Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Consulta prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació

La consulta permet conèixer el règim d'intervenció que cal tramitar, llicència, comunicat, assabentat o actuació d'urgència i també aconseguir la documentació necessària per presentar la sol·licitud.

En el cas d'assabentat o d'actuació d'urgència podeu obtenir l'admissió directament.

Cal saber que el règim d'intervenció varia en funció de l'emplaçament on es vol fer l'obra i de la classe de treballs que s'hagin de realitzar.

"Projecte cofinançat pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020."

 

Atenció

Per a poder fer la consulta és imprescindible disposar de la Referència Cadastral de l'immoble o solar. La podeu obtenir al web de la Direcció General del Cadastre.

Com tramitar

OAC
Oficina d'Atenció a les Empreses
Què podeu fer?

Únicament en el cas d'expedients d'obres relacionats amb la posada en marxa d'una activitat o la reforma d'un local comercial ja existent:

Podeu efectuar la consulta sobre el règim d'intervenció necessari per fer obres en locals o immobles dedicats a activitats comercials. En funció del resultat de la consulta:

-En cas d'assabentat o d'actuació d'urgència, us lliuraran l'admissió directament.

-En cas de comunicat o llicència d'obra major, obtindreu un número identificador que us caldrà en el moment de tramitar l'expedient d'obres, una guia amb tots els passos a seguir i la relació de documentació necessària que haureu d'aportar.

En el cas d'expedients d'instal·lació de radiocomunicacions caldrà efectuar la consulta, necessàriament, per mitjans telemàtics.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 • Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona, triant l'opció OBRES.
 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Oficina d'Atenció a l’Empresa i faciliteu les dades necessàries per efectuar la consulta.

I després...

 • En cas d' assabentat o d'actuació d'urgència podeu obtenir l'admissió directament.
 • En cas de comunicat o llicència d'obra major obtindreu un número identificador que us caldrà en el moment de tramitar l'expedient d'obres, una guia amb tots els passos a seguir i la relació de documentació necessària que haureu d'aportar.
Qui ho pot demanar?

El titular de les obres o un representant autoritzat.

Documentació

Per efectuar la consulta caldrà proporcionar les següents dades:

 • La referència cadastral de l'immoble, en tots els casos.
 • Nom, cognoms, número del document d'identificació (NIF, NIE), telèfon mòbil i un correu electrònic de la persona que fa la consulta, en tots els casos.
 • Nom, cognoms i número del document d'identificació (NIF, NIE), del propietari de l'immoble o habitatge, en el cas que la persona que faci la consulta sigui un representant del propietari o bé un arrendatari.
 • Nom, cognoms i número del document d'identificació (NIF, NIE) del tècnic que assumeix les obres en el cas d'actuacions d'urgència.
 • El pressupost de les actuacions, en el cas de comunicats o de llicències.

Per tramitar una actuació d'urgència serà necessari aportar:

Per tramitar un assabentat d'instal·lacions de radiocomunicació en funció del tipus d’actuació serà necessari aportar:

Per a la resta d'expedients d'obres i radiocomunicacions (comunicats o llicències), no caldrà aportar cap documentació.

On es pot fer?
Dates

La consulta té una validesa de 6 mesos.

En el cas que es vulgui tramitar l'expedient d'obres després d'aquests 6 mesos o en el cas que s'hagi perdut el número identificador de la consulta, caldrà fer-ne una de nova.

En el cas d'obtenir una admissió per actuacions d'urgència, en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la data que consti en el document d'admissió, caldrà iniciar la tramitació de la corresponent llicència o comunicació, segons s'escaigui, efectuant una nova consulta prèvia.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  31 / 07 / 2018