l’ajut fins al 31 de desembre de 2020, i permetre les actuacions municipals de comprovació pertinents.
 • Els ajuts del Fons extraordinari per ajuts puntuals d'urgència social estan exempts de tributació, no cal declarar-los com a ingressos i, per tant, no suposen un increment de renda. De la mateixa manera, les persones que no han de fer declaració de renda (pensionistes, persones amb pocs ingressos, etc.) no estan obligades a realitzar-la pel fet de cobrar aquest ajut.
 • Les persones sol·licitants que no disposin d’ingressos hauran de tramitar la renda garantida ciutadana i/o prestació familiar per fill/a o menor a càrrec, en el termini de tres mesos des de l’atorgament.

Atenció

L'Ajuntament enviarà cartes a les famílies en seguiment a Serveis Socials que considera que poden complir els requisits de la convocatòria. Juntament amb la carta s'envia el formulari de sol·licitud i un full informatiu.

Les persones que no hagin rebut la carta, però considerin que reuneixen els requisits també poden fer la sol·licitud del fons. Els impresos es poden descarregar de l'apartat Documentació d'aquest tràmit, a través del web de Serveis Socials o recollir-los a les oficines d'atenció ciutadana (OAC) a l'Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l'Institut Municipal de Serveis Socials.

Si la persona sol·licitant disposa de la targeta del Fons de l’any 2018 al seu nom cal guardar-la. En el cas d’ajut aprovat no haurà de passar per l’Oficina, se li farà efectiu el pagament en aquesta mateixa targeta.

Com tramitar

Internet
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu demanar el  Fons extraordinari per ajuts puntuals d'urgència social per a famílies amb menors de 0 a 16 anys.

Què necessiteu saber?
Dates

Any 2019:

Publicació de la convocatòria al BOPB: 9 d'abril de 2019.

Període de sol·licitud: del 25 d'abril al 24 de maig, ambdós inclosos.

Resultat de la convocatòria i enviament de SMS als sol·licitants:  pendent

Termini per a la presentació d'al·legacions: pendent

Lliurament de targetes: pendent

Preu

  Tràmit gratuït.

  L’ajut és de 100 euros al mes per infant i/o adolescent de 0 a 16 anys (cas de famílies amb un/a fill/filla).

  En el cas de famílies amb dos fills/es rebran 175 euros/mes i a partir del tercer fill/a i successius cal afegir 50 euros/mes més per fill/a (225 euros/mes, 275 euros/mes, etc.)

  En el cas de famílies monoparentals que tinguin el Fons 0-16 aprovat en la convocatòria 2019 s’afegirà un ajut complementari de 100 euros/mes/família (fins a un màxim de 800 euros).

Organisme responsable
Darrera actualització  08 / 05 / 2019