Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subvencions del Programa Barcelona es Compromet d'impuls a la creaciˇ d'ocupaciˇ

El Programa Barcelona es Compromet neix per a crear ocupació a la ciutat amb l'objectiu de:

 • Fomentar la contractació de persones empadronades a la ciutat de Barcelona, majors de 40 anys en situació d’atur de llarga durada (12 mesos en situació d’atur dins els darrers 18 anteriors a la contractació, sense tenir en compte la participació en Plans d’Ocupació ), persones amb especials dificultats d'inserció en situació d'atur i/o joves participants en el Programa de Garantia Juvenil de l'Ajuntament de Barcelona/Barcelona Activa.
 • Dinamitzar el mercat de treball mitjançant el suport a les petites i mitjanes empreses compromeses amb la creació d'ocupació estable.
 • Millorar la capacitació professional de les persones contractades.
 • Promocionar el creixement de les empreses beneficiàries.
 • Facilitar l'entrada al mercat laboral de persones amb especials dificultats d'inserció laboral i en rics d'exclusió social.

El Programa incorpora:

 • Incentius a la contractació per a aquells que presenten dificultats d'accés al mercat de treball com són persones majors de 40 anys amb més de 12 mesos d'atur i persones en risc d'exclusió social.
 • Acompanyar les persones per part dels serveis de Barcelona Activa i, si escau, de l'Àrea de Drets Socials.
 • Promocionar i desenvolupar un entorn de COMPROMÍS de l'administració, les empreses, el tercer sector i les entitats financeres, per a l'assoliment d'un objectiu compartit: la creació d'ocupació i la inserció sòcio-laboral.

Podeu consultar les bases reguladores al següent enllaç.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar la subvenció del Programa Barcelona es Compromet d'impuls a la creació d'ocupació a Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Per realitzar la tramitació és necessari concertar cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l’Ajuntament de Barcelona.

 • Descarregueu-vos el model de sol·licitud específic. Podeu accedir a aquest document mitjançant l’enllaç de l'apartat "Documentació" d'aquest tràmit.
 • Empleneu la sol·licitud. Imprimiu dues còpies i signeu-les.
 • El dia de la cita, lliureu la petició davant el registre municipal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana escollida aportant la documentació escaient.

Qui ho pot demanar?

Poden rebre la subvenció les empreses i entitats que compleixin les condicions següents:

 • Tenir com a mínim un centre de treball a l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Comptar amb una plantilla no superior a 250 persones.
 • Desenvolupar la seva activitat des d'un mínim de 6 mesos.
 • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries.
 • Incorporar, mitjançant contracte laboral d'una durada mínim de 6 mesos, a temps complet o parcial, treballadors inclosos en algun dels col·lectius específics de la convocatòria. En cas de contractació parcial, la jornada no podrà ser inferior al 50%.
 • No es poden acollir a la subvenció les empreses que hagin amortitzat llocs de treball indefinits durant els 3 mesos anteriors a la contractació subvencionada, mitjançant acomiadaments improcedents o nuls declarats per sentència judicial ferma o regulacions d'ocupació.
 • Per accedir al pagament del total de subvenció tampoc no es podran produir, al llarg del període de contractació subvencionada, processo de regulació d'ocupació.  
Documentaciˇ

Per a poder sol·licitar la subvenció, heu d'accedir al web Barcelona es compromet i seguir les indicacions per generar el full de sol·licitud i annexar la documentació necessària:

 • Full de sol·licitud de transferència bancària i certificat bancari de titularitat del compte. 
 • Escriptura de constitució o document d'inscripció de l'entitat al Registre públic corresponent  i Estatuts en cas de persones jurídiques i entitats i alta censal en cas de empresaris o professionals individuals.
 • Document acreditatiu d'inici d'activitat (alta fiscal).
 • Escriptura de poders del representant de l'entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant de la sol·licitud com a representant de l'entitat.
 • Document d'identitat del/la treballador/a contractat/da.
 • Document justificant de la situació del/la treballador/a:
  • Per aturats/des de llarga durada: inscripció en el SOC i/o informe de vida laboral.
  • Per a persones en situació de risc d’exclusió:
   • En el cas que les empreses vulguin candidats derivats des de l’Àrea de Qualitat de Vida de l’Ajuntament:
    • Document acreditatiu a través del Programa LÀBORA: Registre de l’empresa en www.bcn.cat/labora o contacte mitjançant  labora@bcn.cat o trucant al 93 256 56 23.
   • En el cas que les empreses desitgin presentar candidats propis:
    • Els/les candidats/tes hauran de ser registrats i certificats pel programa LÀBORA. L’acreditació d’aquesta situació es farà mitjançant una sol•licitud que haurà de presentar la persona candidata i un document que emetrà l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS), a les persones sol·licitants i aquestes el podran aportar a l’empresa contractant.
    • De forma excepcional, es podran admetre com a acreditatius els documents indicats a aquests efectes en el Decret d’Alcaldia de Contractació Responsable així com d’altres presentats pels sol·licitants o obtinguts d’ofici.
 • Contracte de treball registrat d'una durada no inferior a 6 mesos, i com a mínim 50% de la jornada.
 • Alta en Seguretat Social i de forma opcional IDC (Informe de dades per a la cotització) del/la treballador/a.
 • Certificat d'empadronament de la ciutat de Barcelona de les persones treballadores contractades objecte de la subvenció, amb indicació de la data d'alta*
 • Dos certificats: un acreditatiu del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i un altre de les obligacions amb la Seguretat Social**

* El certificat d'empadronament serà obtingut d'ofici per BARCELONA ACTIVA.

**Els sol·licitants podran substituir la presentació dels dos certificats acreditatius del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social per la declaració responsable que consta en l'anvers al full de sol·licitud de la subvenció relativa al compliment d'aquestes obligacions. Aquests certificats seran obtinguts d'ofici per BARCELONA ACTIVA dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de la resolució d'atorgament provisional en qualsevol moment del procediment.

No obstant l'anterior, en qualsevol moment l'Ajuntament de Barcelona podrà sol·licitar els documents d'aclariment o complementaris necessaris així com tramitar la seva obtenció d'ofici.

On es pot fer?
Dates

No hi ha convocatòria prevista per a l'any 2019.

Preu

  Contractació de persones majors de 40 anys en situació d'atur superior a 12 mesos i de joves del programa de Garantia Juvenil:

  • Quantia màxima de la subvenció és de 5.000 euros.

  Contractació de persones en situació de risc d'exclusió:

  • Quantia màxima de la subvenció és de 6.000 euros.

  El màxim de contractacions a subvencionar a una mateixa empresa en el marc d'aquest Programa serà de 5 i no podrà superar el nombre de treballadors existents en la data anterior al primer contracte acollit a aquesta subvenció. A aquests efectes, es considera que integren la plantilla les persones físiques titulars de l'empresa que figurin com a treballadors de la mateixa.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  01 / 03 / 2019